rank

/ˈræŋk//ræŋk/

معنی: سلسله، شکل، ردیف، رتبه، شان، قطار، صف، ترتیب، نظم، پایه، رشته، مقام، انبوه، جلف، ترشیده، طلب شده، رتبه بندی کردن، درجه دادن، اراستن، دسته بندی کردن
معانی دیگر: خط، رج، رجه، سری، آرایش، تنظیم، سلسله مراتب، صف بندی، (اجتماع) طبقه، رسته، (ارتشی و کارمند) رتبه، درجه، مرتبه، مرتبت، ارج، منزلت، (شطرنج) خانه، ردیف خانه ها، (ارتش) صف سربازان، صف کامیون، خط سرباز ( یاکامیون و غیره)، (جمع) سربازان (در مقایسه با: افسران officers)، به صف کردن، ردیف کردن، رج کردن، آراستن، به خط کردن، ارزیابی کردن، مقام قائل شدن، مقام برتری داشتن، ارشد بودن، مافوق بودن، مقام داشتن، دارای رتبه یا امتیاز معینی بودن، (قدیمی) به صف شدن، به صف حرکت کردن، (موسیقی) رجوع شود به: stop، پر شاخ و برگ، پرپشت، محض، کامل، تمام عیار، بسیار حاصلخیز، پر محصول، پربار، (بو) تند، نا(دارای بوی نا)، گند، خشن، خشونت آمیز، زمخت، با بد سلیقگی، درمورد جانور طلب شده، منظم کردن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: the relative position of one person or group of persons to another in a hierarchy or society.
مترادف: position, status
مشابه: caste, degree, echelon, level, place, range, sphere

(2) تعریف: an office or position, as in an organization.
مترادف: position
مشابه: echelon

(3) تعریف: a row, line, or range of persons or things.
مترادف: file, line, row

- a rank of taxis
[ترجمه ب گنج جو] صفی مرکب از خودروهای تاکسی
|
[ترجمه گوگل] یک ردیف تاکسی
[ترجمه ترگمان] تاکسی ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: relative position or station.
مترادف: position, station, status
مشابه: degree, echelon, grade, league, sphere, standing

- a worker of the lowest rank
[ترجمه گوگل] کارگری از پایین ترین رتبه
[ترجمه ترگمان] کارگری که در پایین ترین رتبه قرار داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: (pl.) the persons who make up an organization, esp. the military, except for the officers or those in high administrative positions.

- The new leaders were chosen from the ranks.
[ترجمه گوگل] رهبران جدید از میان صفوف انتخاب شدند
[ترجمه ترگمان] رهبران جدید از صفوف انتخاب شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: ranks, ranking, ranked
(1) تعریف: to place in order; classify.
مترادف: classify, grade, order, organize
مشابه: align, arrange, categorize, class, coordinate, graduate, group, methodize, place, range, rate, type

(2) تعریف: to put in a row or rows.
مترادف: line up
مشابه: align, queue, row
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to maintain a particular rank or position.
مشابه: be, grade, place, remain, sit

- She ranks last in the standings.
[ترجمه گوگل] او در رتبه آخر جدول رده بندی قرار دارد
[ترجمه ترگمان] اون آخرین نفر تو \"standings\" - ه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to stand in or form ranks.
مترادف: line up
مشابه: defile, file, line, muster, queue, range

(3) تعریف: to have one of the highest ranks or be in great esteem.
مشابه: succeed

- She really ranks in this school.
[ترجمه گوگل] او واقعاً در این مدرسه رتبه دارد
[ترجمه ترگمان] اون واقعا تو این مدرسه دست و پا میزنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
حالات: ranker, rankest
مشتقات: rankly (adv.), rankness (n.)
(1) تعریف: having an extremely offensive odor or taste.
مترادف: fetid, foul, noisome, putrid, rancid, reeking, rotten, stinking
مشابه: fusty, malodorous, mephitic, nasty, stinky

(2) تعریف: growing profusely or thickly, as weeds.
مترادف: luxuriant
مشابه: exuberant, lush, profuse, wild

(3) تعریف: indecent; disgusting.
مترادف: disgusting, indecent
مشابه: coarse, filthy, foul, nasty, putrid, rotten, shameless, vile, vulgar

- rank behavior
[ترجمه Mrjn] رفتار خشن ( خشونت آمیز )
|
[ترجمه گوگل] رفتار رتبه ای
[ترجمه ترگمان] رفتار رتبه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: total; complete.
مترادف: total, utter
مشابه: absolute, complete, downright, out-and-out, sheer

- a rank beginner
[ترجمه جواد کیهان] یه فرد کاملا تازه کار
|
[ترجمه گوگل] یک رتبه مبتدی
[ترجمه ترگمان] یک مبتدی متوسط
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. rank deceit
تقلب محض

2. rank grass
علف پر پشت

3. rank and file
1- (ارتش) سربازان (در برابر: افسران 2 (officers- مردم عادی (در برابر: رهبران یا زعمای قوم)

4. a rank of marble pillars
یک ردیف ستون مرمر

5. his rank is higher than yours
رتبه ی او از تو بالاتر است.

6. i rank health higher than money
من سلامتی را بالاتر از پول می دانم.

7. the rank of captain
درجه ی سروانی

8. the rank of full professor
رتبه ی استادی (دانشگاه)

9. titular rank
رتبه ی اشرافی

10. a chiefly rank
رتبه ی سالار

11. privileges of rank
امتیازات طبقاتی

12. the highest rank was that of the priests
کاهنان بالاترین طبقه بودند.

13. the meanest rank
پایین ترین رتبه

14. the rightful rank
مقام (یارتبه ی) سزاوار

15. pull (one's) rank on
(آمریکا- خودمانی) مقام خود را به رخ کشیدن،(ارتش) از درجه یا ارشدیت خود سو استفاده کردن

16. appointed with the rank of ambassador
منتصب به مقام سفارت

17. groups of specific rank
گروه های طبقه بندی شده از نظر گونه

18. office of cabinet rank
مقام وزارت (عضویت کابینه)

19. a man of middle rank in society
مردی با شان متوسط در اجتماع

20. he precedes me in rank
او از نظر رتبه بر من ارشدیت دارد.

21. scholars of the first rank welcomed him as their peer
دانشمندان تراز اول او را به عنوان هم سنخ خود با آغوش باز پذیرفتند.

22. students were asked to rank their professors
از شاگردان خواسته شد که استادان خود را ارزیابی کنند.

23. the dignity of his rank
بلندی رتبه او

24. a poet of the first rank
یک شاعر درجه یک

25. he was raised to the rank of colonel
او را به مقام سرهنگی رساندند.

26. without derogation to his high rank
بدون تنزل رتبه ی عالی او

27. my king was on the first rank and my pawns on the second
(شطرنج) شاه من در ردیف اول بود و پیاده هایم در ردیف دوم.

28. the determination of your salary and rank will be done later
تعیین حقوق و رتبه ی شما بعدا انجام خواهد شد.

29. he was separated from the army with the rank of captain
با درجه ی سروانی از ارتش منفصل شد.

30. when still in his thirties, he rose to the rank of general
پیش از چهل سالگی به مقام سرلشکری ارتقا یافت.

مترادف ها

سلسله (اسم)
concatenation, run, string, flight, dynasty, genealogy, chain, suite, system, series, rank, nexus, gradation, catena, succession, ridge

شکل (اسم)
likeness, figure, form, image, facet, rank, formation, shape, configuration, hue, gravure, vignette, medal, schema, shekel

ردیف (اسم)
order, run, row, tier, string, series, line, rank, cue, succession

رتبه (اسم)
order, degree, grade, rating, dignity, rank, stratum, station, step

شان (اسم)
status, dignity, grandeur, rank, importance

قطار (اسم)
train, row, string, rank, file, tandem

صف (اسم)
muster, row, series, army, queue, lineup, array, rank, formation, cue, file

ترتیب (اسم)
order, arrangement, run, sequence, discipline, system, setup, ordonnance, rank, ordering, serialization, regularity, scheme, assortment, configuration, layout, management, collocation

نظم (اسم)
order, arrangement, discipline, system, array, rank, regularity, verse, poetry, poem, rhyme, collocation, meter, rime

پایه (اسم)
base, stand, stock, measure, leg, ground, pile, status, prop, mark, degree, grade, basis, stalk, root, stage, mount, rank, stratum, buttress, stanchion, foundation, bedrock, radix, fulcrum, headstock, outrigger, cantilever, sill, column, pillar, phase, footpath, fundament, groundsel, groundwork, mounting, pediment, principium, thallus

رشته (اسم)
tract, connection, field, sequence, string, sphere, chain, branch, suite, system, series, line, rank, clue, strand, thread, fiber, filament, catena, tissue, ligature

مقام (اسم)
post, stand, capacity, dwelling, residence, domicile, order, function, office, status, position, mode, title, tone, eminence, dignity, rank, pew, station, eminency, portfolio

انبوه (صفت)
gross, luxuriant, aggregate, dense, thick, bushy, voluminous, collective, rank, multitudinous, thick-set, floccose

جلف (صفت)
sporty, foppish, rank, gaudy, jaunty, racy, tawdry

ترشیده (صفت)
rank, rancid, frowsy, foxy, overripe, musty, frowzy

طلب شده (صفت)
rank

رتبه بندی کردن (فعل)
rank

درجه دادن (فعل)
rank

اراستن (فعل)
range, blazon, habit, trim, adorn, decorate, primp, illustrate, apparel, groom, titivate, attire, bedeck, prettify, smarten, bedight, ornament, grace, brave, arrange, fettle, line, equip, array, rank, tidy, perk, deck, inlay, prim, clothe, endue, embroider, prune, stud, indue

دسته بندی کردن (فعل)
grade, rank, classify, categorize

تخصصی

[عمران و معماری] مرتبه - رتبه
[کامپیوتر] رتبه بندی .
[برق و الکترونیک] رتبه تعداد کات - ست های مستقلی که می توان در شبکه انتخاب کرد. رتبه برابر با تعداد گرهها منهای تعداد قسمتهای جدا است . - رتبه
[مهندسی گاز] ردیف، طبقه، طبقه بندی کردن
[صنعت] رتبه، رتبه بندی
[ریاضیات] رتبه، مرتبه، رتبه بندی، ردیف، پایه، درجه
[آب و خاک] ردیف، طبقه

انگلیسی به انگلیسی

• grade, level, classification; position, standing, status; row; column
arrange in a line, arrange in a row; grade, classify, assign a rank
giving off a foul odor; fertile, productive, fruitful, growing vigorously
someone's rank is their position or grade in an organization, for example in the armed forces or the police.
when you say how something ranks or is ranked, you state its position on a scale.
the ranks are the ordinary members of an organization, especially of the armed forces.
when you become a member of a large group of people, you can say that you are joining its ranks.
you use rank to describe a very bad or undesirable quality; a formal use.
you can describe something with a strong and unpleasant smell as rank; a formal use.
see also ranking.
if someone pulls rank, they make unfair use of the authority that they have in an organization.
when the members of a group close ranks, they support each other in a united way to oppose any attack or criticism; used showing disapproval.

پیشنهاد کاربران

رتبه، درجه نظامی
[اصطلاح تخصصی ارزهای دیجیتال]
رتبه
جایگاه یک ارز دیجیتال بر اساس ارزش بازار در جمع سایررمزارزها.
آرایش
بوی ترشیدگی
رتبه داشتن
رتبه بندی کردن
taxi rank
مردم عادی
- رتبه
- کسب رتبه
- رتبه بندی
rank ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: رتبه
تعریف: هریک از سطوح رسمی در سازگان های رده‏بندی موجودات زنده
به درجه نظامی هم گفته میشه
برگزیدن
- رَسته - برابرِ فارسیِ این واژه یِ هم ریشه با زبان فارسی اَست - رشته - هم اَز این ریشه اَست انسان آریایی که سخن گفتن آغاز کرد برای مفهوم های نزدیک به هم ، واژگان همجور، ساخت نمونه : رسته و رشته
در رتبه . . . بودن/قرار داشتن، دارای رتبه . . . بودن، رتبه . . . را داشتن
Johannesburg ranks 47th : شهر ژوهانسبورگ در رتبه ۴۷ است
San Diego ranks first in the analysis : سن دیگو در این تحلیل رتبه اول را دارد
Taxi rank
ایستگاه تاکسی
بر اساس علاقه ، الویت بندی کردن موارد انتخابی
چیدن
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٥)

بپرس