برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

shock

/ˈʃɑːk/ /ʃɒk/

معنی: تلاطم، ضرب، ضغطه، لطمه، تصادم، صدمه، تکان، خرمن، هول، تشنج سخت، هراس ناگهانی، توده، توده کردن، تکان دادن، ترساندن، تکان سخت خوردن، دچار هراس سخت شدن، هول و هراس پیدا کردن
معانی دیگر: تکانه، تکان شدید، کوبه، ضربه، برخورد شدید، کوبش، برق زدگی، شوک برقی، برق گرفتگی، (پزشکی - افت شدید و ناگهانی فشار خون و فعالیت کلیه ها و فزونی تپش قلب) تنکوب، توی شوک (رفتن)، روانکوب کردن، شوکه کردن، شوک وارد کردن، یکه وارد کردن، روانکوب شدن، شوکه شدن، یکه خوردن، تکان روانی، ضربه ی روحی، (عامیانه - مخفف) رجوع شود به: shock absorber، تنکوب کردن، (قدیمی) تصادم کردن، بنو، غله ی درو شده و توده شده، بستک -2خرمن کردن، بنو کردن، بستک کردن، (هر چیز پرپشت و درهم گوریده) خرمن گیسو، کاکل، انبوهه، ضربت سخت، خرمن کردن، ضربت سخت زدن

بررسی کلمه shock

اسم ( noun )
(1) تعریف: a sudden, sometimes violent, scare or other intense emotional disturbance.
مترادف: blow, jar, jolt

- The murder was a shock to the community.
[ترجمه ساره] قتل یک شوک برای جامعه بود
|
[ترجمه ترگمان] قتل یه شوک برای جامعه بود
[ترجمه گوگل] قتل یک شوک به جامعه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The news of their son's accident came as a shock to them.
[ترجمه ترگمان] خبر تصادف پسر آن‌ها را شوکه کرد
[ترجمه گوگل] خبر از تصادف پسرش به عنوان یک شوک به آنها آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a sudden, violent impact.
مترادف: concussion, crash, impact
مشابه: buffet, collision, jolt

- The shock of the explosion knocked down trees and buildings.
[ترجمه ترگمان] شوک ...

واژه shock در جمله های نمونه

1. shock action
(ارتش) عملیات کوبشی

2. electric shock kills many children
برق گرفتگی کودکان بسیاری را می‌کشد.

3. the shock of an earthquake
تکان زلزله

4. zaynab doesn't shock easily
زینب به آسانی یکه نمی‌خورد.

5. in the middle of the operation, the patient went into shock
در وسط عمل جراحی بیمار رفت توی شوک.

6. The news of his death came as a shock to us all.
[ترجمه ترگمان]خبر مرگ او برای همه ما شوکه شد
[ترجمه گوگل]اخبار مرگ او به عنوان یک شوک به همه ما آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The shock wave from the blast blew out 2windows in the courthouse.
[ترجمه ترگمان]موج شوک ناشی از انفجار ۲ پنجره در دادگاه را منفجر کرد
[ترجمه گوگل]موج ضربه ای از این انفجار، 2 و پنجره در دادگاه را منفجر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The poor little bugger got an awful shock.
[ترجمه ترگمان] The بیچاره یه شوک وحشتناک داره
...

مترادف shock

تلاطم (اسم)
agitation , turbulence , shock , toss , emotion , lop , ruffle , turbulency
ضرب (اسم)
chop , impact , strike , stroke , hit , bop , shock , beat , butt , drum , blow , impulse , multiplication , coining , bruise , fib , box , buffet , buff , punch , slash , smite , cob , coinage , stab , wham , ictus , sock
ضغطه (اسم)
compression , shock , pressure , bruise , squeezing , compressing , contusion , forcing , trauma , pressuring
لطمه (اسم)
stroke , shock , brunt
تصادم (اسم)
smash , collision , clash , shock , crash , concussion , smash-up , traumatism
صدمه (اسم)
indemnity , hurt , shock , harm , maim , concussion , injury , disservice , displeasure , scathe
تکان (اسم)
stroke , move , movement , motion , hustle , shake , shock , rock , wag , jerk , jostle , jar , convulsion , tremor , jolt , tremour
خرمن (اسم)
stack , shock , harvest
هول (اسم)
shock
تشنج سخت (اسم)
shock
هراس ناگهانی (اسم)
shock
توده (اسم)
gross , stack , aggregate , accumulation , agglomeration , cumulation , mass , pile , lump , bulk , heap , volume , aggregation , hill , congeries , shock , block , wad , barrow , bloc , clot , cob , ruck , rick , dollop , conglomeration , cumulus , midden , riffraff , oodles , tump
توده کردن (فعل)
stack , cumulate , amass , aggregate , pile , lump , heap , hill , shock , pack , ruck , stockpile
تکان دادن (فعل)
agitate , twiddle , stir , move , hitch , hustle , shake , flick , wiggle , budge , shock , startle , impulse , pulsate , wag , shag , jar , concuss , convulse , jolt , jounce , shrug off
ترساندن (فعل)
bash , abhor , scare , frighten , intimidate , terrorize , deter , fray , shock , fright , shore , huff , awe , appal , appall , spook , tremble , daunt , threaten , buffalo , bullyrag , cow , horrify
تکان سخت خوردن (فعل)
shock
دچار هراس سخت شدن (فعل)
shock
هول و هراس پیدا کردن (فعل)
shock

معنی عبارات مرتبط با shock به فارسی

(مکانیک) ضربه گیر، کوبه گیر، تکانکاه، کمک فنر، تکانگیر
headed shock انبوه گیسو، دارای موی فراوان
head shock انبوه گیسو، دارای موی فراوان
آزادسازی زندانی به قید ضمانت
(درمان بیماری روانی با شوک برقی) کوبه درمانی، شوک درمانی (shock treatment هم می گویند)
(ارتش) یکان ضربت، یکان کوبش، گروه پیشتاز، گروه تهاجمی، گروه حمله
موج ضربه ای، موج کوبشی، کوبشکوهه، کوبشکوهه رجوع شود به: blast
(روان شناسی - جامعه شناسی) ضربه ی فرهنگی، کوبه ی فرهنگی
بزق زدگی، برق گرفتگی
تکانه ی آینده، آینده زدگی
(پزشکی) تکان انسولین، شوک انسولین
رجوع شود به: combat fatigue، اختلال روحی در اثر صدای افنجار نارنجک وامثال ان، وحشت واضطراب حاصله از صدای انفجار

معنی shock در دیکشنری تخصصی

[سینما] تأثیر یک ضربه
[عمران و معماری] تکان - ضربه - ضربت
[مهندسی گاز] ضربه
[نساجی] ضربه - شوک
[ریاضیات] ضربه، تکان، کوب
[پلیمر] شوک، ضربه
[آب و خاک] ضربه،شوک-نوسان
[سینما] ضربه گیر
[عمران و معماری] ضربه گیر
[مهندسی گاز] ضربه گیر ، کمک فنر
[زمین شناسی] ضربه گیر
[کوه نوردی] ضربه گیر
[عمران و معماری] طبقه نرم ضربه گیر
[پلیمر] قطعات ضربه گیر
[سینما] نظریه جاذبه تکان
[نساجی] میعان سریع - کنداسیون سریع
[نساجی] سرد کردن سریع - سرد کردن ناگهانی
[آب و خاک] بلوکهای منحرف کننده جریان-دیفراکتور
[معدن] انرژی موج ضربه (آتشباری)
[برق و الکترونیک] تحریک ضربه ای تحریک ناشی از تغییرات ولتاژ یا جریان در زمان نسبتاً کوتاه . تحریک ضربه ای آغاز کننده نوسان در مدار تشدید نوسان ساز است.
[عمران و معماری] بار ناگهانی
...

معنی کلمه shock به انگلیسی

shock
• jolt, collision; sudden disturbance of the emotions; state of circulatory failure caused by serious injury (medicine); physiological reaction caused by an electrical current passing through the body; bundle of grain or corn; mass of tangled hair
• jolt, collide; upset, distress; offend, stun; subject to an electrical current; form bundles of grain or corn for drying
• if you have a shock, you suddenly have an unpleasant or surprising experience.
• shock is a person's emotional and physical condition when something frightening or upsetting has happened to them.
• in medicine, shock is a serious physical condition in which your blood cannot circulate properly, for example because you have had a bad injury.
• a shock is also a slight movement in something when it is hit by something else.
• a shock is also the same as an electric shock.
• if something shocks you, it makes you feel very upset.
• you can also say that something shocks you when it upsets or offends you because you think it is rude or morally wrong.
• a shock of hair is a thick mass of it; a literary use.
• see also shocking.
shock absorber
• device that absorbs the jerky motion felt when a vehicle goes over a bumpy road
• a shock absorber is a device that is designed to reduce the effect of a force or shock; used especially of devices that are fitted to cars or other vehicles in order to make travelling over bumpy surfaces feel smoother.
shock cord
• bungee cord, stretchy cord designed especially for shock absorption (i.e. in bungee jumping etc.)
shock dog
• long-haired dog
shock grenade
• assault grenade which creates a bright light and loud sound, grenade for use in a densely-packed area
shock hazard
...

shock را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حدیث ایران
اگر اسم باشد = شوک.
اگر فعل باشد = شوکه کردن.
میلاد علی پور
تکان دهنده بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shock
کلمه : shock
املای فارسی : شوک
اشتباه تایپی : ساخزن
عکس shock : در گوگل

آیا معنی shock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )