برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1463 100 1

sign up

/saɪn ʌp/ /saɪn ʌp/

1- رجوع شود به: 2 sign on- نام نویسی کردن، ثبت نام کردن، به خدمت ارتش درآمدن

بررسی کلمه sign up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to join or cause to join a particular group, class, or activity; register.
مترادف: enroll, register
مشابه: conscript, draft, enlist, enter, pledge, recruit

- We signed up for a dance class.
[ترجمه نرگس] ما برای کلاس رقص نام نویسی کردیم
|
[ترجمه ترگمان] ما برای کلاس رقص ثبت‌نام کردیم
[ترجمه گوگل] ما برای یک کلاس رقص ثبت نام کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The teacher signed us up for physics.
[ترجمه Saeedeh] مربی مارا در کلاسهای فیزیک ثبت نام کرد
|
[ترجمه ترگمان] معلم ما را برای فیزیک به امضا رساند
[ترجمه گوگل] معلم ما را برای فیزیک امضا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه sign up در جمله های نمونه

1. They manage to sign up all the best performers.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها موفق می‌شوند تمام بهترین اجرا کنندگان را امضا کنند
[ترجمه گوگل]آنها موفق به ثبت نام بهترین بازیگران شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He has posted a sign up that says "No Fishing".
[ترجمه ترگمان]او علامتی را پست کرده‌است که می‌گوید: \"ماهیگیری ممنوع\"
[ترجمه گوگل]او یک ثبت نام کرده است که می گوید: 'بدون ماهیگیری'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You could sign up for a series of courses, which you could take at your own pace.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید برای یک سری چیزها ثبت‌نام کنید که می‌توانید با سرعت خودتان از آن استفاده کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید برای مجموعه ای از دوره ها ثبت نام کنید، که می توانید با سرعت خودتان انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Did you sign up yet? The course starts in two weeks, you know.
[ترجمه لیلا.ف] هنوز. ثبت نام نکردید؟ می دانید که این دوره، طی دو هفته آبنده شروع خواهد شد.
...

معنی کلمه sign up به انگلیسی

sign up
• join a list; sign; recruit
sign up form
• registration form, enrollment form
sign up now
• register now, enroll now

sign up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aylin
ثبت نام و یا عضو شدن
Anna
ثبت نام کردن
ایمان ملکی
-ثبت نام کردن
مثال: They’ve signed me up to do voluntary work next month
-عضو شدن
مثال: Kathy signed up for the soccer team this year
-قرارداد بستن
مثال: He signed up as a steward with P&O Lines
-مشارکت کردن
مثال: I've signed up to make the sandwiches for the party
🖤Ayda🖤
یعنی عضو شدن در یک جایی یا حضور داشتن در یک جا برای مثال:
.It's a good idea to sign up for a class
ترجمه:
فکر خوبی هست که در یک کلاس( عضو/شرکت) کنیم.
Dr_mitra100
ثبت نام کردن، مشارکت کردن ، امضا کردن
Reza
Didn't sign up

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sign up
کلمه : sign up
املای فارسی : ساین آاپ
اشتباه تایپی : سهلد عح
عکس sign up : در گوگل

آیا معنی sign up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران