برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1541 100 1
شبکه مترجمین ایران

turmoil

/ˈtɜːrˈmɔɪl/ /ˈtɜːmoɪl/

معنی: پریشانی، غوغا، اشفتگی، ناراحتی، بهم خوردگی
معانی دیگر: جنجال، هیاهو، کشاکش، گیر و دار

بررسی کلمه turmoil

اسم ( noun )
• : تعریف: a state of great agitation, disturbance, or confused excitement; commotion; tumult.
مترادف: chaos, commotion, hubbub, tumult, uproar
متضاد: peace, tranquility
مشابه: agitation, anarchy, brouhaha, cataclysm, coil, confusion, convulsion, disorder, disturbance, ferment, fluster, furor, hurly-burly, lather, maelstrom, melee, moil, pandemonium, stir, tempest, turbulence, unrest

- The collapse of the government plunged the country into turmoil.
[ترجمه ترگمان] سقوط دولت، کشور را دچار آشوب کرد
[ترجمه گوگل] فروپاشی دولت، کشور را به آشفتگی رها کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The boy was in turmoil over his parents' bitter divorce.
[ترجمه ترگمان] پسر از طلاق تلخ پدر و مادرش ناراحت بود
[ترجمه گوگل] پسر بیش از طلاق تلخ پدر و مادرش در معرض آشفتگی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه turmoil در جمله های نمونه

1. the whole country was enmeshed in turmoil
کشور سرتاسر دستخوش آشوب بود.

2. Her mind was in a state of constant turmoil.
[ترجمه ترگمان]ذهنش در حالت آشوب و آشفتگی مداوم قرار داشت
[ترجمه گوگل]ذهن او در وضعیت آشفته ثابت قرار داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The whole region is in turmoil.
[ترجمه ترگمان]کل منطقه در آشوب است
[ترجمه گوگل]کل منطقه در نا آشنا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The country is in a state of political turmoil.
[ترجمه ترگمان]این کشور در وضعیت آشفتگی سیاسی قرار دارد
[ترجمه گوگل]این کشور در وضعیت آشفته سیاسی قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. During the turmoil in the foreign-exchange markets the guilder remained strong.
[ترجمه ترگمان]در طی آشوب در بازارهای ارز خارجی، guilder همچنان قوی باقی ماند
[ترجمه گوگل]در طول آشفتگی در بازارهای ارز خارجی، گیلدر باقی ماند
[ترجمه شما] ...

مترادف turmoil

پریشانی (اسم)
baffle , confusion , depression , distress , affliction , turmoil , agitation , worriment , desolation , disturbance , bother , ramble , dolor , nonplus , remorse , discomposure , dolour , woe
غوغا (اسم)
pandemonium , fray , turmoil , affray , melee , uproar , clamor , mobile , riot , tumult , ruckus , hubbub , scuffle , mob , scrimmage , jangle , rave , peal , canaille , din , embroilment , hordes of locusts , hurly-burly , rumpus
اشفتگی (اسم)
turmoil , agitation , turbulence , chaos , perturbation , disorder , unrest , consternation , rummage , disorderliness , disquietude , inquietude , hullabaloo , tumble , turbulency , nonplus , garboil , tanglement , topsy-turvydom
ناراحتی (اسم)
ailment , irritation , discomfort , turmoil , worriment , inconvenience , disturbance , discomfiture , disquietude , inquietude , discommodity , incommodity , malaise
بهم خوردگی (اسم)
turmoil , disorderliness , muss , revolt

معنی کلمه turmoil به انگلیسی

turmoil
• tumult, uproar, commotion
• turmoil is a state of confusion, disorder, or great anxiety.
in a turmoil
• in a tumult, in a commotion, in a confused state

turmoil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یحیی
هرج و مرج
گلی گل گلی
آشفتگی
پریشانی
به هم خوردگی
غوغا
ناراحتی
مینا مهرآذر
بحران
شرایط آشفته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی turmoil

کلمه : turmoil
املای فارسی : تورمیل
اشتباه تایپی : فعقئخهم
عکس turmoil : در گوگل

آیا معنی turmoil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )