برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

until now


تاکنون، تاحالا

واژه until now در جمله های نمونه

1. It has taken until now to pin down its exact location.
[ترجمه ترگمان]تا کنون محل دقیق خود را مشخص نکرده است
[ترجمه گوگل]تا به امروز تا به حال محل دقیق آن را تعیین کرده اید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Until now, the government has only enforced the ban with regard to American ships.
[ترجمه ترگمان]تا کنون، دولت فقط ممنوعیت را با توجه به کشتی‌های آمریکایی اجرا کرده‌است
[ترجمه گوگل]تا کنون، دولت فقط ممنوعیت مربوط به کشتی های آمریکایی را اجرا کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I've always been perfectly healthy until now.
[ترجمه ترگمان]من تا حالا کاملا سالم بودم
[ترجمه گوگل]من همیشه تا کنون کاملا سالم بوده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Until now I've always credited you with more sense.
[ترجمه ترگمان]تا الان همیشه با عقل جور تو حرف می‌زدم
[ترجمه گوگل]تا به حال من همیشه به شما حس اعتماد بیشتری داده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ...

معنی کلمه until now به انگلیسی

until now
• up to the present moment

until now را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حدیث ایران
تا به حال
sportwoman
تا الآن
تا حالا
ریحون
حتی تا الان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی until now
کلمه : until now
املای فارسی : آنتیل نوع
اشتباه تایپی : عدفهم دخص
عکس until now : در گوگل

آیا معنی until now مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )