برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1408 100 1

resume

/rəˈzuːm/ /rɪˈzjuːm/

معنی: خلاصه، حاصل، خلاصه تجربیات، چکیده کلام، ادامه یافتن، دوباره بدست اوردن، باز یافتن، از سر گرفتن
معانی دیگر: بازگرفتن، دوباره به دست آوردن، دوباره اشغال کردن، دوباره پوشیدن، ادامه دادن، دنبال کردن، از نو آغاز کردن

بررسی کلمه resume

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: resumes, resuming, resumed
(1) تعریف: to start or go on with again after an interruption.
مترادف: continue, recommence
متضاد: suspend
مشابه: pick up, pursue, reinitiate, renew

- We gave our orders to the waiter and then resumed our conversation.
[ترجمه ترگمان] ما دستورها را به پیشخدمت دادیم و بعد گفتگوی خود را ادامه دادیم
[ترجمه گوگل] ما دستورات خود را به پیشخدمت دادیم و سپس گفتگویمان را از سر گرفتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- After you've had lunch, you can resume playing your game.
[ترجمه ترگمان] بعد از ناهار، می‌توانید بازی خود را ازسر بگیرید
[ترجمه گوگل] پس از ناهار، می توانید بازی خود را از سر بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to take back or return to.
مترادف: reassume, reoccupy
متضاد: leave
مشابه: recapture, recover, regain, repossess, retake

- He went to grab another item from the shelf and then resumed his place in line.
[ترجمه ترگمان] او برای برداشتن یک مورد دیگر از قف ...

واژه resume در جمله های نمونه

1. Resume reading where we left off.
خواندن خود را از جایی که قطع کردیم ادامه دهید

2. Those standing may resume their seats.
آنهایی که ایستاده اند، می توانند دوباره سر جای خود بنشینند

3. The violinist resumed playing after the intermission.
نوازنده ویولن، بعد از آنتراکت، دوباره شروع به نواختن ویولن کرد

4. please resume reading
لطفا به خواندن ادامه بدهید.

5. to resume one's seat
صندلی خود را دوباره اشغال کردن

6. we are willing to resume cease-fire parleys
ما به ادامه‌ی مذاکرات آتش بس تمایل داریم.

7. Will you please resume your seat?
[ترجمه ترگمان]میشه لطفا بشینین؟
[ترجمه گوگل]آیا شما صندلی خود را باز می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. She hopes to resume work after the baby is born.
[ترجمه ترگمان]او امیدوار است بعد از تولد نوزاد کارش را ازسر بگیرد
[ترجمه گوگل]او امیدوار است پس از تولد نوزاد، کار خود را ادامه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف resume

خلاصه (اسم)
compendium , summary , short , abridgment , epitome , abstract , synopsis , substance , digest , compend , extract , adumbration , essence , review , condensation , upshot , sketch , gist , outline , resume , wrap-up
حاصل (اسم)
growth , result , outcome , upshot , resultant , product , yield , heir , fruitage , harvest , outgrowth , perquisite , resume
خلاصه تجربیات (اسم)
resume
چکیده کلام (اسم)
resume
ادامه یافتن (فعل)
resume
دوباره بدست اوردن (فعل)
recover , retrieve , regain , recoup , resume
باز یافتن (فعل)
recover , retrieve , regain , resume
از سر گرفتن (فعل)
renovate , resume

معنی resume در دیکشنری تخصصی

resume
[کامپیوتر] خلاصه تجربیات ؛ از سر گرفتن
[ریاضیات] خلاصه، سابقه ی کار، از سر گرفتن، ادامه یافتن، دوباره به دست

معنی کلمه resume به انگلیسی

resume
• summary, synopsis, abstract; cv, curriculum vitae
• recommence, begin again; retake, take back; continue, go on
• if you resume an activity or if it resumes, it begins again; a formal word.
• if you resume your former place or position, you return to it; a formal word.
resume a tradition
• start practicing a custom again, renew a tradition
resume fighting
• begin fighting again
resume production
• start manufacturing again
resume talks
• continue discussions after a recess

resume را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sara
سوابق کاری
ebi
کارنامه ، کارنامه کاری ، پیشینه کاری
غزال
کارنامک-
معادل فارسی کلمۀ رزومه، به معنای سوابق کاری‌ست که برای استخدام شدن به کارفرما و مانند آن ارسال می‌شود.
اکرم
Resuming duties as =قبول مسئولیتهای
Ff
از سر گرفتن
سعید ترابی
فعل
1.از سر گرفتن
2. دوباره به دست آوردن یا گرفتن
اسم:
1.خلاصه، چکیده
2.سوابق کاری
سعیدی
۳_خلاصه سوابق کاری یا تحصیلی(جهت
استخدام در شرکت)
Ali
تمدید

ماننده
تمدید اشتراک = resume subscription

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی resume
کلمه : resume
املای فارسی : رزومه
اشتباه تایپی : قثسعئث
عکس resume : در گوگل

آیا معنی resume مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )