برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1423 100 1

substantial

/səbˈstænt͡ʃl̩/ /səbˈstænʃl̩/

معنی: محکم، با وقار، مهم، ذاتی، اساسی، جسمی، قابل توجه
معانی دیگر: وابسته به یا دارای ماده، مادی، واقعی، غیر تخیلی، موجود، حقیقی، سخت، استوار، مستدل، قانع کننده، عظیم، جادار، بزرگ، کلان، فراوان، وافر، مفصل، ثروتمند، متمکن، پولدار، مالدار، اصولی، بنیادی، پرارزش، ارزشمند، پر اهمیت، (معمولا جمع) هر چیز مادی، ماده، جسم

بررسی کلمه substantial

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having physical substance; solid; concrete.
مترادف: concrete, physical
متضاد: ethereal, insubstantial, unsubstantial
مشابه: firm, material, solid

- Unlike an idea, a rock is a substantial object.
[ترجمه ترگمان] بر خلاف یک ایده، سنگ یک جسم قابل‌توجه است
[ترجمه گوگل] بر خلاف یک ایده، سنگ یک جسم قابل توجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: actual; real.
مترادف: actual, concrete, real, solid, substantive
متضاد: insubstantial
مشابه: authentic, corporeal, genuine, material, palpable, tangible, veritable

- While the theory makes sense, there is no substantial evidence to prove that the suspect was there.
[ترجمه ترگمان] در حالی که این تئوری منطقی به نظر می‌رسد، هیچ مدرک معتبری برای اثبات وجود این مظنون وجود ندارد
[ترجمه گوگل] در حالی که نظریه منطقی است، شواهد قابل توجهی برای اثبات این که مظنون وجود دارد وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: possessing wealth or influence.
مترادف: affluent, influential, powerful, pro ...

واژه substantial در جمله های نمونه

1. substantial dinner
شام فراوان

2. substantial life
زندگی مادی

3. substantial realities
واقعیات مادی

4. a substantial agreement
توافق اصولی

5. a substantial argument
یک بحث مستدل

6. a substantial farmer
یک کشاورز متمکن

7. a substantial gain
سود کلان

8. a substantial house
یک خانه‌ی محکم

9. a substantial lie
دروغ بزرگ

10. s substantial evidence
مدرک محکم

11. s substantial victory
پیروزی عظیم

12. the substantial world
جهان واقعی

13. a mere dream neither substantial nor practical
فقط یک خواب نه حقیقی و نه عملی

14. The house is substantial enough to last a hundred years.
[ترجمه ترگمان]این خانه به اندازه یک صد سال دوام دارد
[ترجمه ...

مترادف substantial

محکم (صفت)
stable , firm , solid , dense , compact , compressed , adamantine , tough , strict , sturdy , strong , tight , tenacious , steel , secure , stout , frozen , substantial , buff , steady , well-set , meaty , pukka , pucka , two-handed
با وقار (صفت)
adult , dignified , courtly , stately , ladylike , grand , superb , substantial
مهم (صفت)
serious , main , principal , great , important , significant , earnest , all-important , fateful , substantial , grave , weighty , consequential , considerable , momentous , earthshaking , epochal , newsworthy , overriding , significative
ذاتی (صفت)
indigenous , essential , organic , inherent , autochthonous , intrinsic , innate , natural , substantial , inward , inborn , congenital , connate , inbred
اساسی (صفت)
basic , material , net , ground , essential , organic , pivotal , basal , fundamental , substantial , vital , basilar , cardinal , earthshaking , meaty , primordial
جسمی (صفت)
material , carnal , substantial , corporal , somatic , corporeal
قابل توجه (صفت)
significant , striking , noteworthy , substantial , considerable , remarkable , notable , noticeable

معنی substantial در دیکشنری تخصصی

substantial
[حقوق] مادی، قابل توجه، معتنابه، مهم، معتبر، با ارزش، موجود
[ریاضیات] واقعی، اساسی، مهم
[حقوق] خسارت قابل ملاحظه، خسارت عمومی (حقوق انگلیس)
[حقوق] ادله کافی (برای اخذ تصمیم)
[حقوق] اجرای قسمت عمده و اساسی تعهد

معنی کلمه substantial به انگلیسی

substantial
• having substance; firm, solid; real; wealthy, influential, important; considerable, sizeable, ample
• substantial means very large in amount or degree.
• a substantial building is large and strongly built.
substantial alteration
• major change, drastic change
substantial beginning
• considerable start
substantial majority
• known predominance, significant majority
substantial meal
• nutritious meal, large meal
substantial right
• actual right, concrete right, actual right

substantial را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهرداد ملکی
جون دار
مهدی خانی
چشمگیر
فیض
بسزا مثلا تأثیر بسزا داشتن substantial impact
sh. m
وابستگی مادی داشتن
سودا
مهم و تاثیرگذار
یگانه
کلان
امین جهانگرد
1- large in amount or number
substantial salary,a substantial breakfast
قابل توجه،اساسی
2-large and strongly made
a substantial peice of furniture, a substantial mansion
محکم، مستحکم
م. مهدی معتمدتبار
ماهوی، اساسی
من :-)
قابل ملاحظه
Braveheart
بزرگ و قوی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی substantial
کلمه : substantial
املای فارسی : سوبستنتیل
اشتباه تایپی : سعذسفشدفهشم
عکس substantial : در گوگل

آیا معنی substantial مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )