برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

turnoff

/ˈtɝːˌnɒf/ /ˈtɜːˌnɒf/

(شیر آب و غیره) بستن، بند آوری، (رادیو یا موتور و غیره) خاموش سازی، (جاده) محل انحراف، محل انشعاب، دلسرد کننده، مایوس کننده

بررسی کلمه turnoff

اسم ( noun )
(1) تعریف: a place where one turns to take another road, path, or route.

(2) تعریف: an act or instance of turning off.

واژه turnoff در جمله های نمونه

1. It's 4 km to the turn-off for Norwich/the Norwich turn-off.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر ۴ کیلومتر طول می‌کشد تا \"نورویچ\"، \"نورویچ\" و \"نورویچ\" قطع شود
[ترجمه گوگل]این 4 کیلومتر برای خاموش کردن نورویچ / نوریچ خاموش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I missed the turn-off to the farm.
[ترجمه نسرین رنجبر] دوراهی مزرعه رو رد کردم
|
[ترجمه ترگمان] دلم واسه بازگشت به مزرعه تنگ شده بود
[ترجمه گوگل]من از خاموش شدن به مزرعه خسته شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The city's crime rate is a serious turn-off to potential investors.
[ترجمه نسرین رنجبر] نرخ جرائم در شهر واقعا باعث دلسردی سرمایه گذاران احتمالی شد.|
...

معنی کلمه turnoff به انگلیسی

turnoff
• exit off of a main road; point of deviation from a course; something that repels (colloquial); product of some manufacturing processes

turnoff را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادقی
خروجی جاده، راه فرعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی turnoff

کلمه : turnoff
املای فارسی : تورنفف
اشتباه تایپی : فعقدخبب
عکس turnoff : در گوگل

آیا معنی turnoff مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )