برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

strenuous

/ˈstrenjuːəs/ /ˈstrenjʊəs/

معنی: فعال، با حرارت، مشتاق، شدید، بلیغ
معانی دیگر: پرتنش، پرتکاپو، پرتقلا، پرکوشش، نیروگیر، سخت، دشوار، طاقت فرسا، فرساینده، پر اشتیاق، پر حرارت، پر شور، مشتاقانه، مصر، فوق العاده

بررسی کلمه strenuous

صفت ( adjective )
مشتقات: strenuously (adv.), strenuousness (n.)
(1) تعریف: marked by great effort or energy; vigorous or zealous.
مترادف: ardent, vigorous, zealous
متضاد: halfhearted
مشابه: emphatic, energetic, fervent, forceful, strong, vehement

- They went forward with the plan despite strenuous objections.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها علی‌رغم اعتراضات شدید، با این برنامه پیش رفتند
[ترجمه گوگل] با وجود اعتراض های شدید، با این طرح پیش رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: requiring or characterized by great effort or exertion.
مترادف: arduous, grueling
متضاد: easy, effortless, relaxing
مشابه: demanding, exhausting, hard, herculean, intense, labored, laborious, punishing, rough, rugged, taxing, uphill, vigorous

- Running is strenuous exercise.
[ترجمه ترگمان] دویدن ورزش سختی است
[ترجمه گوگل] در حال اجرا ورزش شدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه strenuous در جمله های نمونه

1. strenuous efforts
کوشش‌های مشتاقانه

2. a strenuous climb to the top of the mountain
صعود طاقت فرسا به قله‌ی کوه

3. a strenuous examination
یک آزمون سخت

4. a strenuous game of tennis
یک بازی تنیس پرتقلا

5. He rarely does anything more strenuous than changing the channels on the television.
[ترجمه ترگمان]او به ندرت کاری بیش از تغییر کانال‌ها روی تلویزیون انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل]او به ندرت چیزی بیشتر از تغییر کانال ها در تلویزیون می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The doctor advised Ken to avoid strenuous exercise.
[ترجمه ترگمان]پزشک به کن توصیه کرد که از ورزش شدید اجتناب کند
[ترجمه گوگل]دکتر کن برای جلوگیری از تمرین شدید توصیه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. May I be strenuous, energetic and persevering !May I be patient! May I be able to bear and forbear the wrongs of others! May I ever keep a promise given!
[ترجمه ترگمان]آیا ممکن است من با پشت‌کار و استقامت و استقامت ص ...

مترادف strenuous

فعال (صفت)
smart , acting , active , energetic , strenuous , cracking , peppy , snappy , spirited , go-ahead , hot-shot , pushful , spiriting
با حرارت (صفت)
strenuous , earnest , hot , adust , fervent , ebullient , hot-blooded , warm , hipped-up
مشتاق (صفت)
anxious , impatient , willing , longing , strenuous , earnest , studious , keen , agog , solicitous , eager , enthusiastic , aspiring , avid , wistful , desirous , appetent , fond , thirsty , lickerish , athirst , hungry , breathless , fervid , full of desire , perfervid , raring , wishful
شدید (صفت)
hard , grievous , strenuous , drastic , keen , tough , exquisite , slashing , sopping , chronic , high-wrought , severe , rugged , stalwart , boisterous , forcible , intense , violent , intensive , vigorous , diametric , diametrical , inclement , incontrollable , rigorous , sthenic
بلیغ (صفت)
strenuous , studious

معنی کلمه strenuous به انگلیسی

strenuous
• requiring great effort, arduous, exhausting; vigorous, energetic
• a strenuous action or activity involves a lot of effort or energy.
strenuous efforts
• making a great effort, performing something with much energy
strenuous exercise
• physical activity that requires a great amount of effort

strenuous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر طالبی
(بدن سازی) حرکت قدرتی
محمد رومزی
پر فشار
Thgm
زیاد ، شدید ، پر قدرت .دوز بالا
عباس اسماعیلزاده
فشار آور
سنگین
دشوار، سخت
کار فشارآور strenuous job
تمرین سخت strenuous exercise
وظیفه سنگین strenuous duty
سوئدی (سویدی)anstr�ngande

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی strenuous

کلمه : strenuous
املای فارسی : سترنووس
اشتباه تایپی : سفقثدعخعس
عکس strenuous : در گوگل

آیا معنی strenuous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )