shit

/ˈʃiːt//ʃɪt/

معنی: عن، گه، ریدن
معانی دیگر: (زننده) گه، مدفوع، ککه، پخ، سرگین، ریق، ریدمان، عن کردن، ترکمان کردن، (خودمانی) دست انداختن، سر به سر گذاشتن، گول زدن، (خودمانی) بد، بی ارزش، چرند، احمقانه، (خودمانی) ماری جوانا، هروئین، ماده ی مخدر، (ندا حاکی از خشم یا تنفر و غیره) اه !، گه !، کثافت !

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: (vulgar) fecal matter; excrement.
مشابه: movement

(2) تعریف: an act of defecating.
مشابه: movement

(3) تعریف: (pl.) diarrhea (prec. by the).

(4) تعریف: (slang) lies; nonsense.

(5) تعریف: (slang) a person or thing considered to be bad, worthless, disgusting, or the like.

(6) تعریف: (slang) a narcotic, esp. heroin or marijuana.

(7) تعریف: (slang) possessions.

- Leave my shit alone.
[ترجمه علی] ترک کن من گه رو تنها
|
[ترجمه سامان] منه لعنتی رو تنها بزار
|
[ترجمه ترگمان] گه منو ول کن
[ترجمه گوگل] ترک گناه من به تنهایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: shits, shitting, shat, shit
• : تعریف: to defecate.
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to defecate in.

(2) تعریف: (slang) to tease or try to deceive.
حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: (slang) used to express disgust, disbelief, anger, or the like.

جمله های نمونه

1. shit on
(خودمانی) بی ادبی کردن،توهین کردن،به کسی ریدن

2. shit oneself
(خودمانی) 1- توی تنبان خود ریدن 2- ترسیدن،شلوار خود را زرد کردن

3. eat shit
(خودمانی) گه خوردن،اظهار پشیمانی کردن،خوار و خفیف شدن

4. get one's shit together
(خودمانی) امور خود را سامان دادن،کارها را مرتب کردن

5. in the shit
(خودمانی) تا خرخره در گه،سخت گرفتار،سخت بدبخت

6. scare the shit out (of someone)
(خودمانی) کسی را سخت ترساندن،زهره ترک کردن

7. take a shit
(خودمانی) ریدن،ریدمان کردن

8. when the shit hits the fan
(خودمانی) هنگام بحران،وقت سختی

9. not give a shit
(خودمانی) اصلا اهمیت ندادن

10. not worth a shit
(خودمانی) بی ارزش،بی مصرف،اصلا به درد نخور

11. beat (or kick) the shit out of (someone)
(خودمانی) (کسی را) کتک جانانه زدن،له و لورده کردن

12. You're shit and you know you are!
[ترجمه یوسف نادری] تو یه عوضی هستی و خودتم اینو می دونی.
|
[ترجمه ......] تو کثافت هستی و خدتم میدونی که هستی
|
[ترجمه Mehrave] توی عوضی خودت میدونی چی هستی
|
[ترجمه ترگمان]تو گه آشغالی و خودت هم می دونی که هستی
[ترجمه گوگل]شما دیوانه هستید و می دانید که هستی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Everything that journalist writes is a load of shit.
[ترجمه ترگمان]هر چیزی که روزنامه نگار می نویسد، بار مدفوع است
[ترجمه گوگل]همه چیزهایی که روزنامه نگار می نویسد، بار گناه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Shit - the damn thing's broken!
[ترجمه ترگمان]لعنتی خراب شده!
[ترجمه گوگل]گول زدن - چیزی لعنتی شکسته!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. I shit my pants when all the lights went out.
[ترجمه shaya] وقتی برقا رفت شلوارمو خیس کردم
|
[ترجمه ترگمان]من شلوارم رو خراب کردم وقتی همه چراغ ها خاموش شدن
[ترجمه گوگل]وقتی همه نورها بیرون می آیند، شلوار شلوارم را می شوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. That little shit stole my money.
[ترجمه ترگمان] اون لعنتی پول منو دزدید
[ترجمه گوگل]آن گوزن کوچک پول من را به سرقت برده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. I don't want to be here when the shit hits the fan.
[ترجمه نسرین رنجبر] نمیخواهم وقتی همه چیز به هم میریزه اینجا یاشم.
|
[ترجمه ترگمان]من نمی خوام اینجا باشم وقتی که این لعنتی به پنکه برسه
[ترجمه گوگل]من نمی خواهم اینجا باشم، وقتی گریه به طرف طرفداران می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

عن (اسم)
excrement, stool, shit

گه (اسم)
turd, shit

ریدن (فعل)
relieve, shit

به انگلیسی

• (vulgar slang) feces, excrement; defecation, act of emptying the bowels; nonsense, meaningless talk or action
(vulgar slang) defecate, excrete feces, empty one's bowels; lie to, deceive
oh no!, damn! (cry of disappointment, disgust, or frustration)
shit is waste matter from the body of a human being or an animal; a very rude word used in informal english.
to shit means to get rid of faeces from the body; a very rude word used in informal english.
people sometimes refer to things that they do not like as shit; a very rude word used in informal english.
people sometimes refer to a person who they do not like as a shit; an offensive use.
shit is used to express anger, impatience or disgust; a very rude word used in informal english.
the shits is diarrhoea; a very rude word used in informal english.

پیشنهاد کاربران

چیزی که مسخره باشد
shit=لعنتی
Shit= مدفوع
در مواقعی که بد بیاری میاریم میگیم😐😑
بیشتر به معنای لعنتی شناخته میشه
ولی در بعضی مواقع معنی مدفوع رو هم میده
اون شت هست که یعنی لعنتی. شیت یعنی مدفوع یا گُه
مزخرف، چرت وپرت
to give someone shit یعنی چی

برای احساس تنفر به کار می رود
Shit = feces
این کلمه در واقع دو جور معنی میشه
مثلا تو جمله ی . get this shit out of here
به معنی آشغال یا گوه هس ولی وقتی به تنهایی به کار می ره ینی گوه توش یه واژه دیگه ام هست که به همین معنی به کار میبرن crapهست.
به معنی شاش یا ان
Shit یعنی عن ، گه
Shet یعنی لعنتی
بجز عن و رسیدن
لعنتی هم میشود

Shit معادل فارسی ثابتی ندارم و در جمله های مختلف معنیش عوض میشه
ولی در کل وقتی توی یه جمله میاد یعنی اون جمله بی ادبانه است و مترجم باید یه جوری نشون بده کسی که اون جمله رو میگه داره بد دهنی میکنه
1. shit=turd=feces=excrement=scat
یعنی مدفوع ( n )
2. poop
یعنی ریدن - ان کردن - پی پی کردن - تخلیه مدفوع ( v )
I was shitting in public cause i couldn't control myself anymore
3. damn
یعنی لعنت یا ریدم تو این شانس
بعنوان فعل: قاطی کردن، عصبانی شدن، بد و بیراه گفتن
زننده ، گه ، دست انداختن ، سر به سر گذاشتن ، هم میشه

عن - گوه - ریدن - لعنتی ( بستگی بدارد که در کجا و برای چه کاری استفاده کنید ) .

معنی زیاد داره که از معانی که کاربردزیاد دارن همون فحش های خودمونه
مثل:
درد
کوفت
مرض و. . .
ماشاء به دوستان چقدر خپب ترجمه می کنید
Plz mark as nsfw. I just shit myself : در اینجا یعنی ریدم تو خودم
به معنی مدفوع هستش
Shut یک نوع اصطلاحه که توی آهنگ 《 فضانورد در اعماق اقیانوس هم اومده
و معنیش هم یعنی چرت و پرت
Shut : چرت و پرت
گندش بزنند، لعنت
همچین کلماتی مثل Shit & Fuck اگه توی معنی واقعی خودشون به کار بره که خب کاملا معلومه و هیچ جای بحثی نداره اما اگه به صورت استعاره و معنی دومی به کار بره مثل همین داخل فیلما که میبینی میگن Oh! Shit که زیرنویس میکنن لعنتی!!@ این معنی دومی هست و استعاره هست. مصداق فارسیش اینه که آه امتحانمو ریدم!! اینم دقیقاً همینطوره !!! این که امتحانتو ریدی به این معنی نیست که روی برگه امتحانت اسهال کرده باشی!!: ) ) در واقع به معنی این هست که امتحانتو خراب کردی و استعاره هست. اما اگه به صورت استعاره هم به کار بره تاجایی که میتونید استفاده نکنید غیر از جمعای خصوصی و شخصی و دوستانه، دیگه اصلا نباید توی مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه و مدارس یا در مکان های رسمی مثل محیط کار یا . . . خصوصاً داخل ایران نباید استفاده بشن و اکثر اصطلاحاتی که با همچنی کلماتی ساخته میشن اونا هم بار منفی دارن!! بین دوستان و به صورت بی ادبی شاید بتونی استفاده بکنی اما توی جمع های رسمی و مهم نباید استفاده بشن!! مثال میزنم . . Fuck off یا Shut the fuck up یعنی این که ببند دهن کثیفتو، خفه شو !! خب فاک داره توش و این به معنای واقعی فاک نیستش اما باز هم معنیش منفی هست و بهتره مواظب باشید کجا استفاده میکنی
Not to give a shit:
اهمیت ندادن، به هیچ جای خود نگرفتن
پوُخیدَن.
دهنتو
تو روحت
Oh sh!t here we go again😐
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما