برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

silly

/ˈsɪli/ /ˈsɪli/

معنی: چرند، مزخرف، نادان، ابله، احمق، بی مخ، کودکانه، بچگانه، احمقانه، سبک مغز، کم هوش
معانی دیگر: بی فکر، غیر منطقی، فاقد کیفیت جدی یا خوشایند، لوس، بی مزه، ننر، نابخردانه، بی فکرانه، خنده دار، مضحک، ناجور، مسخره، (عامیانه) گیج، منگ، از حال رفته، (در اصل) ساده، ساده لوح، بی آزار، معصوم، بیچاره، ضعیف، بلادفاع، (نادر) کم عقل، بی شعور

بررسی کلمه silly

صفت ( adjective )
حالات: sillier, silliest
مشتقات: sillily (adv.), silliness (n.)
(1) تعریف: lacking good sense; foolish.
مترادف: daft, dumb, empty-headed, foolish, idiotic, senseless, witless
متضاد: sensible
مشابه: asinine, crazy, dizzy, flighty, fool, imbecile, imprudent, inept, mindless, puerile, ridiculous, stupid

- I admit I was a bit silly when I was young, but I've become much wiser.
[ترجمه N_ye] اعتراف میکنم وقتی که جوان بودم یک ذره احمق بودم اما خیلی عاقل تر شدم
|
[ترجمه Katen] اعتراف میکنم وقتی که جوان بودم یکم احمق بودم ولی الان خیلی عاقل تر شدم
|
[ترجمه ترگمان] قبول دارم که وقتی جوان بودم کمی احمق بودم، اما عاقل‌تر شدم
[ترجمه گوگل] من اعتراف می کنم کمی وقتی که جوان بودم احمقانه بود، اما خیلی عاقلانه تر شده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- It seemed like a silly idea at first, but later we saw that it wa ...

واژه silly در جمله های نمونه

1. a silly little girl
دختربچه‌ی بی‌فکر

2. a silly story
یک داستان چرند

3. his silly questions
پرسش‌های احمقانه‌ی او

4. play silly buggers
(انگلیس - خودمانی) لوس شدن،لوس بازی در آوردن،خود را ننر کردن

5. it is silly to go out in this rain
بیرون رفتن در این باران حماقت است.

6. what a silly excuse!
چه بهانه‌ی خنده‌داری‌!

7. laugh oneself silly
از خنده روده بر شدن

8. laugh oneself silly
از خنده روده‌بر شدن،از شدت خنده از حال رفتن

9. i was knocked silly by the blow
آن ضربه مرا گیج کرد.

10. take off that silly hat!
آن کلاه مسخره را از سرت بردار!

11. she is always saying silly things
او همیشه حرف‌های نابخردانه می زند.

12. there is no congruence between his dignified bearings and his silly writings
بین رفتار موقرانه و نوشته‌های احمقانه‌ی او هیچ تشابهی وجود ندارد.

13. Stop being so silly and immature, Ben!
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف silly

چرند (صفت)
absurd , ridiculous , ludicrous , corny , silly , nonsensical , windy , inept , odd , trashy , inane , unmeaning
مزخرف (صفت)
ludicrous , silly , nonsensical , foolish , trashy , stupid
نادان (صفت)
silly , inept , simple , unlettered , apish , ignorant , foolish , unwise , asinine , thickheaded , witless , untaught , self-blinded
ابله (صفت)
silly , fool , foolish , asinine , fat-witted
احمق (صفت)
dotty , senseless , silly , dense , cockscomb , foolish , dull , batty , stupid , frivolous , dopey , thickheaded , inane , fatuous , cockeyed , unmeaning , daffy , daft , fat-headed , feeble-minded , gawky , loony , spooney , spoony
بی مخ (صفت)
silly , brainless , empty-headed
کودکانه (صفت)
silly , juvenile , childish , puerile , infantine
بچگانه (صفت)
little , silly , juvenile , young , childlike , childish , puerile , infantile , small-fry
احمقانه (صفت)
senseless , silly , juvenile , insane , childish , puerile , potty , infatuated , doltish , highland , spooney , spoony
سبک مغز (صفت)
silly , fool , imbecile , light-minded , hare-brained , weak-minded
کم هوش (صفت)
silly , thickheaded , subnormal

معنی عبارات مرتبط با silly به فارسی

گل پلاستیکی (ماده ی گل مانند از سیلیکون و الکل متیل که بچه ها برای بازی آن را به شکل های مختلف در می آورند)
از خنده روده بر شدن، از شدت خنده از حال رفتن

معنی کلمه silly به انگلیسی

silly
• stupid person, foolish person
• stupid, foolish; nonsensical, frivolous; shocked, stunned, dazed (informal)
• someone who is being silly is behaving in a foolish or childish way.
silly as a snake
• very stupid, idiotic
silly ass
• fool, dunce, stupid one, ass-hole
silly old fool
• foolish old person, silly old person
silly question
• stupid question, dumb question
silly season
• period of time during which there is no exciting news; decrease in the amount of activity (often in the summer)
silly smile
• smile with a stupid expression

silly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

na
احمقانه
ayda
لوس و بی مزه
sarina
آدم احمق یا بیشعور
silly
خنگول
silly
خنگ
Milad😋
foolish_stupid
^^armita:)
نادون
N.s
غیر منطقی
tinabailari
not showing thought or understanding foolish
what a silly thing to say
چه چیز احمقانه ای برای گفتن
Rzhnaw
احمقانه
...
به فرد گیج و احمق گفته میشه‌ـ معنی ای شبیه به کلمه ی crazy دارهـ
S
Dumb
Fulish
Artina.A
احمق , ابله
not clever
Saba
I feel really silly in these clothes
خجالت کشین
دکتر محمد حسین حدیدی
شخص احمق یا ابله
shiva_sisi‌
احـمقآنه:/
مجتبی فراهانی
احمق
silly:fool
Heliaa
Foolish . Dumb . Stupid
fatima🖤
مزخرف
پارسا حیدری
احمق
Stupid person , foolish person
sarina#
احمقانه/مزخرف🎭
Fatemeh
Not sensible or serious
mahdieh
Silly = stupid
وحید
چیزشِر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی silly

کلمه : silly
املای فارسی : سیلی
اشتباه تایپی : سهممغ
عکس silly : در گوگل

آیا معنی silly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )