sure thing

/ˈʃʊrˈθɪŋ//ʃʊəˈθɪŋ/

(ندا) بلی، آری، حتما، آره، پس چی !، (امریکا - عامیانه)، (موفقیت یا رویداد و غیره) حتمی، بی گمان، پس چی! will you come too? sure thing! تو هم خواهی آمد؟ آره، حتما!

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) something considered certain to happen, succeed, win, or the like.
حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: okay; surely; all right.

جمله های نمونه

1. This proposal is by no means a sure thing.
[ترجمه A.A] این پیشنهاد به هیچ وجه قطعی نیست
|
[ترجمه گوگل]این پیشنهاد به هیچ وجه چیز مطمئنی نیست
[ترجمه ترگمان]این پیشنهاد به هیچ وجه منطقی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The only sure thing in Iowa is that nothing is sure.
[ترجمه A.A] تنها قطعیت در آیووا این است که هیچ چیز قطعی نیست
|
[ترجمه گوگل]تنها چیز مطمئن در آیووا این است که هیچ چیز مطمئن نیست
[ترجمه ترگمان]تنها چیزی که در آیووا اتفاق می افتد این است که هیچ چیز قطعی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That is far from a sure thing, however.
[ترجمه A.A] بهرحال از یک موفقیت حتمی به دور است
|
[ترجمه گوگل]با این حال، این دور از یک چیز مطمئن است
[ترجمه ترگمان]با این وجود، خیلی از این موضوع دور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Mary : Sure thing, but these money appears to be counterfeit notes.
[ترجمه گوگل]مری: مطمئناً، اما به نظر می رسد این پول ها اسکناس های تقلبی هستند
[ترجمه ترگمان]مری: البته، اما این پول به نظر می رسد اسکناس های تقلبی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It's a sure thing that you will like this funny book.
[ترجمه گوگل]این یک چیز مطمئن است که شما این کتاب خنده دار را دوست خواهید داشت
[ترجمه ترگمان]مطمئن باش که این کتاب خنده دار را دوست داری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. President reynolds pulled the plug on a sure thing in order to start over from scratch?
[ترجمه گوگل]پرزیدنت رینولدز برای شروع دوباره از صفر، یک چیز مطمئن را کشید؟
[ترجمه ترگمان]رئیس جمهور به منظور شروع کار از ابتدا، دوشاخه را روی یک چیز مطمئن ایجاد کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. These stocks will earn money ; it's a sure thing.
[ترجمه گوگل]این سهام درآمد کسب می کنند این یک چیز مطمئن است
[ترجمه ترگمان]این سهام پول بدست می آورند؛ این یک چیز مطمئن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Sure thing. Do you want me to give you a ride home?
[ترجمه گوگل]چیز مطمئنی میخوای سوارت کنم خونه؟
[ترجمه ترگمان] حتما میخوای برسونمت خونه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Sure thing. Could I have a look at your Accreditation Card, please ?
[ترجمه گوگل]چیز مطمئنی لطفاً می توانم به کارت اعتبارسنجی شما نگاهی بیندازم؟
[ترجمه ترگمان] حتما میشه یه نگاهی به کارت Accreditation بندازم، لطفا؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. "Be careful!" — "Sure thing, Dad. So long. "
[ترجمه گوگل]"مراقب باش!" - "حتماً، بابا خیلی طولانی است "
[ترجمه ترگمان]مواظب باش! \" \" \" حتما، بابا \" \" \" خیلی وقت است \"
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!
[ترجمه گوگل]ای کاش می توانید از فرهنگ لغت جملات آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Sure thing, sis. I always will be. Blood is thicker than water.
[ترجمه گوگل]معلومه خواهر من همیشه خواهم بود خون از آب غلیظتر است
[ترجمه ترگمان] حتما، خواهر همیشه خواهم بود خون از آب غلیظ تر میشه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Stylist: Sure thing. Why don't we start off by washing your hair?
[ترجمه گوگل]استایلیست: حتما چرا با شستن موهای شما شروع نمی کنیم؟
[ترجمه ترگمان] حتما چرا با شستن موهات شروع نکنیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. His election is a sure thing.
[ترجمه Mrjn] انتخاب ( شدن ) او قطعی است .
|
[ترجمه گوگل]انتخاب او امری مطمئن است
[ترجمه ترگمان]انتخابات او یک چیز خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The gift card is a sure thing for the hard - to - buy - for father.
[ترجمه گوگل]کارت هدیه یک چیز مطمئن برای خرید - سخت - برای پدر است
[ترجمه ترگمان]کارت هدیه یک چیز مطمئن برای خرید سخت پدر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• without a doubt, surely, for certain; certainty, certitude

پیشنهاد کاربران

خواهش می کنم ، قابلی نداره.
حالت خودمونی تره you're welcome
مثال؛
For example, if someone asks, “Can you help me with this task?” you can respond with, “Sure thing! I’ll be happy to assist. ”
When making plans, you might say, “I’ll be there at 7 pm, sure thing. ”
...
[مشاهده متن کامل]

If someone asks if you can finish a project by the deadline, you can confidently say, “Sure thing, it will be done on time. ”

( انگلیسی آمریکایی ) : حتما؛ با کمال میل
قطعی
تضمین شده
در جواب سوال یک نفر به معنای حتما
certainly; of course.
"‘Can I watch?’ ‘Sure thing. ’"
اختیار دارین
به روی چشم!
نتیجه مطلوب
I certainly will.
در جواب see you again
در جواب تشکر گفته میشود و معادل : "قابلی نداشت" در زبان پارسی هست
حتما ؛ قطعی
# "Are you coming? "Sure thing
# Could you give me a lift home tonight? "Sure thing
# This proposal is by no means a sure thing
# It's a sure thing that you will like this funny book
Sure thing در جواب تشکر کسی از شما بکار می رود. به معنی این چه حرفیه یا این حرفا
یکی از آهنگهای زیبای بلک پینک ( پاپ کره ای ) و به معنی مطمئنا بودن
شک نکن!
خواهش میکنم
مطمئن بودن
به معنی خواهش میکنم، قابلی نداشت، باعث افتخارم بود و. . . در جواب کسی که از شما تشکر کرده است بکار میرود، یعنی کاری نکردم که نیاز به تشکر خاصی داشته باشد
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٧)

بپرس