برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1429 100 1

receivable

/rəˈsiːvəbl̩/ /rɪˈsiːvəbl̩/

معنی: قابل قبول، پذیرفتنی، قابل وصول، دریافت کردنی، بروات وصولی
معانی دیگر: دریافتنی، سررسید، درجمع بروات وصولی

بررسی کلمه receivable

صفت ( adjective )
(1) تعریف: suitable for acceptance.

(2) تعریف: awaiting payment; due.
مشابه: due, payable
اسم ( noun )
• : تعریف: (pl.) business assets that are debts due from others.

واژه receivable در جمله های نمونه

1. accounts receivable
حساب‌های دریافتنی

2. Accounts receivable management requires striking a balance between the cost of extending credit and the benefit received from extending credit.
[ترجمه ترگمان]مدیریت حساب‌های دریافتنی نیاز به ایجاد یک تعادل بین هزینه توسعه اعتبار و سود دریافتی از افزایش اعتبار دارد
[ترجمه گوگل]مدیریت های دریافتی حسابداری نیاز به تعادل بین هزینه گسترش اعتبار و سود حاصل از گسترش اعتبار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Marketable securities, accounts receivable, and inventories are continually being converted into cash in the normal course of business.
[ترجمه ترگمان]اوراق بهادار، حساب‌های دریافتنی و موجودی به طور مداوم در جریان عادی کسب‌وکار تبدیل به پول نقد می‌شوند
[ترجمه گوگل]اوراق بهادار قابل فروش، بدهی ها و موجودی ها به طور مداوم در جریان تجارت عادی تبدیل به پول نقد می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Interest receivable rose from £85000 to £ 78m.
[ترجمه ترگمان]حساب‌های دریافتی از ۸۵۰۰۰ پوند به ۷۸ میلیون پوند افزایش یافت
[ترجمه گوگل]سود دریافتی از 85000 پوند به 78 میلیون پوند افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

مترادف receivable

قابل قبول (صفت)
acceptable , passable , admissible , tolerable , allowable , believable , receivable , acceptive
پذیرفتنی (صفت)
acceptable , admissible , plausible , receivable
قابل وصول (صفت)
receivable , accessible , achievable
دریافت کردنی (صفت)
receivable
بروات وصولی (صفت)
receivable

معنی عبارات مرتبط با receivable به فارسی

حساب های دریافتی، حساب های بدهکاران (مبالغ بستانکار در مقابل دریافت کالا یا خدمات)

معنی receivable در دیکشنری تخصصی

[حقوق] دریافتنی، قابل وصول، قابل قبول، مطالبات
[حسابداری] حسابهای دریافتنی
[ریاضیات] حساب بدهکاران، بدهکاران، حساب های دریافتنی
[حسابداری] تجزیه و تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی
[حسابداری] تجزیه و تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی
[حقوق] بروات دریافتنی
[حسابداری] اقساط دریافتنی
[ریاضیات] سفته ی وصولی، سند وصولی، سند دریافتنی، سفته ی دریافتنی
[حسابداری] اسناد دریافتنی -
[ریاضیات] اسناد دریافتنی، حساب اسناد دریافتنی
[حسابداری] صورت ریز بستانکاران، جدول بستانکاران
[حسابداری] حسابهای دریافتنی تجاری
[حسابداری] اسناد دریافتنی تجاری

معنی کلمه receivable به انگلیسی

receivable
• can be received, can be accepted, can be taken in
receivable turnover ratio
• index of the scope of credit that a business gives compared its sales as an assessment of its collection efficiency (accounting)
bills receivable
• financial commitments received by a business
interest receivable
• total interest that a business will receive (accounting)

receivable را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی receivable
کلمه : receivable
املای فارسی : رکیوبل
اشتباه تایپی : قثزثهرشذمث
عکس receivable : در گوگل

آیا معنی receivable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )