برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

sewage

/ˈsuːɪdʒ/ /ˈsjuːɪdʒ/

معنی: گنداب، فاضل اب، اگو، پس اب، هرز اب
معانی دیگر: پارگین، لشاب

واژه sewage در جمله های نمونه

1. sewage spewed out of the pipe
فاضلاب از لوله بیرون زد.

2. a new sewage line
مجرای جدید فاضلاب

3. the factory's sewage pours into the river
فاضلاب کارخانه به رودخانه می‌ریزد.

4. In some parts of the country raw sewage is pumped straight in the sea.
[ترجمه ترگمان]در برخی از بخش‌های فاضلاب کشور مستقیما به دریا تزریق می‌شود
[ترجمه گوگل]در برخی نقاط کشور، فاضلاب خام به طور مستقیم در دریا پمپ می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Thousands of tons of filth and sewage pour into the Ganges every day.
[ترجمه حسین درستی] هزاران تن کثافت و فاضلاب هر روز به رود گنگ می ریزند.
|
[ترجمه ترگمان]هزاران تن زباله و فاضلاب هر روز به گنگ می‌ریزد
[ترجمه گوگل]هزاران تن کثافت و فاضلاب هر روز به گنگ تبدیل می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف sewage

گنداب (اسم)
bog , sewage , sewer , sullage
فاضل اب (اسم)
sewage , sullage , effluent , sewerage
اگو (اسم)
sewage , sewer
پس اب (اسم)
sewage , sullage
هرز اب (اسم)
sewage

معنی sewage در دیکشنری تخصصی

sewage
[عمران و معماری] فاضلاب تهنشین شده
[زمین شناسی] فاضلاب ، گندآب
[نساجی] پسآب - فاضلاب
[خاک شناسی] فاضلاب
[عمران و معماری] دستگاه برطرف کردن فاضلاب
[زمین شناسی] ضریب تبدیل آب به فاضلاب
[عمران و معماری] تلمبه فاضلاب
[شیمی] تصفیه فاضلاب
[عمران و معماری] تصفیه فاضلاب
[عمران و معماری] تغذیه فاضلاب
[خاک شناسی] لجن فاضلاب
[زمین شناسی] شبکه فاضلاب
[عمران و معماری] تصفیه فاضلاب
[عمران و معماری] تصفیه خانه فاضلاب - پالایشگاه فاضلاب
[زمین شناسی] تصفیه خانه فاضلاب
[خاک شناسی] پسماندهای تصفیه فاضلاب
[آب و خاک] فاضلاب ترکیبی
[عمران و معماری] فاضلاب منزل - فاضلاب خانگی
[آب و خاک] فاضلاب خانگی
...

معنی کلمه sewage به انگلیسی

sewage
• drain water, waste water carried away by drainpipes
• sewage is waste matter from homes and factories, which flows away through sewers.
sewage disposal
• spilling of waste into the drainage
sewage farm
• factory for purifying waste water
• a sewage farm is the same as a sewage works.
sewage pipes
• network of underground pipes which removes waste water
sewage system
• group of sewage pipes, sewerage
sewage treatment
• process of converting water from the sewage into drinkable water
sewage treatment institute
• factory for purifying waste water, place where waste water is transformed into drinking water
sewage works
• factory for purifying waste water
• a sewage works is a place where sewage is treated so that it can be used as manure or disposed of safely.

sewage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ليلا هاديگل
فاضلاب
پریماه
فاضلاب_گنداب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی sewage

کلمه : sewage
املای فارسی : سوگ
اشتباه تایپی : سثصشلث
عکس sewage : در گوگل

آیا معنی sewage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )