برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1404 100 1

Unique

/juːˈniːk/ /juːˈniːk/

معنی: یکتا، بی مانند، بی نظیر، بی همتا، فرد، یگانه، منحصر به فرد، بی تا
معانی دیگر: تک، غیر عادی، ناروال، فوق العاده، نادر

بررسی کلمه Unique

صفت ( adjective )
(1) تعریف: being the only one of its type; sole; single.
مترادف: lone, one, single, singular, sole, solitary
متضاد: conventional
مشابه: alone, distinctive, exclusive, individual, peculiar, special, specific

- Everyone's fingerprints are unique.
[ترجمه مهلا] اثر انگشت هر کس منحصر به فرد است
|
[ترجمه ترگمان] اثر انگشت همه منحصر به فرد است
[ترجمه گوگل] اثر انگشت هر کس منحصر به فرد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The figurines are handmade, and each one is unique.
[ترجمه ترگمان] The دست‌ساز هستند و هر یک منحصر به فرد است
[ترجمه گوگل] این مجسمه ها دست ساز هستند و هر کدام منحصر به فرد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having no equal or equivalent; incomparable.
مترادف: incomparable, matchless, nonpareil, peerless, sui generis, unequaled
مشابه: characteris ...

واژه Unique در جمله های نمونه

1. Going to Africa was a unique experience for us.
سفر به آفریقا برای ما تجربه ای بی نظیر بود

2. The inventor developed a unique method of making ice cream.
مخترع روش منحصر به فردی برای ساخت بستنی ابداع کرد

3. Albie has a unique collection of Israeli stamps.
آلبی مجموعه بی نظیری از تمبرهای اسرائیلی دارد

4. a unique achievement
موفقیت بی‌نظیر

5. a unique opportunity
یک فرصت فوق العاده

6. a unique specimen
یک نمونه‌ی تک

7. a woman of unique talents
زنی دارای استعدادهای منحصر بفرد

8. every human being is unique
هر انسانی منحصر به فرد است.

9. that book is a unique treasure house of love poetry
آن کتاب گنجینه‌ی منحصر به فردی از اشعار عاشقانه است.

10. this problems, i submit, is not unique to our country
به عقیده بنده این مسئله منحصر به کشور ما نیست.

11. the narrow alleys of isfahan have a unique charm
کوچه‌های باریک اصفهان جذابیت منحصر بفردی دارند.

12. Each person's genetic code is unique except in the case of identical twins.
...

مترادف Unique

یکتا (صفت)
alone , unique
بی مانند (صفت)
unique , inapproachable , unparalleled , unprecedented , inimitable , incomparable , unexampled
بی نظیر (صفت)
unique , inapproachable , unparalleled , unprecedented , inimitable , incomparable , unrivaled , unbeatable , nonpareil , unexampled
بی همتا (صفت)
unique , unparalleled , incomparable , unrivaled , unbeatable , unmatched , matchless , peerless , nonpareil , unexampled
فرد (صفت)
single , only , unique , odd , unparalleled , unexampled
یگانه (صفت)
one , only , sole , unique
منحصر به فرد (صفت)
unique
بی تا (صفت)
unique , unrivaled , unmatched

معنی عبارات مرتبط با Unique به فارسی

دریتیم، فریده

معنی Unique در دیکشنری تخصصی

unique
[عمران و معماری] منحصر به فرد - یکتا - یگانه
[برق و الکترونیک] منحصر به فرد ، یکتا
[صنایع غذایی] یکتا ، یگانه ، منحصر به فرد
[ریاضیات] یکتا، منحصر به فرد، یگانه، تک، منحصر
[ریاضیات] عنصر یکتا، عنصر منحصر به فرد
[ریاضیات] قضیه ی وجود یکتا
[زمین شناسی] تجزیه به عامل های یکتا
[ریاضیات] یکتایی تجزیه
[آمار] تجزیه به عاملهای یکتا
[ریاضیات] قلمرو یکتایی تجزیه
[ریاضیات] قضیه ی تجزیه ی یکتا
[ریاضیات] جواب بهینه ی متناهی بی کران
[ریاضیات] مقدم بی واسطه ی یکتا
[زمین شناسی] آدرس کدگذاری شده کوتاه یا عددی که بطور واحد ، یک قطعه زمین را معین می کند.(uprn)
[ریاضیات] مجموعه ای یکتا از اتم ها
[ریاضیات] جواب بی کران، جواب یکتا، جواب یگانه

معنی کلمه Unique به انگلیسی

unique
• singular, matchless, unequaled, rare
• if something is unique, it is the only thing of its kind.
• if something is unique to one thing or person, it concerns or belongs only to that thing or person.
• some people use unique to mean very unusual and special.
unique identification number
• number given to each user of the icq program (internet)
unique opportunity
• special opportunity, once-in-a-lifetime chance

Unique را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azadeh
رشته حقوق :عین
Mati
بی نظیر
Ali_kharazi
جداگانه ،
محسن❤️رضوي❤️ستاره
He is with decency and with love
My heart Saeed is unique
Zohre😻
تک ، منحصر به فرد
کاربر آبادیس
منحصر به فرد
خورشيدوند
Unique son پسر منحصربفرد
One king is unique
تك پادشاه منحصر به فرد است
خورشيدوند
From the supervisor to unique
از سرپرست به منحصر بفرد
Ali
بی همتا
❤👍Unique👍❤
👈بی نظیر* بی مانند* تک👉
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
شیخ حسن صفری
His voice is unique
صدای او منحصر به فرد است
یوسف صابری
بی مثل و مثال
Kamand e
یکتا،. منحصر به فرد،. بی نظیر، بی مانند.
مهدی صدرالسادات
مختص
Ali . M
تو اکسل و چیزای دیگه میشه (غیر تکراری)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی unique
کلمه : unique
املای فارسی : یونیک
اشتباه تایپی : عدهضعث
عکس unique : در گوگل

آیا معنی Unique مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )