برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1393 100 1

tantalize

/ˈtæntəˌlaɪz/ /ˈtæntəlaɪz/

معنی: ازار دادن، کسی را دست انداختن، و سپس محروم کردن
معانی دیگر: جوش به دل کسی دادن، عطش کسی را تیز کردن، خواست افزایی کردن، دل کسی را آب کردن، امیدوار، سردواندن

بررسی کلمه tantalize

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: tantalizes, tantalizing, tantalized
مشتقات: tantalization (n.)
• : تعریف: to tease or torment with the sight or prospect of something desirable but unattainable.
مترادف: lead on, tease, tempt, tickle, titillate
مشابه: bait, entice, intrigue, provoke, taunt, torment, whet

- He tantalized the dog, waving the strip of bacon in front of its nose.
[ترجمه ترگمان] سگ را رها کرد و تکه گوشت خوک را جلوی بینی‌اش تکان داد
[ترجمه گوگل] او سگ را تحسین کرد و با صدای بیسکوپ در مقابل بینی اش را تکان داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه tantalize در جمله های نمونه

1. Give the dog the bone don't tantalize him.
[ترجمه 🐾 مهدی صباغ] آن استخوان را به آن سگ بده و او را اذیت نکن.
|
[ترجمه ترگمان]سگه رو بده بهش
[ترجمه گوگل]سگ استخوان را به او تحمیل نکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She tantalized the kitten with fish.
[ترجمه ترگمان]بچه‌گربه را با ماهی آزاد کرد
[ترجمه گوگل]او بچه را با ماهی گرفتار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The tantalizing aroma of fresh coffee wafted towards them.
[ترجمه ترگمان]بوی وسوسه‌انگیز قهوه تازه به سویشان می‌آمد
[ترجمه گوگل]عطر و طعم قهوه تازه به سمت آنها حرکت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This was my first tantalizing glimpse of the islands.
...

مترادف tantalize

ازار دادن (فعل)
trouble , tease , dun , nag , imp , excruciate , tantalize
کسی را دست انداختن (فعل)
tease , tantalize , josh
و سپس محروم کردن (فعل)
tantalize

معنی کلمه tantalize به انگلیسی

tantalize
• tease, provoke or tease by presenting something as available and then withholding it; expose someone to something inaccessible; annoy; criticize (also tantalise)
• if something or someone tantalizes you, they make you feel hopeful and excited, and then do not allow you to have what you want.

tantalize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرش جلیل خبازی
to tantalize someone is to torture them with what they cannot have.
آرش جلیل خبازی
عطش کسی را تیز کردن - نوعی آزار دادن شدید و سادیسمیک
Figure
شکنجه و آزار روحی از طریق برانگیختن اشتیاق ولع و عطش کسی ولی محروم‌ کردن او از داشتن آن, to tease
Torture someone by arousing desire or expectation for something unattainable or mockingly keeping it out of reach.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tantalize
کلمه : tantalize
املای فارسی : تنتلیز
اشتباه تایپی : فشدفشمهظث
عکس tantalize : در گوگل

آیا معنی tantalize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )