برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1360 100 1

remand

/ˌrɪˈmænd/ /rɪˈmɑːnd/

معنی: اعاده دادن، به بازداشتگاه برگرداندن
معانی دیگر: بازگرداندن، فرمان بازگشت دادن، پس فرستادن، (حقوق) تعویض دادرسی کیفری، (زندانی) در انتظار محاکمه، احضار کردن

بررسی کلمه remand

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: remands, remanding, remanded
(1) تعریف: to transfer or send back.

(2) تعریف: in law, to transfer (a prisoner) to the custody of another court or other official agency or institution to await further proceedings.

- He was remanded to the custody of federal agents.
[ترجمه یاور منصوری] او تحت حفاظت مامورین فدرال بازداشت شد. remand یعنی بازداشتی که در انتظار حکم باشد که موقتا یا در زندان یا در بازداشگاه تحت حفاظت باشد.
|
[ترجمه ترگمان] اون به بازداشت مامورین فدرال منتقل شد
[ترجمه گوگل] او به بازداشت عاملان فدرال بازداشت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: in law, to send (a case) back to a lower court for further consideration.
مشابه: remit
اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of sending back.
مشابه: remit

(2) تعریف: the condition of havin ...

واژه remand در جمله های نمونه

1. He absconded from a remand home.
[ترجمه ترگمان]او از یک بازداشتگاه فرار کرد
[ترجمه گوگل]او از یک خانه بازنشسته فرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He spent a week in custody on remand awaiting sentence.
[ترجمه ترگمان]او یک هفته را در بازداشت به انتظار محکومیت گذراند
[ترجمه گوگل]او یک هفته در بازداشت در انتظار منتظر گذشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was held on remand, charged with causing malicious damage to property.
[ترجمه ترگمان]او در بازداشت به سر می‌برد و متهم به ایجاد خسارت مخرب به اموال شده‌است
[ترجمه گوگل]او در بازداشت نگهداشته شد، متهم به خسارت مخربی به مالکیت شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Evans committed suicide while on remand in Parkhurst prison.
[ترجمه ترگمان]اوانز در زندان Parkhurst خودکشی کرد
[ترجمه گوگل]اوانز در حالی که در زندان پارکورست زندانی است، خودکشی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف remand

اعاده دادن (فعل)
restore , revert , remand
به بازداشتگاه برگرداندن (فعل)
remand

معنی remand در دیکشنری تخصصی

remand
[حقوق] اعاده پرونده به دادگاه نخستین، بازگرداندن زندانی به زندان (پس از رسیدگی به علت بازداشت)

معنی کلمه remand به انگلیسی

remand
• act of sending back, act of remitting; act of sending back into custody pending further legal action; state of being remitted, state of being sent back
• send back, remit; hold in custody pending further legal action
• if someone who is accused of a crime is remanded by a judge, they are ordered to come back for their trial at a later date.
• if someone is on remand, they have appeared in court and are waiting for their trial to take place.
• remand is the period of time that someone spends on remand.
remand a suspect
• keep a suspect in jail
remand centre
• a remand centre is an institution where young people who have been accused of a crime are sent until their trial begins or while a decision about their punishment is being made.
remand hearing
• hearing at the end of a legal proceeding
remand in custody
• extension of imprisonment
remand until the trial ends
• in custody until the end of the trial, in jail until the end of the legal proceedings
appeal remand
• petition a remand, appeal against a return to custody
detention on remand
• prolongation of custody or detention
extend remand
• continue custody
extension of remand
• lengthening of detention, prolongation of imprisonment

remand را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی remand
کلمه : remand
املای فارسی : رمند
اشتباه تایپی : قثئشدی
عکس remand : در گوگل

آیا معنی remand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )