run lenght encoding

تخصصی

[کامپیوتر] روشی برای ذخیره ی داده ها در فضایی کمتر از حد معمول . این روش از طریق استفاده از کدهای خاصی انجام می شود . این کدها بابت های تگرار شده ای را مشخص می کنند . نگاه کنید به data compression .

معنی یا پیشنهاد شما