برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1400 100 1

take heart

/teɪk hɑrt/ /teɪk hɑːt/

امیدوار شدن، شاد و خوش بین شدن، دلگرم شدن

واژه take heart در جمله های نمونه

1. Take heart and go on trying!
[ترجمه Arminparkour] به خودت اطمینان داشته باش و پیش برو
|
[ترجمه ترگمان]! قلب رو بگیر و سعی کن
[ترجمه گوگل]قلب را بگیری و تلاش کنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Take heart - things can only get better.
[ترجمه ترگمان]قلب را در نظر بگیرید - همه چیز می‌تواند بهتر شود
[ترجمه گوگل]نگاهی به قلب - چیزها فقط می توانند بهتر شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The government can take heart from the latest opinion polls.
[ترجمه ترگمان]دولت می‌تواند از آخرین نظرسنجی‌های انجام‌شده قلب بگیرد
[ترجمه گوگل]دولت می تواند از آخرین نظرسنجی های نظر سنجی استفاده کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sorry frustrated homemakers - and take heart, luncheon tycoons - that's not quite true.
...

معنی کلمه take heart به انگلیسی

take heart
• hope; be encouraged

take heart را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Razgls
تشویق شدن
a.r
to be confident or courageous
have courage or confidence
محسن
قوت قلب گرفتن
نیما
مایوس نشدن
ستاره عالمی
دلگرم شدن
(collocation)
ج قاسمی
امیدوار بودن
🐾 مهدی صباغ
Phrasal verb :
شجاعت داشتن
اعتماد به نفس داشتن
Have courage
Have confidence

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی take heart
کلمه : take heart
املای فارسی : تک هأرت
اشتباه تایپی : فشنث اثشقف
عکس take heart : در گوگل

آیا معنی take heart مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )