برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

suffer

/ˈsəfər/ /ˈsʌfə/

معنی: کشیدن، سوختن، تحمل کردن، متحمل شدن، رنج بردن
معانی دیگر: (سختی یا درد و غیره) کشیدن، دستخوش تغییر شدن، ـ دیدن، تاب آوردن، یارا داشتن، اجازه دادن، فرصت دادن، - بردار بودن، تن در دادن، دچار بودن، مبتلا بودن، مجازات شدن، عذاب کشیدن، تن در دادن به

بررسی کلمه suffer

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: suffers, suffering, suffered
(1) تعریف: to experience pain, misfortune, or distress.
مترادف: anguish, hurt
مشابه: ache, agonize, ail, grieve, languish, pain, pay, trouble

- The wounded soldiers suffered greatly without medical attention or relief for pain.
[ترجمه ترگمان] سربازان زخمی بدون توجه پزشکی یا تسکین درد به شدت آسیب‌دیده اند
[ترجمه گوگل] سربازان زخمی بدون هیچ گونه مراقبت پزشکی یا تسکین درد از درد رنج می بردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Food was in short supply, and the poorest citizens suffered the most.
[ترجمه ترگمان] غذا به طور مختصر تامین می‌شد و فقیرترین مردم بیش‌ترین رنج را متحمل شدند
[ترجمه گوگل] غذا کم بود و فقیرترین شهروندان بیشترین رنج را متحمل شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She frequently suffers from migraine headaches.
[ترجمه ترگمان] وی مکررا از سردردهای میگرنی ام رنج می‌برد
[ترجمه گوگل] او اغلب از سردرد میگرنی رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه suffer در جمله های نمونه

1. to suffer a sea change
دستخوش دگرگونی بزرگ شدن

2. to suffer from oblivion
دچار نسیان شدن

3. to suffer from poverty
از فقر رنج بردن

4. to suffer hardship
سختی کشیدن

5. to suffer hunger
گرسنگی کشیدن

6. to suffer the slings and arrows of an outrageous fortune
(شکسپیر) از فلاخن‌ها و پیکان‌های سرنوشت غدار رنج بردن

7. take (or suffer or bear) the consequences
نتیجه‌ی عمل خود را چشیدن،گرفتار پیامد عمل خود شدن

8. much did i suffer in these thirty years
بسی رنج بردم در این سال سی. . .

9. plants that cannot suffer a cold winter
گیاهانی که تاب تحمل زمستان سرد را ندارند

10. their political parties suffer from anemia
احزاب سیاسی آنان دچار ناپویایی هستند.

11. they could not suffer opposition
آنها تحمل مخالفت را نداشتند.

12. those who disobey shall suffer
آنانکه نافرمانی کنند تنبیه خواهند شد.

13. do what i say or suffer the consequences
...

مترادف suffer

کشیدن (فعل)
trace , figure , heave , string , stretch , drag , pluck , draw , haul , weigh , pull , avulse , drain , strap , lave , suffer , subduct , thole , shove , chart , plot , experience , lengthen , hale , drawl , entrain , evulse , snick , magnetize , trawl
سوختن (فعل)
burn , be scalded , singe , be scorched , burn with fever , suffer
تحمل کردن (فعل)
stomach , support , stand , tolerate , withstand , bear , stick , comport , sustain , suffer , endure , bide , thole , experience , undergo
متحمل شدن (فعل)
support , bear , sustain , suffer , endure
رنج بردن (فعل)
travail , toil , take care , suffer

معنی suffer در دیکشنری تخصصی

suffer
[حقوق] متضرر شدن، متحمل شدن، جایز شمردن، تن در دادن
[ریاضیات] دارد، داشتن، است
[حقوق] متضرر شدن، زیان دیدن، خسارت دیدن
[حقوق] متضرر شدن، زیان دیدن

معنی کلمه suffer به انگلیسی

suffer
• feel pain, experience loss or harm, endure misfortune; be punished; tolerate, endure; stand, bear; allow, permit
• if someone suffers pain or an illness, they are badly affected by it.
• if you suffer, you are badly affected by an unfavourable event or situation.
• if something suffers, it becomes worse in quality or condition as a result of neglect or an unfavourable situation.
• see also suffering.
suffer casualties
• bear losses, lose soldiers
suffer from a serious illness
• be affected with a serious disease, have a grave illness
suffer losses
• bear losses
suffer nightmares
• have bad dreams, be affected with bad or frightening dreams
suffer pain
• endure aching and suffering
suffer severely from
• be gravely affected by -
suffer the tortures of the damned
• suffer the agony of the condemned, suffer torment of sinners
men are born to suffer
• men cannot avoid pain and suffering, every man experiences pain and suffering

suffer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفا
اذیت شدن
محبوبه
عذاب کشیدن
yegane
feel pain, discomfort,great sorrow:
Do you suffer from headaches?
A-amina-M
تحمل کردن
Endure
Moji
زجر کشیدن
Moji
زجر کشیدن
Zarymeidany
رنج بردن
سوختن
پدرام
لطمه خوردن
Erfan
1-"لطمه خوردن"متضاد:benefit
My work is suffering as a result of problems at home
2-رنج بردن
sahar
زیان دیدن
فرناز
تقاص پس دادن
محدثه فرومدی
متضرر شدن
MS. Salimi
دچار شدن

(مثلاً دچار شدن یک دستگاه به خرابی.)
میلاد علی پور
ایجاد شدن
Subzer0
رنج بردن، تحمل کردن، دچار بودن، ضربه خوردن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suffer

کلمه : suffer
املای فارسی : سوففر
اشتباه تایپی : سعببثق
عکس suffer : در گوگل

آیا معنی suffer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )