resistivity method

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] روش مقاومت - هر روش اکتشافی الکتریکی که در آن، جریان توسط دو الکترود تماسی به درون زمین وارد می شود و اختلاف پتانسیل ها بین دو یا چند الکترود دیگر اندازه گیری می شوند.
[معدن] روش مقاومت مخصوص (ژئوفیزیک)
[نفت] روش اندازه گیری مقاومت مخصوص

پیشنهاد کاربران

resistivity method ( ژئوفیزیک )
واژه مصوب: روش مقاومت ویژه
تعریف: روشی در ژئوفیزیک اکتشافی ( exploration geophysics ) که در آن اندازه گیری به طور مستقیم با نگاشت نسبت ولتاژ به جریان، زمانی که جریان به بخشی از زمین مورد آزمون فرستاده می شود، انجام می پذیرد|||متـ . روش مقاومت ویژۀ الکتریکی electrical resistivity method
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما