situation

/ˌsɪt͡ʃuːˈeɪʃn̩//ˌsɪt͡ʃʊˈeɪʃn̩/

معنی: جا، وضع، حالت، موقعیت، وضعیت، حال، شغل، موقع
معانی دیگر: ایستار، جایمندی، چگونی، گذارد، بودش، مسئله، دشواری، بحران، وضع بد، کار، محل، جایگاه، مکان، بودگاه، اوضاع، شرایط، اوضاع و احوال، جایگزینی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: situational (adj.)
(1) تعریف: state of affairs; circumstances.
مترادف: circumstance, footing, position, standing
مشابه: business, condition, pass, picture, thing

- His false testimony put him in a bad situation.
[ترجمه ترگمان] شهادت دروغ او او را در وضع بدی قرار داده بود
[ترجمه گوگل] شهادت دروغ او او را در وضعیت بد قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: place, site, or manner of location.
مترادف: location, placement, position
مشابه: lie, place, site

- The garden has poor situation for drainage.
[ترجمه ترگمان] باغ وضعیت ضعیفی برای زه کشی دارد
[ترجمه گوگل] باغ وضعیت ضعیف برای زهکشی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: condition; case.
مترادف: condition, state, status
مشابه: case, place, position

- His situation is grave.
[ترجمه کوثر] وضعیت او بحرانی است
|
[ترجمه ترگمان] موقعیتش جدی است
[ترجمه گوگل] وضعیت او قبر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. situation wanted ads
آگهی های تقاضای کار

2. a situation for which there was no help
وضعیتی که چاره ای بر آن متصور نبود

3. a situation of extreme sensitivity
موقیعت دارای حساسیت زیاد

4. grave situation
وضعیت بحرانی

5. my situation between the two mutually hostile brothers was very awkward
وضعیت من در میان آن دو برادری که به هم خصومت می ورزیدند بسیار حساس و مشکل بود.

6. the situation demanded immediate attention
وضعیت در خور توجه فوری بود.

7. the situation has turned in his favor
اوضاع به سود او تغییر کرده است.

8. the situation is brightening up
وضع دارد امیدبخش تر می شود.

9. the situation looked quite hopeless
وضعیت ظاهرا بسیار نومید کننده بود.

10. the situation was desperate and england stood alone against hitler
وضعیت نومید کننده بود و انگلیس تنها در مقابل هیتلر ایستادگی می کرد.

11. a clutch situation
موقعیت خطیر

12. a crisis situation
وضع بحرانی

13. a critical situation in international relations
وضعیت نگران کننده در روابط بین المللی

14. a delicate situation
وضعیت حساس

15. a knotted situation
وضعیت گره خورده (یا دشوار)

16. a no-lose situation
وضعی که احتمال باخت ندارد

17. a problematic situation
وضع دشوار

18. a slippery situation
وضع دگرگون پذیر

19. a tense situation
یک وضعیت پر تنش

20. a ticklish situation
وضع حساس

21. a touchy situation
وضع حساس

22. an iffy situation
وضع نامعلوم

23. an impossible situation
وضع تحمل ناپذیر

24. an unexpected situation
وضعیت غیر مترقبه

25. any imaginable situation
هر وضعیتی که بتوان آن راتصور کرد

26. no human situation is simple
هیچیک از مسائل انسانی ساده نیستند.

27. the economic situation has ameliorated considerably
وضع اقتصادی به طور قابل ملاحظه ای بهتر شده است.

28. the political situation is worsening
وضع سیاسی رو به وخامت می رود.

29. the traffic situation downtown was quite chaotic
وضع آمد و شد در مرکز شهر کاملا در هم و برهم بود.

30. the uneasy situation in the city
وضع ناآرام شهر

31. an explosive situation
وضع در حال انفجار،شرایط خطرناک

32. a rough political situation
وضع سیاسی آشفته

33. an extremely tender situation
یک وضعیت بسیار حساس

34. drought exacerbated the situation
خشکسالی وضع را بدتر کرد.

35. she described the situation thus . . .
وضعیت را این جور توصیف کرد . . .

36. the country's tax situation is a muddle
وضع مالیاتی کشور در هم و برهم است.

37. the insecure political situation
وضع متزلزل سیاسی

38. to evaluate a situation
وضعیت (یا موقعیتی) را سنجیدن

39. to manipulate a situation to satisfy one's greed
برای اقناع حرص و آز خود از موقعیت بهره گیری کردن

40. chicken and egg situation
(در اصل: این پرسش که آیا مرغ اول به وجود آمده یا تخم مرغ ؟) اشکال در شناخت علت و معلول

41. i summed up the situation at a glance
بایک نظر اجمالی به وضعیت پی بردم.

42. the asperity of the situation
دشواری وضع

43. the gravity of the situation
وخامت وضعیت

44. the oddity of that situation
غیر عادی بودن آن وضع

45. a quick scan of the situation
یک نظر اجمالی و سریع به وضعیت

46. an eagle-eyed appraisal of the situation
برآورد موشکافانه ای از وضعیت

47. his testimony limned a terrible situation
گواهی او بیانگر وضع وحشت انگیزی بود.

48. the delicacy of the political situation
حساسیت اوضاع سیاسی

49. they can only retrieve the situation by increasing production
آنها فقط با اضافه کردن تولید می توانند وضع را سروسامان بدهند.

50. they took advantage of the situation to settle old scores
آنها برای تلافی کردن از فرصت استفاده کردند.

51. they tried to de-escalate the situation
کوشیدند از وخامت اوضاع بکاهند.

52. we are in a no-win situation
ما در موقعیتی قرار داریم که امکان برد نداریم.

53. a new slant on the economic situation
نگرش تازه ای بر وضع اقتصادی

54. a slanted view of the political situation
دید یک بعدی از اوضاع سیاسی

55. an overview of the country's economic situation
مروری بر وضع اقتصادی کشور

56. his calculation of the country's political situation
برداشت او از موقعیت سیاسی کشور

57. his remarks were keyed to the situation
اظهارات او با وضعیت جور بود.

58. i apprised him of the political situation in washington
او را در جریان سیاسی واشنگتن قرار دادم.

59. i can no longer endure this situation
بیش از این نمی توانم این وضع را تحمل کنم.

60. the factory is in a tight situation
کارخانه در وضع بدی قرار دارد.

61. the un tried to defuse the situation in that country
سازمان ملل کوشید که وضعیت آن کشور را آرام کند.

62. he made a fair-minded analysis of the situation
او وضعیت را با بی غرضی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

63. she is trying to find a new situation
او درصدد یافتن شغل جدید است.

64. the government claims that it has the situation under control
دولت ادعا می کند که بر اوضاع مسلط است.

65. they tried to assess the country's economic situation
کوشیدند وضع اقتصادی کشور را ارزیابی کنند.

66. to draw a rosy picture of the situation
تصویر خوش بینانه ای از وضعیت ارائه دادن

67. we must all unite to face this situation
باید همگی برای مقابله با این دشواری متحد شویم.

68. when the old lady passed out, the situation got a bit hairy
هنگامی که پیرزن غش کرد اوضاع تا اندازه ای وخیم شد.

69. before taking action, we must carefully survey the situation
پیش از اقدام باید وضعیت را خوب بررسی کنیم.

70. he seems thoroughly posted up on the political situation
ظاهرا به وضع سیاسی خیلی وارد است.

مترادف ها

جا (اسم)
house, accommodation, seat, site, stead, case, lodge, place, room, space, situation, receptacle, location, station, berth, socket, sitting, emplacement, houseroom, seating, vacancy, lieu, locality, quarterage

وضع (اسم)
deduction, stand, speed, action, gesture, behavior, demeanor, situation, status, position, disposition, imposition, trim, stick, pose, self, aspect, setup, ordonnance, bearing, poise, station, footing, deportment, lie, mien, posture, phase, situs, stance

حالت (اسم)
speed, case, grain, situation, status, disposition, trim, temper, temperament, pose, condition, self, fettle, state, estate, attitude, mood, expression, posture, predicament, stance, standing

موقعیت (اسم)
post, site, place, spot, situation, status, position, plight, setting, ball game, location, circumstances, station, locality, state of affairs, status quo

وضعیت (اسم)
qualification, case, situation, status, position, condition, estate

حال (اسم)
circumstance, situation, status, pep, condition, self, fettle, health, state, mood

شغل (اسم)
post, office, profession, work, job, situation, position, employ, vocation, occupation, trade, metier

موقع (اسم)
occasion, situation, time, period, moment, opportunity

تخصصی

[حسابداری] موقعیت
[ریاضیات] وضعیت، صورت وضعیت، وضع، مورد، حالت، موقعیت
[آمار] وضع

به انگلیسی

• condition, circumstance; location, place, position; post, job, place of employment
you use the word situation to refer generally to what is happening at a particular place and time.
your situation refers to your circumstances and the things that are happening to you.
the situation of a building or town is its surroundings; a formal use.
the situations vacant column in a newspaper is a list of jobs that are being advertised.

پیشنهاد کاربران

ماهیت
وضعیت , موقعیت
موقعیت، وضع و حال
کار مهم
کار

وضعیت و حالت
صحنه مثال:situation comediesیعنی صحنه های کمدی

شرایط
موضع

1. condition
2. position
And etc
شرط
کلمه position به موقعیت فیزیکی اشاره می کنه ولی کلمه situation بر وضعیت و شرایط یک موقعیت خاص مربوط میشه. مثلا من از این وضعیت بسیار راضی هستم و. . .
مساله، دشواری، مشکل
to have/ face a situation
با یه مشکل روبرو شد.
situation ( noun ) = موقعیت، وضعیت، شرایط/مکان، محل، موقعیت شهری، موقعیت ساختمانی/موقعیت شغلی، حرفه، شغل

to be in a difficult situation = در وضعیت دشواری بودن
economic/financial/political. . . situation = وضعیت اقتصادی/مالی/سیاسی و. . .
Situations Vacant = مشاغل اشغال نشده ( مشاغلی که ظرفیت دارند و قابل استخدام هستند )
special situation = وضعیت خاص
Situations Wanted = وضعیت تحت تعقیب

examples:
1 - "Would you get involved in this dispute?" "It would depend on the situation. "
�در این مشاجره دخالت می کنی؟� �بستگی به موقعیت دارد. �
2 - I was in a situation where I didn’t have cash handy.
من در شرایطی بودم که پول نقد در دست من نبود.
3 - Her news put me in a difficult situation.
اخبار او مرا در شرایط سختی قرار داد.
4 - My sister has a good situation as a teacher in the local school.
خواهرم موقعیت شغلی خوبی به عنوان معلم در مدرسه محلی دارد.
5 - The house's situation in the river valley is perfect.
موقعیت خانه در دره رودخانه عالی است.
6 - Quite frankly, I think this whole situation is ridiculous.
صادقانه بگویم ، من فکر می کنم این همه وضعیت مسخره است.
7 - It's a difficult situation and I don't know what the answer is.
شرایط سختی است و نمی دانم چه پاسخی می دهد.
8 - Few journalists have managed to convey the full horror of the situation.
تعداد کمی از روزنامه نگاران موفق شده اند وحشت کامل این وضعیت را منتقل کنند.
9 - I thought he handled the situation very well.
فکر می کردم او شرایط را به خوبی مدیریت کرد.
10 - The situation has become intolerable.
وضعیت غیرقابل تحمل شده است.
11 - Some dealers have taken advantage of the situation by adding �1, 000 or more to the suggested retail price.
برخی از فروشندگان با اضافه کردن 1000 پوند یا بیشتر به قیمت خرده فروشی پیشنهادی ، از این موقعیت استفاده کرده اند.
12 - The airline did a good job of dealing with a very difficult situation.
این شرکت هواپیمایی در مقابله با شرایط بسیار دشوار کار خوبی انجام داد.
13 - Florida's situation is ideal for making use of major sources of ocean power.
موقعیت شهری فلوریدا برای استفاده از منابع اصلی انرژی اقیانوس ایده آل است.
این کلمه که بسیار پر استفاده هست و مصدر ومشتق گیری و آوا شناسی شده دقیقا از کلمه Situat به ترتیب از ��کلمه جالب Estate>>>
Ένταλπτυα هست. . . مهم ترین استفاده از این کلمه از علوم انسانی و رشته مادر یا فلسفه و زیر مجموعه آن تا کلیه رشته ها تا فضانوردی و فایده ای جالب افسران اطلاعاتی در بسیار از کشورها با رمزنگاری استفاده میکنند. . . نگاه کنید:

( 888 )
Report ip Situation via due it the
؟!. . . report causes by iD sending now
منابع• https://www.macmillandictionary.com/di• https://www.lexico.com/definition/situation• https://www.cityline.tv/2013/06/19/what-to-say-in-difficult-situations/• https://dictionary.cambridge.org/topics/happenings-and-events/situations-and-circumstances/
:Meaning of situation
وضعیت، موقعیت
Example:
She's impatient of this situation
او{مؤنث}از این وضعیت خسته شده است.
Your situation is not good
معضل - مشکل
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما