sharp

/ˈʃɑːrp//ʃɑːp/

معنی: سیاه بند، دیز، بران، هشیار، تند، زننده، نوک تیز، نوک دار، حاد، تیز، زیرک، باکله، تیز کردن
معانی دیگر: بران (در برابر: کند blunt یا dull)، سر تیز، دارای گوشه یا لبه های تیز، برنده، لبه تیز، (زاویه یا خمیدگی و غیره) تند، واضح، آشکار، هویدا، مشخص، تیزهوش، زودآموز، زرنگ، تیزبین، دقیق، هشیارانه، نیشدار، تند و تیز، دردآور، شدید، ستهم، پرخشونت، سخت، پرکنش، فعال، فرز، پر حرارت، چالاک، (مزه - بو) تند، (گوش یا چشم) تیز، (صدا) زیر، گوشخراش، (نور و غیره) درخشان، (باد و سرما) تند، سوزدار، (خودمانی) شیک، خوش لباس، دقیقا، درست، زبر، خراشنده، نامرد، اهل نارو زدن، حیله گر، حقه باز، (موسیقی) نیم پرده زیرتر، ناهنجار، زیرتراز حد خوشایند، با تندی، به شدت، با تیزی، به طور بران، سوزن خیاطی (به ویژه سوزن بسیار تیز)، (عامیانه) خبره، کارشناس، ماهر، زبردست، (عامیانه) شیاد، دغل، گوشبر، کلاهبردار

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
حالات: sharper, sharpest
(1) تعریف: having a thin edge or a fine point, esp. for cutting or piercing; not blunt.
مترادف: acute, fine, keen
متضاد: blunt, dull
مشابه: acuminate, pointed, pointy

(2) تعریف: quick and sudden; abrupt.
مترادف: abrupt, quick, sudden
متضاد: dull, gentle, gradual
مشابه: acute, drastic, precipitous, rapid, steep

- a sharp turn
[ترجمه گوگل] یک چرخش تند
[ترجمه ترگمان] یک پیچ تند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: biting to the sense of taste or smell; pungent.
مترادف: nippy, piquant, pungent, tart
متضاد: mellow, mild
مشابه: acid, acidic, acrid, bitter, penetrating, peppery, sour, spicy, strong, vinegary

- sharp cheese
[ترجمه گوگل] پنیر تیز
[ترجمه ترگمان] با پنیر تند …
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: piercing to the sense of sound; shrill.
مترادف: high-pitched, penetrating, piercing, shrill
متضاد: dull
مشابه: cutting, earsplitting, harsh, raucous, strident

- a sharp noise
[ترجمه سارا کاووسی] سروصدای زیاد
|
[ترجمه گوگل] یک صدای تند
[ترجمه ترگمان] صدای تیزی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: harsh and hurtful; caustic.
مترادف: acrid, barbed, biting, caustic, pungent, tart
متضاد: gentle, kind
مشابه: acid, bitter, brisk, critical, cruel, cutting, harsh, hurtful, incisive, mordant, sarcastic, scathing, unkind, vitriolic

- sharp words
[ترجمه گوگل] کلمات تند
[ترجمه ترگمان] با کلمات تند و تیز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: clearly outlined or detailed; distinct.
مترادف: distinct
متضاد: blurry, dreamy, indistinct, misty
مشابه: clear, keen, precise, vivid

- a sharp image
[ترجمه گوگل] یک تصویر واضح
[ترجمه ترگمان] تصویر شارپ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: mentally quick; alert.
مترادف: alert, bright, clever, keen, perceptive, quick, quick-witted, smart
متضاد: blunt, dim, dull, slow, stupid
مشابه: acute, agile, apt, astute, attentive, brilliant, clearheaded, incisive, intelligent, knowing, lively, penetrating, pungent, ready, shrewd

- a sharp student
[ترجمه گوگل] یک دانش آموز تیزبین
[ترجمه ترگمان] دانش آموز تیزهوشی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(8) تعریف: shrewd; astute.
مترادف: astute, discerning, keen, penetrating, perceptive, shrewd, smart
متضاد: unperceptive
مشابه: acute, artful, biting, canny, clever, cunning, incisive, intelligent, knowing, tart

- a sharp observer of politics
[ترجمه گوگل] ناظر تیزبین سیاست
[ترجمه ترگمان] یک ناظر تیز سیاست،
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(9) تعریف: in music, half a step higher in pitch. (Cf. flat
متضاد: flat
قید ( adverb )
حالات: sharper, sharpest
(1) تعریف: in a sharp, sudden, or keen way.
مترادف: acutely, alertly, keenly, suddenly
مشابه: closely, quickly

(2) تعریف: exactly.
مترادف: exactly, on the nose, precisely
متضاد: approximately, roughly
مشابه: just, on the dot, promptly

- three o'clock sharp
[ترجمه 222] دقیقا ساعت 3 صبح
|
[ترجمه گوگل] ساعت سه تیز
[ترجمه ترگمان] ساعت سه تند و تیز بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: higher than the intended pitch.
متضاد: flat
مشابه: high, off

- She tends to sing sharp.
[ترجمه گوگل] او به خواندن تند تمایل دارد
[ترجمه ترگمان] می خواهد تند آواز بخواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: sharply (adv.), sharpness (n.)
• : تعریف: in music, a tone that is a half step higher than the specified one. (Cf. flat

جمله های نمونه

1. sharp appetite
اشتهای زیاد

2. sharp cheese
پنیر تندمزه

3. sharp criticism
انتقاد نیشدار

4. sharp ear
گوش تیز

5. sharp eye
چشم تیز

6. sharp rebuke
گوشمالی سخت

7. sharp rocks had mangled the feet of the animals
سنگ های تیز پای حیوانات را مجروح کرده بود.

8. sharp sand
شن زبر

9. sharp steel splinters
براده های پولادی و تیز

10. sharp taste
مزه ی تند

11. sharp temper
تندخویی

12. a sharp angle
زاویه ی حاد

13. a sharp attack
حمله ی شدید

14. a sharp cold
سرمای سوزدار

15. a sharp contrast
تمایز آشکار

16. a sharp flare-up of the dying fire
زبانه کشی تند آتش در حال تمام شدن

17. a sharp flash of light
پرتوی درخشان نور

18. a sharp incline
شیب تند

19. a sharp knife
یک چاقوی تیز

20. a sharp lookout
دیدبانی (مواظبت) دقیق

21. a sharp move
حرکت فرز

22. a sharp needle
سوزن نوک تیز

23. a sharp pain
درد شدید

24. a sharp pencil
یک مداد تیز

25. a sharp ridge
ستیغ تیز (کوه)

26. a sharp salesman
فروشنده ی زرنگ

27. a sharp slope
شیب تند

28. a sharp smell
بوی تند

29. a sharp sound
صدای زیر

30. a sharp turn in the road
یک پیچ تند در جاده

31. a sharp turn in the road
پیچ تند جاده

32. a sharp whistle
سوت گوشخراش

33. a sharp wind
باد تند

34. her sharp reply reduced me to silence
جواب تند او مرا وادار به سکوت کرد.

35. the sharp edge of a knife
لبه ی تیز چاقو

36. the sharp reek of that farmer's pipe
تعفن شدید چپق آن کشاورز

37. the sharp singing of the electric saw
زوزه ی تیز اره برقی

38. the sharp slant of the road
شیب تند جاده

39. the sharp tip of the spear
نوک تیز نیزه

40. one o'clock sharp
درست سر ساعت یک

41. defeat dulled the sharp edge of his desire
شکست،لبه ی تیز اشتیاق او را کند کرد.

42. he had a sharp tilt with the manager
با مدیر درگیری شدیدی داشت.

43. he received a sharp reprimand
مورد بازخواست شدید قرار گرفت.

44. he took a sharp hit at greedy politicians
سیاست چیان طماع را سخت مورد نکوهش قرار داد.

45. she dinted her sharp nails into her own cheeks
او ناخن های تیز خود را در گونه های خود فرو کرد.

46. she has a sharp tongue
زبان نیشداری دارد.

47. the clouds had sharp and reddish tops
ابرها سرهای تیز و سرخ رنگ داشتند.

48. ghodsi snapped them a sharp reply
قدسی با پاسخی تند به آنها تشر زد.

49. last night she looked sharp
دیشب خیلی شیک شده بود.

50. last week saw a sharp drop in stock prices
هفته ی پیش شاهد سقوط شدید بهای سهام بود.

51. this nail has a sharp point
این میخ نوک تیزی دارد.

52. uncle reza was very sharp
دایی رضا خیلی تیزهوش بود.

53. zarry stung him with sharp reproach
زری با سرزنش شدید او را آزار داد.

54. a cat's soft paws camouflage sharp claws
پنجه های نرم گربه چنگال های تیزی را پنهان می کند.

55. he fell down and slithered over sharp stones
به زمین افتاد و روی سنگ های تیز لیز خورد.

56. i usually have lunch at twelve sharp
من معمولا سر ظهر ناهار می خورم.

57. the spine of a cactus is sharp
خار کاکتوس تیز است.

58. the wound was inflicted with a sharp object
جراحت را با یک شی لبه تیز وارد آورده بودند.

59. the roar of airplane engines and the sharp reports of opening parachutes filled the sky
غرش موتور هواپیماها و صدای باز شدن چترهای نجات آسمان را پر کرد.

60. she pared off the rough surface with a sharp knife
آن سطح زبر را با یک چاقوی تیز صاف کرد (تراشید).

مترادف ها

سیاه بند (اسم)
sharp, cheat, swindler, rogue, faker, lurcher, rapscallion, ratbag

دیز (اسم)
sharp

بران (صفت)
sharp, trenchant

هشیار (صفت)
sharp, wakeful, wary, wide-awake

تند (صفت)
caustic, abrupt, sudden, spicy, steep, fast, sharp, harsh, sour, tart, acrid, acrimonious, acute, hot, keen, quick, mercurial, brisk, heady, headlong, inflammable, rapid, tempestuous, snappy, peppery, arrowy, rattling, biting, nipping, bitter, virulent, rash, violent, intensive, discourteous, transient, crusty, pungent, hasty, racy, rath, rathe, mordacious, prestissimo, presto, snippy, temerarious, wing-footed

زننده (صفت)
hideous, vile, gaunt, spicy, sharp, harsh, tart, acrid, nasty, repulsive, repellent, acrimonious, striking, garish, striker, mordant, nippy, odoriferous, poignant, forbidding, squalid, biting, loathsome, lurid, repugnant, fulsome, disgusting, pungent, stinking, scabrous, glassy, indign, loathly, pit-a-pat

نوک تیز (صفت)
picked, sharp, glochidiate, acuminate, taper, lanceolate, horned, subulate, acute, peaked, pungent, ogival

نوک دار (صفت)
picked, sharp, acuminate, pointed, pointy, rostral, cuspidate, headed, fastigiate

حاد (صفت)
sharp, torrid, acute, hot, keen

تیز (صفت)
caustic, sharp, pointed, pointy, acute, hot, keen, shrill, brisk, spiky, poignant, biting, bitter, incisive, trenchant, pungent, mordacious, sharp-pointed, snippy

زیرک (صفت)
brilliant, clever, sharp, nifty, parlous, smart, acute, keen, alert, shrewd, nimble, cunning, adroit, agile, versatile, insinuating, astute, designing, sagacious, subtile, subtle, knowledgeable, gash, perspicacious, canny, wily, resourceful, elusive

باکله (صفت)
bright, sharp, quick-witted

تیز کردن (فعل)
grind, sharp, sharpen, point, keen, whet, strap

تخصصی

[برق و الکترونیک] تند، تیز، دقیق
[آب و خاک] تند، تیز، دقیق

انگلیسی به انگلیسی

• sharp corporation, japanese company (founded in japan by tokuji hayakawa in 1912) with businesses and offices worldwide, manufacturer of electronic components for home and business use
something sharp; sewing needle; sharper; swindler, cheater; professional gambler; musical tone half a step higher than a given note; mark indicating such a tone
sing or play above the proper key, sing or play out of tune (music)
having a thin edge intended for cutting, not blunt; pointed; sudden; having a strong pungent taste or smell; shrill, high-pitched; caustic, biting; clear; smart; pitched half a step higher (music)
in a sharp manner; suddenly; quickly; precisely; higher than the correct pitch (music)
a sharp object has a very thin edge or a very pointed end and so it can easily cut or pierce things.
a sharp picture, outline, or distinction is clear and easy to see or understand.
someone who is sharp is quick to notice, hear, or understand things.
a sharp change is sudden and very big.
a sharp action or movement is quick and firm.
a sharp bend or turn is one that changes direction very quickly.
if someone says something in a sharp way, they say it suddenly and rather firmly or angrily.
a sharp sound is very short, sudden, and quite loud.
sharp pain or cold hurts a lot.
if you are at the sharp end of a problem, situation, or project, you are directly involved in it, and often are under the most pressure or have the most responsibility.
food that has a sharp taste is slightly sour and refreshing.
if something happens at a certain time sharp, it happens at exactly that time.
in music, a sharp is the note a semitone higher than the note described by the same letter. it is usually represented by the symbol (#) after the letter.
a sharp musical note or instrument is slightly higher in pitch than it should be.

پیشنهاد کاربران

تیز
مثال: The chef used a sharp knife to chop the vegetables.
آشپز یک چاقوی تیز برای خرد کردن سبزیجات استفاده کرد.
sharp 5 ( adv ) =turning suddenly to the left or right, e. g. sharp left. sharp right.
sharp
sharp 4 ( adv ) ( ʃɑrp ) =used after an expression for a time of day to mean “exactly”, e. g. Please be here at seven o'clock sharp.
sharp
sharp 3 ( adj ) =not full or round in shape, e. g. a woman with a thin face and sharp features ( a pointed nose and chin ) .
sharp
sharp 2 ( adj ) = ( of clothes or the way someone dresses ) fashionable and new, e. g. Todd is a sharp dresser. The consultants were a group of men in sharp suits.
sharp
sharp 1 ( adj ) ( ʃɑrp ) =having a fine edge or point, especially of sth that can cut or make a hole in sth, e. g. a sharp knife. sharp teeth. sharply ( adv ) , sharpness ( n )
sharp
قوی
برای مثال یعنی حافظه قوی sharp memory
share
به نگر می رسد همریشه باشد با :
آلمانی : scharf
پارسی : ژَرف
در پارسی مینش دیگری یافته است.
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : sharpen
✅️ اسم ( noun ) : sharpness / sharpener / sharps
✅️ صفت ( adjective ) : sharp
✅️ قید ( adverb ) : sharply / sharp / sharpish
دقیق
تمام
You look sharp
خوش تیپ شدی
Cut or make holes like a knife
sharp stabbing pain
حس فرو رفتن جسم نوک تیز ( در قفسه سینه )
As sharp as a tack/sharp as a tack
باهوش intelligent
Sharp: در موسیقی به معنی دیز
زرنگ
sharp ( adj ) = شیک، تر و تمیز، مد روز، شیک پوش/نوک تیز، برنده/هوشیار، تیزبین، تیزهوش/نوت دیز/شدید/واضح، آشکار، شفاف، دقیق، روشن، متمایز/راس ( ساعت ) /گوشخراش، جیغ ( در رابطه با صدا ) /ناگهانی، سریع، بلافاصله/تند، گزنده، خشونت آمیز، نیش دار/تند، ترش ( به لحاظ مزه ) / بالاتر از نت موسیقی یا زیر نت معمول/
...
[مشاهده متن کامل]

sharp suit =کت شلوار شیک
a sharp dresser = یک فرد شیک پوش
a sharp mind = ذهنی هوشیار
a journalist with an extremely sharp mind = یک خبرنگار با ذهنی بسیار هوشیار
F sharp/D sharp/C sharp = ( نت ) فا/ر/دو دیز
a sharp turn/bend = یک پیچ تند
a sharp fall in unemployment = کاهش شدید در بیکاری
a sharp increase in prices = افزایش شدید در قیمت ها
a sharp pain = درد شدید
sharp difference/distinction = تفاوت/تمایز آشکار
sharp differences of opinion = تفاوت های آشکار عقیدتی
at ( an hour/time ) sharp = راس ساعت/زمان
a knife with a sharp edge/blade = یک چاقو با لبه/تیغه تیز
sharp teeth/claws/fingernails = دندان/پنجه/ناخن تیز
a sharp drop in temperature = افت شدید دما
a sharp bend in the road = پیچ تند در جاده
to suffer a sharp blow to the head = ضربه ناگهانی به سر وارد شدن
a sharp rise/increase in the number of cases of the disease = افزایش سریع تعداد موارد بیماری
a sharp - suited business executive = یک مدیر تجاری شیک پوش
to sing sharp = بالاتر از نوت ( موسیقی ) خوندن ، فالس خوندن
in sharp contrast = در تضاد شدید ( به گونه ای که به وضوح با چیزهای دیگر متفاوت است )
examples:
1 - Todd is a sharp dresser.
"تاد" یک فرد شیک پوش است.
2 - The point of this pencil isn't sharp enough.
نوک این مداد به اندازه کافی تیز نیست.
3 - Its teeth are razor sharp.
دندان های آن بسیار تیز هستند.
4 - Make sure you use a good sharp knife.
مطمئن شوید که از یک چاقوی تیز خوب استفاده می کنید.
5 - We came to a sharp bend in the road.
ما به یک پیچ تند در جاده رسیدیم.
6 - I suddenly felt a sharp pain in my back.
ناگهان دردی شدید در کمرم حس کردم.
7 - She drew a sharp distinction between domestic and international politics.
او تمایزی شفاف بین سیاست داخلی و بین المللی قائل شد.
8 - The performance will begin at 7:30 sharp.
اجرا رأس ساعت 7:30 شروع خواهد شد.
9 - there was a sharp change in the humidity after the storm
تغییر ناگهانی رطوبت پس از طوفان به وجود آمد.
10 - She nudged me with a sharp elbow, to tell me to be quiet.
او با آرنج نوک تیزش به من زد تا بگوید ساکت باش.
11 - I have this sharp pain in my chest, doctor.
دکتر، من این درد شدید را در قفسه سینه دارم .
12 - He was a little sharp with me when I asked him to help.
وقتی از او کمک خواستم کمی با من تند برخورد کرد.
13 - The proposals came in for some sharp criticism.
این پیشنهادات با انتقادات تندی همراه شد.
14 - File down the sharp edges.
لبه ها تیز را سوهان بزنید.
15 - Shopkeepers are not supposed to sell knives and other sharp implements to children.
مغازه داران قرار نیست چاقو و دیگر وسایل برنده را به کودکان بفروشند.
16 - I felt a sharp pain and looked down to see blood pouring from my leg.
درد شدیدی را احساس کردم و به پایین نگاه کردم تا ببینم خون از پای من در حال ریخته شدن است.
17 - The doctor used a sharp instrument to dig a piece of glass out of my finger.
دکتر از یک ابزار تیز برای بیرون آوردن یک تکه شیشه از انگشت من استفاده کرد.
18 - Lemons have a sharp taste.
لیموها طعم ترشی دارند.
19 - This cheese is rather sharp.
این پنیر نسبتاً ترش است
20 - This TV gives a very sharp picture.
این تلویزیون تصویری بسیار واضح ( شفاف ) ارائه می دهد.
21 - The mountains stood in sharp contrast to the blue sky.
کوهها در تضاد آشکار با آسمان آبی بودند.
22 - There is a sharp distinction between crimes which involve injury to people and those that don't.
تمایز آشکار بین جنایاتی وجود دارد که شامل صدمه به افراد و جرایم غیرمجاز می شود.
23 - It was a sharp reminder of how dangerous the world can be.
این یک یادآوری روشن بود که جهان چقدر می تواند خطرناک باشد.
24 - Birdwatchers need to have sharp ears and eyes.
پرنده بازان باید گوش و چشم تیزبین داشته باشند.
25 - Our new director is very sharp.
مدیر جدید ما بسیار تیزبین است.
26 - She has a sharp eye for a bargain.
او چشم تیزبین به یک معامله دارد.
27 - He was a man of sharp wit/sharp - witted man who always spoke his mind.
او مردی باهوش و تیزهوش بود که همیشه نظر خود را می گفت.
28 - After the church, turn sharp left/right.
بعد از کلیسا ، سریع به چپ/راست بپیچید.
29 - The E string on my guitar is a bit sharp.
سیم E روی گیتار من کمی بلای نوت است.
30 - This concerto is in the key of C sharp ( = the set of musical notes a semitone higher than the one based on the note C ) .
این قطعه موسیقی در کلید نوت C ( = مجموعه نت های موسیقایی نیم گام از آن بر اساس نت C ) قرار دارد.
31 - This sauce is pretty sharp
این سس بسیار تند است.
32 - Leonard has a sharp tongue ( = often speaks in a severe and critical way ) .
لئونارد زبان تندی دارد ( = اغلب به شیوه ای شدید و انتقادی صحبت می کند ) .
33 - The two are very sharp businessmen who have seen their property business move from handling small - scale office developments to schemes totaling €800 million.
این دو تاجر بسیار تیزبین هستند که مشاهده کرده اند که تجارت املاک خود از مدیریت توسعه ادارات کوچک به طرح های بالغ بر 800 میلیون یورو تغییر یافته است.
34 - Builders faced a sharp drop in construction spending in November.
سازندگان در ماه نوامبر با کاهش ناگهانی هزینه های ساخت و ساز مواجه شدند.
35 - Sales were particularly strong last month, in sharp contrast to its main competitors.
فروش ماه گذشته به ویژه در مقایسه با رقبای اصلی آن در تضاد شدید بود.

تند

Sudden
Rapid
ناگهانی
سریع
Doctor, life - function indicators have started a sharp drop again.
Star Trek TOS

معانی دیگر: بران ( در برابر: کند blunt یا dull ) ، سر تیز، دارای گوشه یا لبه های تیز، برنده، لبه تیز، ( زاویه یا خمیدگی و غیره ) تند، واضح، آشکار، هویدا، مشخص، تیزهوش، زودآموز، زرنگ، تیزبین، دقیق، هشیارانه، نیشدار، تند و تیز، دردآور، شدید، ستهم، پرخشونت، سخت، پرکنش، فعال، فرز، پر حرارت، چالاک، ( مزه - بو ) تند، ( گوش یا چشم ) تیز، ( صدا ) زیر، گوشخراش، ( نور و غیره ) درخشان، ( باد و سرما ) تند، سوزدار، ( خودمانی ) شیک، خوش لباس، دقیقا، درست، زبر، خراشنده، نامرد، اهل نارو زدن، حیله گر، حقه باز، ( موسیقی ) نیم پرده زیرتر، ناهنجار، زیرتراز حد خوشایند، با تندی، به شدت، با تیزی، به طور بران، سوزن خیاطی ( به ویژه سوزن بسیار تیز ) ، ( عامیانه ) خبره، کارشناس، ماهر، زبردست، ( عامیانه ) شیاد، دغل، گوشبر، کلاهبردار
...
[مشاهده متن کامل]

معنی: سیاه بند، دیز، بران، هشیار، تند، زننده، نوک تیز، نوک دار، حاد، تیز، زیرک، باکله، تیز کردن

At a particular time exactly
در یک زمان خاص دقیقا
یا سر ساعت
در عکاسی به معنای بسیار واضح و برجسته است. البته تصاویری که در منظره یاب، روی نگاتیو، دستگاه آگراندیسور رنگی و سیاه و سفید و در نهایت مونیتورهای رایانه و لپ تاپ نشان داده می شوند. بخصوص در نرم افزارهای اصلاح و پردازش تصویر مانند فوتوشاپ، کورل دراو و. . .
آگاه
She is a sharp tongued woman who anyone like to talk with her.
مفهوم جمله اینه
او یک زن بد زبان و فحاش است و هیچ کس دوست ندارد با او هم کلام شود.
She's a very sharp woman.
او زن خیلی تیزی است. داره به زبان خودمونی میگه خانمه خیلی تیزبینه.
در کتاب کانون زبان ایران به معنی گوشه ی تیزپارچ که برای راحتی ریختن مایعات است
دقیقا یا سر ساعتی دقیق
تیز و بران
very large and sudden
Smart clothes= sharp clothes
1. راس ساعت . . .
2. تیز و بران
3. شدید و قوی ( عمیق از نظر شدت یک نکته مثبت در مورد چیزی، مثلا sharp memory )
4. زیاد و ناگهانی ( inflation have risen sharply یعنی تورم افزایش ناگهانی و چشمگیری داشت )
chear and definite
ex: the image of TV is very sharp and the color is perfect
یکی از معنی هاش میشه پرقدرت
دقیقا ، سر ساعت
مترادف:
precisely ( used after an expression of time
مثال:
"the meeting starts at 7:30 sharp"

یکی از معنی هاش دقیقا سر یک ساعت مشخص هست
شیک ، خوش پوش ، هوشمندانه
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٦)

بپرس