آیا عبارت مورد نظر شما این بود ؟
somebody's concern

معنی یا پیشنهاد شما