برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1404 100 1

sure enough


درست مطابق انتظار، همانطور که انتظار می رفت، راستی، محققا، میتوان یقین کردکه

واژه sure enough در جمله های نمونه

1. 'Stop,' she said, 'I can hear something. ' Sure enough, in the distance we could hear the sound of a car approaching. WHICH WORD?
[ترجمه ترگمان]او گفت: صبر کن، من می‌توانم یک چیزی بشنوم به اندازه کافی مطمئن بودیم که صدای اتومبیلی که نزدیک می‌شد را بشنویم چه حرفی؟
[ترجمه گوگل]او گفت: 'متوقف کن، می توانم چیزی بشنوم 'مطمئنا به اندازه کافی، در فاصله ما می توانستیم صدای یک ماشین نزدیک شود کدام کلمه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He said he would come, and sure enough he came.
[ترجمه 🐾 مهدی صباغ] او گفت خواهد آمد، و همانطور که انتظار میرفت او آمد.
|
[ترجمه ترگمان]او گفت که او خواهد آمد و مطمئن شد که او خواهد آمد
[ترجمه گوگل]او گفت که او می آید و مطمئنا به اندازه کافی او می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sure enough, Steve turned up like the proverbial bad penny .
[ترجمه ترگمان]به اندازه کافی مطمئن بودم که \"استیو\" به عنوان یه پنی بد تبدیل به یه پنی بد بشه
...

معنی کلمه sure enough به انگلیسی

sure enough
• without a doubt; as expected; truly

sure enough را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
همانطور که پیشبینی می شد، طبقِ انتظار
میثم علیزاده
همان طور که انتظار میرفت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sure enough
کلمه : sure enough
املای فارسی : سوره اناف
اشتباه تایپی : سعقث ثدخعلا
عکس sure enough : در گوگل

آیا معنی sure enough مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )