stand to

جمله های نمونه

1. Many ordinary investors stand to lose money in this affair.
[ترجمه گوگل]بسیاری از سرمایه گذاران عادی در این ماجرا ضرر می کنند
[ترجمه ترگمان]بسیاری از سرمایه گذاران عادی در این رابطه پول از دست می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A man should stand to his promise.
[ترجمه پیمان عدالت‌جو] یک مرد باید پای وعده اش بایستد
|
[ترجمه گوگل]مرد باید به عهدش پایبند باشد
[ترجمه ترگمان] یه مرد باید به قولش عمل کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Can you stand to be niggerized?
[ترجمه گوگل]آیا می توانید تحمل کنید که سیاه شوید؟
[ترجمه ترگمان]می تونی تحمل کنی که \"niggerized\" باشی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He told them to stand to.
[ترجمه گوگل]به آنها گفت که بایستند
[ترجمه ترگمان]به آن ها گفت که بایستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The teapot came with a stand to catch the drips.
[ترجمه گوگل]قوری با پایه آمد تا چکه ها را بگیرد
[ترجمه ترگمان]قوری با یک ایستادن برای گرفتن the آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Now, stand to the left, please.
[ترجمه گوگل]حالا، لطفاً سمت چپ بایستید
[ترجمه ترگمان] حالا، سمت چپ، لطفا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. My doctor told me I could stand to lose a few pounds.
[ترجمه گوگل]دکترم به من گفت می توانم تحمل کنم تا چند کیلو کم کنم
[ترجمه ترگمان]دکترم بهم گفت که میتونم یه چند کیلویی رو از دست بدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Under the old system pupils often had to stand to attention and repeat lessons parrot fashion.
[ترجمه گوگل]در سیستم قدیمی، دانش‌آموزان اغلب مجبور بودند در مقابل توجه قرار می‌گرفتند و دروس طوطی را تکرار می‌کردند
[ترجمه ترگمان]در زیر سیستم قدیمی، دانش آموزان مجبور بودند برای جلب توجه و تکرار عادت طوطی ایستادگی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. You stand to make a lot of money from this deal.
[ترجمه گوگل]شما می توانید از این معامله پول زیادی به دست آورید
[ترجمه ترگمان]تو از این معامله پول زیادی در میاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The management group would stand to gain millions of dollars if the company were sold.
[ترجمه گوگل]اگر شرکت فروخته شود، گروه مدیریتی میلیون ها دلار سود خواهد برد
[ترجمه ترگمان]اگر این شرکت فروخته می شد، گروه مدیریت می توانست میلیون ها دلار به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. You must stand to your resolution.
[ترجمه گوگل]باید پای تصمیم خود بایستید
[ترجمه ترگمان]باید تصمیم خودت را بگیری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. You stand to make a lot from this deal.
[ترجمه گوگل]از این معامله سود زیادی خواهید برد
[ترجمه ترگمان]تو خیلی از این معامله سر در میاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. How much do you stand to make?
[ترجمه گوگل]چقدر می خواهید بسازید؟
[ترجمه ترگمان]چقدر میخوای درست کنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Creditors and investors stand to lose vast sums after the company's collapse.
[ترجمه گوگل]اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران پس از فروپاشی شرکت مبالغ هنگفتی را از دست خواهند داد
[ترجمه ترگمان]سرمایه گذاران و سرمایه گذاران مدعی هستند که پس از فروپاشی شرکت مبالغ هنگفتی را از دست خواهند داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• prepare yourselves for action!, get ready! (military command)

پیشنهاد کاربران

بپرس