برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1361 100 1

scrap

/ˈskræp/ /skræp/

معنی: نزاع، جنگ، تکه، پاره، اشغال، اوراق، ته مانده، قراضه، ماشین الات اوراق، اوراق کردن، دور انداختن
معانی دیگر: خرده، ریزه، قطعه، (فلز یا ماشین آلات) قراضه، اسقاط، (جمع - خوراک) پس مانده، شب مانده، خلاصه، کوته نوشت، بخشی از یک نوشتار، کنار گذاشتن، به هم زدن، (جمع - تفاله ی پیه و غیره که در ماهیتابه باقی مانده است) جزغاله پیه، دنبه ی جزغاله، (عامیانه)، دعوا، مرافعه، عکس یا قسمتی از کتاب یا روزنامه که بریده شده

بررسی کلمه scrap

اسم ( noun )
(1) تعریف: a small bit or fragment, esp. a leftover or discarded piece.
مترادف: remnant, shred
مشابه: bit, crumb, fragment, leftover

- a scrap of fabric
[ترجمه ترگمان] یک تکه پارچه
[ترجمه گوگل] قطعه پارچه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They tossed scraps of bread to the ducks.
[ترجمه ترگمان] تکه‌های نان را به اردک‌ها انداختند
[ترجمه گوگل] آنها برداشت نان را به اردکها انداختند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an accumulation of discarded materials, esp. of metal, that might be salvaged or reprocessed.
مشابه: salvage

(3) تعریف: a fragment of writing such as poetry.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, pertaining to, or consisting of scrap or scraps.
مشابه: salvageable

- a scrap pile
[ترجمه ترگمان] روی هم تلنبار شده بود
[ترجمه گوگل] شمع قرا ...

واژه scrap در جمله های نمونه

1. scrap machinery
ماشین آلات دور انداخته شده

2. a scrap of paper
یک تکه کاغذ

3. iron scrap
آهن پاره

4. rubber scrap
خرده لاستیک

5. to scrap a battleship
کشتی جنگی را اوراق کردن

6. we had to scrap our plans on account of snow
مجبور شدیم به خاطر برف برنامه‌های خود را به هم بزنیم.

7. We will sift every scrap of evidence.
[ترجمه ترگمان]ما همه مدارک رو بررسی می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما هر قطعه شواهدی را از بین می بریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. She scribbled the address on a little scrap of paper.
[ترجمه ترگمان]نشانی را روی تکه کاغذی نوشت
[ترجمه گوگل]او آدرس را روی یک کاغذ کوچک چاپ کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. She was just a scrap of a thing .
[ترجمه ترگمان]اون فقط یه بچه بود
[ترجمه گوگل]او فقط یک قطعه ...

مترادف scrap

نزاع (اسم)
quarrel , battle , fray , affray , strife , dispute , contention , discord , spar , war , warfare , fuss , scuffle , wrangle , squeal , scrap , tousle , dust-up , embroilment , falling-out
جنگ (اسم)
battle , fight , anthology , analects , war , warfare , belligerence , scrap , varia
تکه (اسم)
slice , lump , bit , whit , tailing , portion , gob , lot , fragment , item , patch , piece , dab , chunk , morsel , shred , nub , slab , cantle , scrap , doit , dribblet , loaf , ort , smidgen , nubble , pane
پاره (اسم)
bit , part , portion , rag , bribe , fragment , fritter , piece , shred , mammock , scrap
اشغال (اسم)
inhabitancy , litter , run-off , slag , tenure , occupation , raff , trash , refuse , garbage , junk , busyness , rubbish , scrap , soilage , dump , paltriness , dreg , offal , occupancy , jakes , riffraff , swill
اوراق (اسم)
scrap , files , papers
ته مانده (اسم)
silt , scrap , leavings , riffraff , loose end
قراضه (اسم)
mammock , scrap , rattletrap
ماشین الات اوراق (اسم)
scrap
اوراق کردن (فعل)
scrap
دور انداختن (فعل)
throw off , discard , cast off , throw away , scrap

معنی عبارات مرتبط با scrap به فارسی

مجموعه عکس هاوقطعاتی که از کتابهای دیگر بریده باشند
انبار کالای قراضه
رویه دورانداختن هر چیزی که نوی ان تمام شده باشد
آهن قراضه، آهن پاره، پاره آهن

معنی scrap در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] قراضه
[صنعت] ضایعات ، قراضه
[ریاضیات] اسقاط کردن، بی ارزش، ضایعات، دور ریز، قراضه، انداختن
[پلیمر] قراضه
[عمران و معماری] آهن پاره
[مهندسی گاز] فلزقراضه
[ریاضیات] نوار زاید، تسمه ی دور ریز
[حقوق] ارزش اسقاطی
[ریاضیات] ارزش اسقاط

معنی کلمه scrap به انگلیسی

scrap
• piece, bit, fragment; clipping from a newspaper (or book, magazine, etc.); fight, scuffle; waste, leftovers
• throw away, discard; quarrel, argue, fight
• a scrap of something is a very small piece or amount of it.
• scraps are pieces of unwanted food which are thrown away or given to animals.
• if you scrap something, you get rid of it or cancel it.
• scrap metal or paper is metal or paper that is no longer wanted for its original purpose, but which may have some other use.
• scrap is metal from old or damaged machinery or vehicles that is melted down so that it can be used again.
• a scrap is also a fight; an informal use.
scrap heap
• garbage dumping site, dump; pile of garbage or trash; pile of discarded metal
• if you throw someone or something on the scrap-heap, you dismiss them or get rid of them completely because they are no longer of any use to you.
scrap iron
• remainders of iron, junk iron
scrap metal
• discarded metal or extra bits and pieces of metal that can be used for reprocessing; metal from unusable cars
scrap of paper
• piece of paper
scrap paper
• leftover paper used for writing notes
scrap value
• value as leftovers, value for junk material
iron scrap
• waste pieces or disused items of wrought iron used for forging

scrap را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باسم موالی زاده
لغو کردن، ملغی کردن، از درجه اعتبار ساقط کردن، کان لم یکن کردن،
مثلا
the new leaders decided to scrap the old constitution.
رهبرتن جدید تصمیم به الغای قانون اساسی پیشین گرفتند.
معصومه
تلاش و مبارزه
میلاد علی پور
از شرِ چیزی خلاص شدن، ادامه ندادن، به حال خود رها کردن، لغو کردن
سعید ترابی
اسم: 1. تکه
2. قراضه، باطله، اوراق
3. ته مانده، باقیمانده غذا
4. خرده
5. دعوا

فعل: 1. کنار گذاشتن
2. اوراق کردن
3. دعوا کردن
M.s
لایه برداری کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scrap
کلمه : scrap
املای فارسی : سکرپ
اشتباه تایپی : سزقشح
عکس scrap : در گوگل

آیا معنی scrap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )