برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

tricky

/ˈtrɪki/ /ˈtrɪki/

معنی: متقلب، نیرنگ باز، مکار، مزورانه، شیادانه، از روی حیله و تزویر، مهارت امیز، نیرنگ امیز، خدعه امیز
معانی دیگر: نیرنگ آمیز، دغلکارانه، حیله آمیز، مکرآمیز، حیله گر، آب زیر کاه، نیرنگ مانند، حیله مانند

بررسی کلمه tricky

صفت ( adjective )
حالات: trickier, trickiest
مشتقات: trickily (adv.), trickiness (n.)
(1) تعریف: given to or marked by deception or trickery; wily.
مترادف: deceptive, fraudulent, shifty, wily
متضاد: honest, straightforward
مشابه: artful, captious, crafty, cunning, deceitful, devious, evasive, foxy, lubricious, scheming, sly, sneaky, underhanded

- He's a tricky guy, so don't believe everything he says.
[ترجمه Tukoafm] او فرد مکاری است،بنابراین هرچه را که میگوید باور نکن.
|
[ترجمه ترگمان] او آدم پیچیده‌ای است، بنابراین هر چیزی را که می‌گوید باور نکن
[ترجمه گوگل] او یک پسر فریبنده است، بنابراین همه چیز او را باور نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I thought the sales person gave me a tricky answer about the car's performance.
[ترجمه A] من فکر کردم که فروشنده درباره کارکرد ماشین جواب فریب کارانه ای داد.|
...

واژه tricky در جمله های نمونه

1. He and I have talked through this whole tricky problem.
[ترجمه ترگمان]من و اون با این مشکل حل مشکل روبرو شدیم
[ترجمه گوگل]او و من از طریق این مشکل کلیدی مشکل حل شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She showed great tact in dealing with a tricky situation.
[ترجمه ترگمان]او در برخورد با یک موقعیت دشوار مهارت زیادی نشان داد
[ترجمه گوگل]او در برخورد با یک وضعیت پیچیده نشان داد که باهوش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It can be tricky at first, but persevere.
[ترجمه ترگمان]در ابتدا ممکن است مهارت داشته باشد، اما پشت‌کار داشته باشید
[ترجمه گوگل]در ابتدا می تواند در حقیقت روی حیله و تزویر باشد اما پایدار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm in a rather tricky position; can you help me out?
[ترجمه ترگمان]من در موقعیت خطرناکی هستم؛ آیا می‌توانید به من کمک کنید؟
[ترجمه گوگل]من در جای جای دشوار است آیا میتوانی به من کمک کنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ت ...

مترادف tricky

متقلب (صفت)
adulterant , dishonest , fraudulent , trickish , tricky
نیرنگ باز (صفت)
tricky , artful , vulpine
مکار (صفت)
cunning , tricky , wily , deceitful
مزورانه (صفت)
tricky
شیادانه (صفت)
trickish , tricky
از روی حیله و تزویر (صفت)
trickish , tricky
مهارت امیز (صفت)
tricky
نیرنگ امیز (صفت)
tricky
خدعه امیز (صفت)
tricky

معنی کلمه tricky به انگلیسی

tricky
• cunning, sly; clever; deceitful, deceptive; difficult, complicated
• a tricky task or problem is difficult to deal with.
• a tricky person is likely to deceive you or cheat you.
tricky word
• word that can be used in many ways, word that has several meanings

tricky را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Razieb
سخت، مشکل
moslem
دشوار و پر زحمت
m_nasiri@live.com
گول زننده
U
حیله گر، طمع کار، اب زیر کار،بدجنس،دغل کار،نیرنگ
ج
دقیقا صفت( بعضی) مرد ها رو میگه 😏 نگید ن ک همه مون دیدیم
Smat
1.When something is tricky it is difficult to deal with or do because it is
complicated and full of problems

2. A tricky person is clever and likely to deceive you
حسنی
فریبکارانه
لیلی موسوی
گول زننده،پیچیده
M
حیله کردند
shahriar
حساس و چالش بر انگیز
سحر کاوه
سخت- قلق دار
تقی قیصری
فریبنده
متین خدایی
نیرنگ آمیز، مهارت آمیز
تقی قیصری
شگرددار، کاری که برای انجام‌ـش شگرد یا مهارت خاصی نیاز باشد
بهروز
سخت و پیچیده.
برای این کلمه این بهترین معنی است. به مثال های زیر توجه کنید!
Getting lost in the woods is a tricky one

I can get you tickets for the show but it’ll be tricky.
مهدی باقری
کار بدقلق
Amax
گمراه‌کننده
غزال سرخ
requiring care and skill because difficult or awkward
پرزحمت، بدقلق، دشوار، سخت، مشکل
جلال نجاریزدی
غلط انداز
Sunflower
مملو از - پر از - آکنده از ...
حیله /تزویر / نیرنگ/ مکر /فریب / دغل بازی / تقلب / ...

Love! It's a tricky business!


A balance of power,
The trickiest, most difficult, dirtiest game of them all.
Star Trek TOS
علیرضا انگوتی
دشوار، سخت، مشکل
Seyyedalith
نکته‌دار
Ashkan
( برای چیزها)
پیچیده و مشکل
(برای شخص)
مکار
بابک
چالشی ، چالش‌برانگیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی tricky

کلمه : tricky
املای فارسی : تریککی
اشتباه تایپی : فقهزنغ
عکس tricky : در گوگل

آیا معنی tricky مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )