regmite

تخصصی

[زمین شناسی] اصطلاحی که توسط سگویا (1975) برای مشخص کردن تمام عوارض خطی مشاهده شده بر روی نقشه ها و تصاویر سنجش از دور، بدون توجه به طول و پیدایش آنها، معرفی شد.

پیشنهاد کاربران

بپرس