برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

Settle

/ˈsetl̩/ /ˈsetl̩/

معنی: واریز، فرو نشستن، ماندن، جا دادن، تصفیه کردن، معین کردن، مسکن گزیدن، تسویه کردن، فیصل دادن، ساکن کردن، مسکن دادن، واریز کردن، نشست کردن، مستقر شدن، مقیم کردن، مستقر ساختن، مقیم شدن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن
معانی دیگر: نیمکت چوبی (که معمولا زیر آن مانند صندوق است)، ترتیب دادن، سامان بخشیدن، سر و سامان دادن، رسیدگی کردن، قرار دادن، جایگزین کردن یا شدن، جای گرفتن، قرار گرفتن، ساکن کردن یا شدن، مستقر کردن، اسکان دادن، ماندا کردن، کوچ کردن (و ساکن شدن در محل)، کوچیدن، کوچاندن، مهاجرت کردن، ماندنی شدن، رحل اقامت افکندن، ماندگار شدن، فرونشاندن، خواباندن، ته نشین، ته نشین کردن یا شدن، رسوب کردن، فرو رفتن، (معده یا اعصاب یا فکر و غیره) آرام کردن یا شدن، تسکین دادن، پایدار کردن، پایا کردن، تثبیت کردن، سامان مند کردن، استوار کردن، پابرجا کردن، ایستا کردن، برطرف کردن، به نتیجه رساندن، پایان دادن (به اختلاف یا تردید و غیره)، (حساب یا بدهی و غیره) واریز کردن، پرداختن، (با: on یا upon ـ ملک و غیره را) واگذار کردن، دادن (با سند قانونی)، (تاریکی یا مه و غیره) فراگرفتن، (خاک و غیره) نشست کردن، سفت کردن یا شدن، هم فشرده شدن، پذیرفتن، قبول کردن، از پا درآوردن، فروافکندن، (جانور) آبستن کردن، (از حرکت) باز ایستادن، ایستا شدن

واژه Settle در جمله های نمونه

1. settle down
1- زن گرفتن و خانواده تشکیل دادن 2- (در محل یا شغل و غیره) مستقر شدن 3- آرام گرفتن 4- کوشش کردن،جدیت به خرج دادن

2. settle for
قانع بودن (با)،راضی بودن

3. settle someone's hash
(عامیانه) چیره‌شدن (بر کسی)،له و لورده کردن،سرکوب کردن

4. settle up
مبلغ بدهی را معلوم کردن،واریز کردن

5. to settle a debt
پرداختن قرض

6. to settle a dispute
اختلاف را برطرف کردن

7. to settle accounts, i went to see the landlord
برای تسویه حساب نزد صاحبخانه رفتم.

8. to settle in a chair
در صندلی جای گرفتن

9. to settle one's affairs
کارهای خود را سر و سامان دادن

10. to settle scores with somebody
به حساب کسی رسیدن

11. to settle the government on a parliamentary basis
دولت را بر پایه‌ی پارلمانی سامان دادن

12. he will settle for any kind of job
او هر نوع شغلی را قبول خواهد کرد.

13. to intervene to settle a quarrel
برای حل دعوا پادر ...

مترادف Settle

واریز (اسم)
settle , settlement
فرو نشستن (فعل)
abate , subside , be quenched , founder , be quelled , settle , slake
ماندن (فعل)
settle , abide , stay , remain , be , stand , subsist , stall , lie , hang up
جا دادن (فعل)
settle , house , stable , stead , receive , accommodate , incorporate , embed , infix , insert , fix , intromit , chamber , imbed , engraft , intercalate
تصفیه کردن (فعل)
settle , clean , purify , cleanse , accord , refine , clean up , filter , purge , establish , administer , administrate , rarefy , sublimate , filtrate
معین کردن (فعل)
assign , settle , establish , fix , specify , appoint , designate , determine , ascertain , define , delineate , denominate , cast
مسکن گزیدن (فعل)
settle , inhabit , room , bield , guest
تسویه کردن (فعل)
settle , compromise , smooth , pay off , defray , liquidate , liquidize
فیصل دادن (فعل)
settle , solve , decide
ساکن کردن (فعل)
settle , lodge , denizen
مسکن دادن (فعل)
settle , domicile , lodge
واریز کردن (فعل)
settle , even , square
نشست کردن (فعل)
subside , settle , sink , extravasate
مستقر شدن (فعل)
settle , fix , set
مقیم کردن (فعل)
settle , garrison
مستقر ساختن (فعل)
settle , locate
مقیم شدن (فعل)
settle , reside
ته نشین شدن (فعل)
settle
تصفیه حساب کردن (فعل)
settle

معنی عبارات مرتبط با Settle به فارسی

1- زن گرفتن و خانواده تشکیل دادن 2- (در محل یا شغل و غیره) مستقر شدن 3- آرام گرفتن 4- کوشش کردن، جدیت به خرج دادن
قانع بودن (با)، راضی بودن
(عامیانه) چیره شدن (بر کسی)، له و لورده کردن، سرکوب کردن
مبلغ بدهی را معلوم کردن، واریز کردن

معنی Settle در دیکشنری تخصصی

settle
[عمران و معماری] تهنشین شدن - کم کم پایین رفتن - ماندن
[زمین شناسی] ته‎نشین شدن ، کم کم پایین رفتن ، ماندن
[حقوق] تصفیه کردن حساب، حل و فصل کردن، تسویه کردن، مصالحه کردن، فیصله دادن، رفع کردن، سازش کردن، ساکن شدن
[نساجی] ته نشین شدن - ته نشین کردن
[نساجی] ذارت ته نشین شونده - ذرات رسوب شونده
[نساجی] ته نشین شدن - رسوب شدن
[عمران و معماری] فاضلاب تهنشین شده

معنی کلمه Settle به انگلیسی

settle
• bench with arm rests and a high back (usually made of wood)
• arrange; resolve, clear up; put in order; determine; pay a debt or bill; populate, fill with inhabitants; inhabit, establish a residence; sink to the bottom; calm, quiet; come to rest, land
• when an argument or problem is settled, it has been ended because an agreement has been reached.
• if something is settled, it has all been decided and arranged.
• if you settle a bill, you pay it.
• when people settle somewhere, they start living there permanently.
• if you settle yourself somewhere or settle somewhere, you sit down and make yourself comfortable.
• if something settles, it sinks slowly down and becomes still.
• when birds or insects settle on something, they land on it from above.
• if you settle down to something, you prepare to do it and concentrate on it.
• when someone settles down, they start living a quiet life in one place, especially when they get married or buy a house.
• if people who are upset or noisy settle down, they become calm or quiet.
• if a situation settles down, it becomes calmer and more stable.
• if you settle for something, you choose or accept it, especially when it is not what you really want but there is nothing else available.
• if you are settling in, you are getting used to living in a new place or doing a new job.
• if you settle on a particular thing, you choose it after considering other possible choices.
• when you settle up, you pay a bill or pay someone what you owe them.
settle accounts
• close accounts, settle differences of opinion; come to an agreement
settle affairs
• arrange matters properly
settle an account
• arrange or pay off a bank account; decide a dispute
settle difficulties
...

Settle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

I
از قبل ارام کردن طبق جمله ی
Calm or realaxed
Settle /becom or mack sb or sth
arenoor
تصمیم گرفتن
.settle on somthing<انجام چیزی را قطعی کردن
لیلا دلبری
ارائه کردن (لیست)
زندی
مقیم شدن,مستقر شدن
حسن ا
قانع شدن قناعت کردن
a.r
to discontinue moving and come to rest in one place
ساکن/ مستقر شدن
پوریا
settle sth : حل کردن مشکل و یا یک اختلاف
( find an answer to a problem)
مترداف با resolve sth
Mr.x
رفع مشکل کردن از چیزی یا کسی
katy
بهتر کردن (درد)
Bahar
Become or make sb/sth calmor relaxed
رضا كريمي
حل كردن
MRB
آرام کردن
become or make sb/sth calm
fatima
حل کردن . برطرف کردن
we can settle our differences
na
نشستن
فرزاد ک پ
resolve or reach an agreement about (an argument or problem).حل و فصل یا توافق در مورد (بحث یا مشکل).
"the unions have settled their year-long dispute with Hollywood producers""اتحادیه ها اختلاف ساله خود را با تولید کنندگان هالیوود حل و فصل کرده اند"

pay (a debt or account).پرداخت (بدهی یا حساب).
"his bill was settled by charge card""صورتحسابش توسط کارت اعتباری حل و فصل شد"

adopt a more steady or secure style of life, especially in a permanent job and home.
"one day I will settle down and raise a family"

sit or come to rest in a comfortable position.
"he settled into an armchair"
اردوان طالبي
برطرف كردن
حسین رحمانی
اکتفا کردن
tinabailari
have a drink to settle your stomach
برای دلت ( شکم ) یک نوشیدنی بخور
y
حل کردن مشکل یا ارام کردن
فارسی را پاس بداریم.
حل و فصل کردن
مهسان
فرو ریختن
tinabailari
i never imagined that one day i'd go to London and settle there ⬇️
من هیچ وقت تصور نمیکردم که یک روزی به لندن برم و اونجا مستقر بشم
Ary
نامش
کس یا چیزی رو آروم کردن:
Have a drink to settle your stomach
ی مایعی بخور تا شکمتو آروم کنی ( دردش کم شه)
امین جهانگرد
1-فیصله دادن،پایان دادن (به بحث)
they were willing to settle out of court
2-معلوم کردن،قطعی کردن،تصمیم گرفتن
nothing's yet settled هنوز هیچی معلوم نی
3-آرام شدن/کردن
she was settling her child
4-نشستن(برف،غبار)
snow is settle on the ground
5-تسویه کردن
he was able to settle all his debts and avoid going to the jail

settle a score/account with sb
تسویه حساب،تلافی،به حساب کسی رسیدن
mohammad
to relax into a comfortable position\
در وضعیت راحتی قرار دادن
allow your spine to settle into a comfortable alignment
مهسا
ساکت و بی حرکت ماندن
هانیه
فرونشاندن
nwda
پایان دادن
Harad1997
جا زدن،استراحت،
معلم زبان انگلیسی
معنیsettle for=Accept what ever is available
پریسا خضریان
دوستان توجه داشته باشند که با حرف اضافه in معنی 👈👈 ساکن و مقیم شدن / را می دهد . وگرنه به معنای حل و فصل کردن است .
بهروز مددی
کوتاه آمدن
I do not want to settle
رضا پرهیزگار
Settle with one' s enemies
با دشمن کنار آمدن(کنار گذاشتن اختلاف های دیرین)، گذشت کردن.
محمد ولی زاده
.make one's home in a place:After years of travle,we decided to settle here
ساکن شدن
الهام حمیدی
توافق کردن
طاهره
تثبیت شدن
مانی
برطرف کردن
Shiva_sisi
Become or make sb/sth calmor relaxed
محمدرضا ایوبی صانع
مستقر شدن
حل و فصل کردن
he settled the matter
https://worldfolklore.net/index.php/2020/10/18/the-three-little-men-in-the-woods/

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی settle

کلمه : settle
املای فارسی : ستل
اشتباه تایپی : سثففمث
عکس settle : در گوگل

آیا معنی Settle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )