unless

/ənˈles//ənˈles/

معنی: مگر، مگراینکه، جز اینکه
معانی دیگر: جز، به جز
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: except under the condition that.

- We won't go unless we're invited.
[ترجمه کاظم فرقانی] ما نخواهیم رفت، مگر اینکه ما دعوت شویم.
|
[ترجمه مهدی] تا زمانی که ما را دعوت نکنند، نخواهیم رفت.
|
[ترجمه کریمی] ما نخواهیم رفت تا ما دعوت نشده ایم
|
[ترجمه mahdie] ما نخواهیم رفت مگر دعوت شویم
|
[ترجمه alex] ما نمی ریم مگه اینکه دعوت بشیم
|
[ترجمه 𖣘 𝐀𝐧𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𖣘] مانخواهیم رفت جز اینکه دعوت بشویم ~☆
|
[ترجمه ترگمان] مگر اینکه ما دعوت شویم
[ترجمه گوگل] ما نخواهیم رفت تا ما دعوت نشویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
حرف اضافه ( preposition )
• : تعریف: except possibly.

- There is no cure for his illness, unless an operation is performed.
[ترجمه A.A] هیچ داروئی برای بیماریش نیست مگر اینکه عمل جراحی انجام بشه
|
[ترجمه ترگمان] هیچ درمانی برای بیماری او وجود ندارد مگر این که عملیات انجام شود
[ترجمه گوگل] هیچ درمان ای برای بیماری او وجود ندارد، مگر اینکه عملیات انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. unless it rains we will go
ما خواهیم رفت،مگر اینکه باران ببارد (اگر باران نیاید ما خواهیم رفت).

2. unless sufficient countermeasures are taken, unemployment will continue to rise
اگر تدابیر کافی اتخاذ نشود بیکاری بیشتر خواهد شد.

3. unless you overcome your present muddle, your job is at risk
اگر بر سردرگمی فعلی خود فائق نشوی شغلت در خطر است.

4. unless you repent you shall go to hell
اگر توبه نکنی به جهنم خواهی رفت.

5. unless i am mistaken
اگر اشتباه نکنم

6. nothing unless a miracle can save him
هیچ چیز جز یک معجزه نمی تواند او را نجات بدهد.

7. man is doomed unless war is abolished
بشر محکوم به فناست مگر آنکه جنگ منسوخ شود.

8. tomatoes readily bruise unless carefully packaged
گوجه فرنگی اگر با دقت بسته بندی نشود زود صدمه می بیند.

9. an individual is presumed innocent unless the opposite is proven
هر فرد بی گناه فرض می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

10. do not cross a river unless you find a shoal!
بی گدار به آب مزن !

11. information is of little importance unless you know how to sift it
اطلاعات ارزش چندانی ندارد مگر اینکه بدانی چگونه آن را حلاجی کنی.

12. we will outlaw the rebels unless they surrender immediately
اگر شورشیان فورا تسلیم نشوند آنها را از حمایت قانون و حقوق محروم خواهیم کرد.

13. No man can be a good ruler unless he has first been ruled.
[ترجمه A.A] هیچ کس نمیتواند حاکم خوبی باشه مگراینکه اول به حرفش عمل کرده باشه
|
[ترجمه مبینا] هیچ مردی نمی تواند حاکم خوبی باشد مگر اینکه ابتدا بر او حکومت شود
|
[ترجمه ترگمان]هیچ مردی نمی تواند فرمانروای خوبی باشد مگر اینکه قبلا حکم داده شود
[ترجمه گوگل]هیچ کس نمی تواند یک حاکم خوب باشد، مگر اینکه او برای اولین بار حکومت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I can't reach the top shelf unless I use a stepladder.
[ترجمه A.A] نمیتونم به قفسه بالا دسترسی داشته باشم مگر اینکه از نردبان دوطرفه استفاده کنم
|
[ترجمه ترگمان]من نمی تونم از نردبان بالا برم مگر اینکه از نردبان استفاده کنم
[ترجمه گوگل]من نمیتوانم به قفسه بالا بروم، مگر اینکه از استارت سیلندر استفاده کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Unless a check is signed, it is invalid.
[ترجمه Atp] اگر یک چک امضا نشود، نامعتبر است.
|
[ترجمه ترگمان]مگر اینکه چک امضا شود، نامعتبر است
[ترجمه گوگل]تا زمانی که یک چک امضا نشود، نامعتبر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. I tend to forget things unless I mark them down.
[ترجمه ترگمان]من دوست دارم چیزها رو فراموش کنم مگر اینکه اونا رو پیدا کنم
[ترجمه گوگل]من تمایل به چیزهایی را فراموش کرده ام مگر آن که آنها را علامت بزنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. I can't let you in unless you give the password.
[ترجمه ترگمان]من نمی تونم اجازه بدم بیای تو، مگر اینکه اسم رمز رو بهش بدی
[ترجمه گوگل]من نمی توانم به شما بگویم مگر آنکه رمز عبور را بدهی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. You won't get paid for time off unless you have a doctor's note.
[ترجمه ترگمان]تا وقتی که نامه دکتر نداشته باشی، پولش را نخواهی داد
[ترجمه گوگل]شما برای مدت زمان پرداخت نخواهید داشت مگر اینکه شما یک یادداشت دکتر داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Our boat will sink unless we bail .
[ترجمه ترگمان]قایق ما غرق میشه مگر اینکه وثیقه بذاریم
[ترجمه گوگل]قایق ما غرق خواهد شد مگر اینکه ما قول بدهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. Don't call me unless its a real emergency.
[ترجمه ترگمان]به من زنگ نزن، مگر اینکه یک مورد اضطراری باشه
[ترجمه گوگل]تماس نگیرید مگر آنکه یک اورژانس واقعی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مگر (حرف ربط)
but, unless

مگراینکه (حرف ربط)
unless

جز اینکه (حرف ربط)
unless

تخصصی

[فوتبال] مگراینکه-جزاینکه

به انگلیسی

• not until, not before; precluding, barring, except; aside from
you use unless to introduce the only circumstances in which the event you are mentioning will not take place or in which the statement you are making is not true.

پیشنهاد کاربران

تنها در صورتی که

باوجود اینکه
اگر - همراه با فعل منفی - در مثال زیر:
unless you are given all the data, you cannot do math problem
( اگر همه ی اطلاعات به شما داده نشود، نمی توانید مسئله ی ریاضی را حل کنید )

مگر. اگر. بجز. جز.
مگر اینکه. جز اینکه. الا اینکه.
unless در مورد چیزیکه اتفاق افتاده یا چیزی که می دانیم درست است. در وضعیتی بکار میرود که وقوع یک عمل منوط به عدم وقوع یا عدم انجام عملی دیگر باشد. یا منوط به صحت داشتن چیز ِ دیگری باشد.
وفتی پس از پایان گفتگویی ، شرط تازه ای به ذهنمان میرسد از کلمه ی unless برای افزودن آن شرط به گفته هایمان استفاده میکنیم:
we'll go there next Saturday - unless it's raining of course.
شنبه ی بعد میریم اونجا - البته به شرطیکه هوا بارونی نباشه ( بارون نیاد )

if. . . not در مورد چیزیکه اتفاق نیافتاده یا چیزیکه می دانیم غلط است.
except if
فقط اگر که . . .
مگر اینکه
وقتی unless ابتدای جمله میاد این نوع ترجمه هم بدک نیست ( اضافه کردن وگرنه به اول جمله بعدش )
unless a check is signed, it is invalid
مگراینکه چک امضا شود وگرنه نامعتبر است ( اگر چک امضا نشود نامعتبراست )
if you don't
گاهی به حالت کلمات شرطی مثل if میاد
مثل:Unless you wanna spend the night in the slammer, you apologize to him. اگه نمی خوای زندان بیفتی، ازش معذرت خواهی کن
مگراینکه، بجزاینکه؛ جز:اگراول جمله بیاد جمله شرطی منفی میشه اگربعلاوه جمله منفی یا if not
خیلی ساده میگم که گیج کننده نباشه
unless دو حالت داره یا وسط جمله میاد یا اول جمله
اگه وسط جمله بیاد فقط ترجمه میکنیم مگر اینکه
We won't go unless we're invited
ما نخواهیم رفت، مگر اینکه ما دعوت شویم.

اگ اول جمله بیاد ترجمه میکنیم حتی اگه
یعنی حتی اگه این اتفاق هم بیفته فایده ای
نداره
unless it rains we will go
حتی اگه بارون هم بیاد ما خواهیم رفت
Unless some extra money is found, the theatre will close.
حتی اگه پول اضافی هم داشته باشیم فایده ای نداره چون سینما تعطیل خواهد بود
مادامی که، چنانچه
در جملات منفی

unless the melting point of the grit particle
exceeds 400 it does not explosion
اگر ( تا زمانی که ) نقطه ذوب ذرات سخت از ۴۰۰ درجه فراتر نرود انفجار صورت نمیگیرد.
جز زمانی که
گاهی اول جمله که میاد �به رغم این که� یا �با این که� مناسب ترین ترجمه ها هستند.
You can’t get a job unless you’ve got experience.
ترجمه
You can’t get a job if you have not got experience.
It's synonym of except if
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما