برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

sit up


1- (از حالت خوابیده) به حالت نشسته درآمدن، در بستر نشستن 2- صاف نشستن، ور نشستن، شق نشستن 3- (جانور) روی دو پانشستن (دستان در جلو سینه) 4- بیدار نشستن، به بستر نرفتن 5- (عامیانه) ناگهان واقف یا هشیار شدن

بررسی کلمه sit up

اسم ( noun )
حالات: sit-ups
• : تعریف: an exercise for the stomach muscles, in which one lies flat on one's back and then sits up without bending the legs and without support from the arms.

واژه sit up در جمله های نمونه

1. She started to sit up, grimaced, and sank back weakly against the pillow.
[ترجمه ترگمان]او شروع به نشستن کرد، چهره‌اش درهم رفت، و با صدای ضعیفی در برابر بالش فرو رفت
[ترجمه گوگل]او شروع به نشستن کرد، خجالت کشید، و ضعیف در برابر بالش فرو رفته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These protests have really made the government sit up and take notice .
[ترجمه ترگمان]این اعتراضات واقعا باعث شده‌است که دولت بنشیند و توجه کند
[ترجمه گوگل]این اعتراضات واقعا باعث شده که دولت به نشستن برسد و توجه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He told the children to sit up and not slouch.
[ترجمه ترگمان]به بچه‌ها گفت که بنشینند و لم نکنند
[ترجمه گوگل]او به بچه ها گفت که به نشستن و نه لگد زدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We would sit up all night exchanging profundities.
[ترجمه ترگمان]ما تمام شب را صرف رد و بدل می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما تمام شب را می گذرانیم تا عمیق را مبادله کنیم
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با sit up به فارسی

دراز نشست، ورزش شکم (از حالت خوابیده به حالت نشسته در آمدن بدون کمک دست ها)، بخواب و بنشین

معنی کلمه sit up به انگلیسی

sit up
• sit in an upright position; sit; stay awake late; be amazed
sit up and take notice
• wake up, become alert; be amazed, be astounded

sit up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

😍😍😍fati khanoom😘😘😘
(نرمش) درازونشست
Zahra
صاف بشین
زهرا عزیزی
صاف بشین
محمود هاشی
دراز و نشست
مهسا
خطاب به کسی که دراز کشیده میگیم sit up
پاشو بشین
میلاد علی پور
از درازکش، به نشسته درآمدن
رامین نعیمی
بیدار ماندن
. The launch was small, so they could not all sleep
Most men sat up all night.
Maryam Fathi
درون جا(رخت خواب) نشستن
Farhood
بیدار نشستن،
در بستر نشستن

He sat up very late that night, studying

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی sit up

کلمه : sit up
املای فارسی : سیت آاپ
اشتباه تایپی : سهف عح
عکس sit up : در گوگل

آیا معنی sit up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )