reef debris or reef detritus or reef detritus

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

تخصصی

[زمین شناسی] واریزه ریفی - رجوع شود به reef detritus

معنی یا پیشنهاد شما