unless

/ənˈles//ənˈles/

معنی: مگر، مگراینکه، جز اینکه
معانی دیگر: جز، به جز

بررسی کلمه

حرف ربط ( conjunction )
• : تعریف: except under the condition that.

- We won't go unless we're invited.
[ترجمه کاظم فرقانی] ما نخواهیم رفت، مگر اینکه ما دعوت شویم.
|
[ترجمه مهدی] تا زمانی که ما را دعوت نکنند، نخواهیم رفت.
|
[ترجمه کریمی] ما نخواهیم رفت تا ما دعوت نشده ایم
|
[ترجمه mahdie] ما نخواهیم رفت مگر دعوت شویم
|
[ترجمه alex] ما نمی ریم مگه اینکه دعوت بشیم
|
[ترجمه 𖣘 𝐀𝐧𝐚𝐡𝐢𝐭𝐚 𖣘] مانخواهیم رفت جز اینکه دعوت بشویم ~☆
|
[ترجمه محمد عبدی] ما نخواهیم رفت مگر اینکه دعوت شده باشیم
|
[ترجمه گوگل] ما نمی رویم مگر اینکه دعوت شویم
[ترجمه ترگمان] مگر اینکه ما دعوت شویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
حرف اضافه ( preposition )
• : تعریف: except possibly.

- There is no cure for his illness, unless an operation is performed.
[ترجمه A.A] هیچ داروئی برای بیماریش نیست مگر اینکه عمل جراحی انجام بشه
|
[ترجمه گوگل] بیماری او درمان ندارد، مگر اینکه عمل جراحی انجام شود
[ترجمه ترگمان] هیچ درمانی برای بیماری او وجود ندارد مگر این که عملیات انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. unless it rains we will go
ما خواهیم رفت،مگر اینکه باران ببارد (اگر باران نیاید ما خواهیم رفت).

2. unless sufficient countermeasures are taken, unemployment will continue to rise
اگر تدابیر کافی اتخاذ نشود بیکاری بیشتر خواهد شد.

3. unless you overcome your present muddle, your job is at risk
اگر بر سردرگمی فعلی خود فائق نشوی شغلت در خطر است.

4. unless you repent you shall go to hell
اگر توبه نکنی به جهنم خواهی رفت.

5. unless i am mistaken
اگر اشتباه نکنم

6. nothing unless a miracle can save him
هیچ چیز جز یک معجزه نمی تواند او را نجات بدهد.

7. man is doomed unless war is abolished
بشر محکوم به فناست مگر آنکه جنگ منسوخ شود.

8. tomatoes readily bruise unless carefully packaged
گوجه فرنگی اگر با دقت بسته بندی نشود زود صدمه می بیند.

9. an individual is presumed innocent unless the opposite is proven
هر فرد بی گناه فرض می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

10. do not cross a river unless you find a shoal!
بی گدار به آب مزن !

11. information is of little importance unless you know how to sift it
اطلاعات ارزش چندانی ندارد مگر اینکه بدانی چگونه آن را حلاجی کنی.

12. we will outlaw the rebels unless they surrender immediately
اگر شورشیان فورا تسلیم نشوند آنها را از حمایت قانون و حقوق محروم خواهیم کرد.

13. No man can be a good ruler unless he has first been ruled.
[ترجمه A.A] هیچ کس نمیتواند حاکم خوبی باشه مگراینکه اول به حرفش عمل کرده باشه
|
[ترجمه مبینا] هیچ مردی نمی تواند حاکم خوبی باشد مگر اینکه ابتدا بر او حکومت شود
|
[ترجمه گوگل]هیچ مردی نمی تواند حاکم خوبی باشد مگر اینکه ابتدا بر او حکومت شود
[ترجمه ترگمان]هیچ مردی نمی تواند فرمانروای خوبی باشد مگر اینکه قبلا حکم داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. I can't reach the top shelf unless I use a stepladder.
[ترجمه A.A] نمیتونم به قفسه بالا دسترسی داشته باشم مگر اینکه از نردبان دوطرفه استفاده کنم
|
[ترجمه گوگل]من نمی توانم به قفسه بالایی برسم مگر اینکه از نردبان استفاده کنم
[ترجمه ترگمان]من نمی تونم از نردبان بالا برم مگر اینکه از نردبان استفاده کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Unless a check is signed, it is invalid.
[ترجمه Atp] اگر یک چک امضا نشود، نامعتبر است.
|
[ترجمه گوگل]تا زمانی که چک امضا نشده باشد، باطل است
[ترجمه ترگمان]مگر اینکه چک امضا شود، نامعتبر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. I tend to forget things unless I mark them down.
[ترجمه گوگل]من تمایل دارم چیزها را فراموش کنم مگر اینکه آنها را علامت گذاری کنم
[ترجمه ترگمان]من دوست دارم چیزها رو فراموش کنم مگر اینکه اونا رو پیدا کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. I can't let you in unless you give the password.
[ترجمه گوگل]من نمی توانم به شما اجازه ورود بدهم مگر اینکه رمز عبور را بدهید
[ترجمه ترگمان]من نمی تونم اجازه بدم بیای تو، مگر اینکه اسم رمز رو بهش بدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. You won't get paid for time off unless you have a doctor's note.
[ترجمه گوگل]شما برای مرخصی پولی دریافت نمی کنید مگر اینکه یادداشت پزشک داشته باشید
[ترجمه ترگمان]تا وقتی که نامه دکتر نداشته باشی، پولش را نخواهی داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Our boat will sink unless we bail .
[ترجمه گوگل]قایق ما غرق خواهد شد مگر اینکه وثیقه بگذاریم
[ترجمه ترگمان]قایق ما غرق میشه مگر اینکه وثیقه بذاریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. Don't call me unless its a real emergency.
[ترجمه گوگل]با من تماس نگیرید مگر اینکه یک اورژانس واقعی باشد
[ترجمه ترگمان]به من زنگ نزن، مگر اینکه یک مورد اضطراری باشه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مگر (حرف ربط)
but, unless

مگراینکه (حرف ربط)
unless

جز اینکه (حرف ربط)
unless

تخصصی

[فوتبال] مگراینکه-جزاینکه

انگلیسی به انگلیسی

• not until, not before; precluding, barring, except; aside from
you use unless to introduce the only circumstances in which the event you are mentioning will not take place or in which the statement you are making is not true.

پیشنهاد کاربران

اگر چه
من معلم نیستم اما این نظر منه :
Unless some extra money is found, the theatre will close.
اگر پولی اضافه پیدا نشه، تیاتر بسته خواهد شد.
He won’t go to sleep unless you tell him a story.
اگه براش قصه نگی، نمیخوابه
به منفی ترجمه کردن جمله بعد از unless دقت کنید
اول جمله: حتی اگر، علیرغم این که
ترجمه کاربر "بچه خوب و مودب" درمورد استفاده unless در اول جمله کاملا اشتباهه!!!!!
ترجمه "مهدی" در مورد استفاده unless در اول جمله درسته
تا زمانی که
هر جا unless دیدید به جاش if بذارید بعد اولین فعل که بعدش میاد رو منفی کنید
به این شکل به راحتی میتونید ترجمه کنید
It's synonym of except if
You can’t get a job unless you’ve got experience.
ترجمه
You can’t get a job if you have not got experience.
گاهی اول جمله که میاد �به رغم این که� یا �با این که� مناسب ترین ترجمه ها هستند.
جز زمانی که
در جملات منفی
unless the melting point of the grit particle
exceeds 400 it does not explosion
اگر ( تا زمانی که ) نقطه ذوب ذرات سخت از ۴۰۰ درجه فراتر نرود انفجار صورت نمیگیرد.
مادامی که، چنانچه
خیلی ساده میگم که گیج کننده نباشه
unless دو حالت داره یا وسط جمله میاد یا اول جمله
اگه وسط جمله بیاد فقط ترجمه میکنیم مگر اینکه
We won't go unless we're invited
ما نخواهیم رفت، مگر اینکه ما دعوت شویم.
اگ اول جمله بیاد ترجمه میکنیم حتی اگه
یعنی حتی اگه این اتفاق هم بیفته فایده ای
نداره
unless it rains we will go
حتی اگه بارون هم بیاد ما خواهیم رفت
Unless some extra money is found, the theatre will close.
حتی اگه پول اضافی هم داشته باشیم فایده ای نداره چون سینما تعطیل خواهد بود
مگراینکه، بجزاینکه؛ جز:اگراول جمله بیاد جمله شرطی منفی میشه اگربعلاوه جمله منفی یا if not
گاهی به حالت کلمات شرطی مثل if میاد
مثل:Unless you wanna spend the night in the slammer, you apologize to him. اگه نمی خوای زندان بیفتی، ازش معذرت خواهی کن
if you don't
وقتی unless ابتدای جمله میاد این نوع ترجمه هم بدک نیست ( اضافه کردن وگرنه به اول جمله بعدش )
unless a check is signed, it is invalid
مگراینکه چک امضا شود وگرنه نامعتبر است ( اگر چک امضا نشود نامعتبراست )
مگر اینکه
فقط اگر که . . .
مگر. اگر. بجز. جز.
مگر اینکه. جز اینکه. الا اینکه.
unless در مورد چیزیکه اتفاق افتاده یا چیزی که می دانیم درست است. در وضعیتی بکار میرود که وقوع یک عمل منوط به عدم وقوع یا عدم انجام عملی دیگر باشد. یا منوط به صحت داشتن چیز ِ دیگری باشد.
...
[مشاهده متن کامل]

وفتی پس از پایان گفتگویی ، شرط تازه ای به ذهنمان میرسد از کلمه ی unless برای افزودن آن شرط به گفته هایمان استفاده میکنیم:
we'll go there next Saturday - unless it's raining of course.
شنبه ی بعد میریم اونجا - البته به شرطیکه هوا بارونی نباشه ( بارون نیاد )

if. . . not در مورد چیزیکه اتفاق نیافتاده یا چیزیکه می دانیم غلط است.
except if

اگر - همراه با فعل منفی - در مثال زیر:
unless you are given all the data, you cannot do math problem
( اگر همه ی اطلاعات به شما داده نشود، نمی توانید مسئله ی ریاضی را حل کنید )

باوجود اینکه
تنها در صورتی که

مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٣)

بپرس