برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1391 100 1

stock in trade

/ˈstɑːkɪnˈtreɪd/ /stɒkɪntreɪd/

(انبار یا فروشگاه و غیره) موجودی، مایه، مال التجاره، موجودی کالای مغازه، لوازم وابزار کار، فوت وفن

بررسی کلمه stock in trade

اسم ( noun )
(1) تعریف: one or more resources, methods, or customary operations specific to a person or group.

- Patience was the horse-trainer's stock in trade.
[ترجمه ..] صبر لازمه کار مربی تربیت اسب بود
|
[ترجمه ترگمان] صبر، ذخیره اسب - مربی در تجارت بود
[ترجمه گوگل] صبر، سهام اسب مربی در تجارت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: goods for sale, or implements and materials necessary to carry on business or work at a trade.

واژه stock in trade در جمله های نمونه

1. Denunciation was becoming Mrs Thatcher's stock in trade.
[ترجمه ترگمان]Denunciation در عوض سهام خانم تا چر شده بود
[ترجمه گوگل]کناره گیری به سهام خانم تاچر در تجارت تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Flattery is his stock in trade.
[ترجمه ترگمان]Flattery سهام او در تجارت است
[ترجمه گوگل]خوشبختی سهامش در تجارت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The young's stock in trade consisted of a forge, anvil, hammers, etc.
[ترجمه ترگمان]فروش سهام این جوان عبارت بود از یک آهنگری، سندان، چکش و غیره
[ترجمه گوگل]سهام جوان در تجارت شامل جعل، عصای، چکش و غیره بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The young blacksmith's stock in trade consisted of a forge, anvil, hammers, etc.
[ترجمه ترگمان]ابزار آهنگری جوان در تجارت عبارت بود از آهنگری، سندان، چکش و غیره
[ترجمه گوگل]سهام اسلحه جوان در تجارت شامل جعلی، غبطه، چکش و غیره بود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه stock in trade به انگلیسی

stock in trade
• inventory of goods; goods; characteristic quality
• someone's stock-in-trade is a usual part of their behaviour or work.

stock in trade را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد جوکار
شگرد
میثم نبی پور
-لوازم و وسایل مورد نیاز برای یک حرفه یا شغل

-اسباب تجارت
اسماعیل بخشی
برگ برنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stock in trade
کلمه : stock in trade
املای فارسی : استک این ترید
اشتباه تایپی : سفخزن هد فقشیث
عکس stock in trade : در گوگل

آیا معنی stock in trade مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )