برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

up to scratch


1- آماده ی آغاز کردن 2- در حد مورد قبول

واژه up to scratch در جمله های نمونه

1. Is her schoolwork up to scratch?
[ترجمه Shirinbahari] آیا تکالیفش در حد مقبولی است؟
|
[ترجمه ترگمان]درس دادن تکالیف مدرسه است؟
[ترجمه گوگل]آیا مدرسه او به ابتکار است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We'll have to bring the house up to scratch before we sell it.
[ترجمه Shirinbahari] قبل از اینکه خانه را بفروشیم باید آن را به استاندار مورد قبول برسانیم
|
[ترجمه ترگمان]قبل از اینکه بفروشیم، باید خونه رو پیش خودمون ببریم
[ترجمه گوگل]قبل از فروش آن باید خانه را خراشیده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It'll take months to bring the band up to scratch.
...

معنی کلمه up to scratch به انگلیسی

up to scratch
• appropriate, satisfactory
come up to scratch
• meet the minimal requirements of an exam

up to scratch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
به استاندارد موردنیاز رسیدن. مورد رضایت
her German was not up to scratch

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی up to scratch

کلمه : up to scratch
املای فارسی : آاپ تو سکرتچ
اشتباه تایپی : عح فخ سزقشفزا
عکس up to scratch : در گوگل

آیا معنی up to scratch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )