برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

Right

/ˈraɪt/ /raɪt/

معنی: حق، درست کار، قائم، صحیح، درست، واقعی، راست، بجا، محقق، ذیحق، اصلاح کردن، درست کردن، درست شدن، دفع ستم کردن از، قائم نگاداشتن، در سمت راست
معانی دیگر: (در اصل) مستقیم، (خط) راست، قائمه، (گوشه) راست، ایستا، مناسب، درخور، سزاوار، جور، شایسته، منصفانه، (طرف خوب یا روی هر چیز) رو، رویه، سالم، بهنجار، سلیم، عاقل، بسامان، مرتب، منظم، سرجا، در وضع رضایت بخش، (طرف) راست (در برابر: چپ left)، (سیاست) محافظه کار، دست راستی، (قدیمی) واقعی، غیر مصنوعی، اصیل، نیک، خوب، نیکی، خوبی، حق (حقوق)، (معمولا جمع) حق مالکیت، ادعا (به ملک و غیره)، (چرخش یا قرارگیری و غیره) به سوی راست، در دست راست، بخش راست، (مشت بازی) ضربه با دست راست، مستقیما، یک سره، سر راست، یکراست، کاملا، تماما، کلا، خیلی، بسی، دقیقا، همین، فورا، هم اکنون، بی درنگ، (در برخی عنوان ها) بسیار، مستطاب، راست (می گویید)، درست (است)، بلی، حق با شماست، بسیار خوب، آری، بله، قائم کردن، ایستاندن، به پا داشتن، (چیز واژگون یا چپه شده را) راست کردن، صحیح کردن، مرتب کردن، منظم کردن، سامان دادن، (نسبت به کسی) عادلانه رفتار کردن، منصف بودن، جبران کردن، تلافی کردن، انتقام گرفتن، صاف کردن یا شدن، شق کردن یا شدن، راست کردن یا شدن، (با: to be) حق داشتن، (با: the) واقعی، حقیقی، راستین، (بازرگانی) حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید با تخفیف، سند حق تقدم (که قابل خرید و فروش است)، عمودی، قائم نگاهداشتن

بررسی کلمه Right

صفت ( adjective )
حالات: righter, rightest
(1) تعریف: in accordance with what is fair and morally good.
مترادف: fair, good, honest, just, righteous, upright, virtuous
متضاد: wrong
مشابه: aboveboard, equitable, square, straight, true, valid

- Helping her was the right thing to do.
[ترجمه ترگمان] کمک کردن به اون کار درستی بود
[ترجمه گوگل] کمک به او کار درستی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: conforming with justice, law, or social standards.
مترادف: conventional, correct, fair, lawful, legitimate, proper, true
متضاد: unjust, wrong
مشابه: aboveboard, acceptable, normal, regular, rightful, seemly, usual

- It's not right to sign someone else's name on a document like that.
[ترجمه ترگمان] این درست نیست که نام شخص دیگری را روی یک سند مثل این امضا کنید
[ترجمه گوگل] این درست نیست که نام شخص دیگری را در یک سند مانند آن بنویسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Do you know the right way to address a senator?
[ترجمه ترگمان] راه درست رو بل ...

واژه Right در جمله های نمونه

1. right bower
سرباز برنده

2. right circular cylinder
استوانه‌ی کامل (که دایره‌های دو مقطع آن بر محور عموداند)

3. right conduct
رفتار درست

4. right face!
به راست راست‌!

5. right here
درست همین جا

6. right in every respect
از هر لحاظ درست

7. right now
همین حالا

8. right now we must chart our course to prosperity
ما باید از هم اکنون طرح رسیدن به آبادانی را بریزیم.

9. right tackle
بازیکن مجاور گوشه‌ی راست

10. right there
همانجا

11. right today
همین امروز

12. right a wrong
عمل بد را جبران و اصلاح کردن،کار شر را تبدیل به کار خیر کردن

13. right away (or off)
فورا،بی‌درنگ،بی‌معطلی،بلافاصله

14. right now
هم اکنون،درست همین حالا،الان

15. right on!
(امریکا - خودم ...

مترادف Right

حق (اسم)
right , title , due , law
درست کار (صفت)
right , upright , honest , righteous
قائم (صفت)
right , upright , erect , upstanding , orthogonal
صحیح (صفت)
good , right , true , correct , accurate , exact , valid , authentic , all right , safe , simon-pure , integral , well-advised
درست (صفت)
right , upright , straight , true , perfect , genuine , correct , out-and-out , accurate , exact , valid , just , authentic , even , whole , entire , trustworthy , straightforward , plumb , veracious , legitimate , conscionable , orthodox , incorrupt , indefectible , integral , leveling , well-advised
واقعی (صفت)
very , right , true , genuine , essential , actual , real , factual , concrete , virtual , veracious , down-to-earth , sterling , literal , lifelike , true-life , unfeigned , veritable
راست (صفت)
aboveboard , right , upright , truthful , straight , true , sheer , direct , downright , candid , straightforward , erect
بجا (صفت)
proper , right , fitting , just , apposite , timely , apropos , opportune , well-timed
محقق (صفت)
right , certain , unquestioning , positive , sure , ascertained , unquestionable , incontestable
ذیحق (صفت)
right , rightful , beneficiary
اصلاح کردن (فعل)
right , accord , accommodate , improve , reclaim , modify , correct , rectify , meliorate , alter , remedy , ameliorate , amend , dulcify , emend , revise
درست کردن (فعل)
right , clean , agree , make , adapt , address , fix , devise , trim , regulate , fettle , organize , gully , make up , weave , build , fashion , concoct , integrate , compose , indite , emend , mend , redd , straighten
درست شدن (فعل)
right , get up
دفع ستم کردن از (فعل)
right
قائم نگاداشتن (فعل)
right
در سمت راست (قید)
right

معنی عبارات مرتبط با Right به فارسی

عمل بد را جبران و اصلاح کردن، کار شر را تبدیل به کار خیر کردن
عقب گرد
ازهرسوبهرسو
زاویه ی قائمه، گوشه ی راست، گوشه ی 90 درجه، زاویه قائمه
دارای یک یا چند گوشه ی راست، قائم الزاویه، راستگوشه (right-angle هم می گویند)
راست گوشه، مربع مستطیل، چارگوش دراز
دست راست
درست، تن درست
درست
(نجوم) قوس استوایی میان اعتدال ربیعی و خط استوا که برحسب درجه و ثانیه مشخص می شود
فورا، بی درنگ، بی معطلی، بلافاصله
پشتیبان راست
جناح راست
در فوتبال پیشروراست
نگهبان راست
...

معنی Right در دیکشنری تخصصی

right
[برق و الکترونیک] راست
[حقوق] حق، استحقاق، صحیح، درست
[ریاضیات] راست
[زمین شناسی] راست بر، راست گرد - در دیرین شناسی، راستگرد. - در بلورشناسی، به یک بلوری گویند که از نظر نوری فعال است و سطح پلاریزاسیون نور را به سمت راست می گرداند. مقایسه شود با: چپ بر یا چپ گرد. - مترادف: dextrorotatory.
[زمین شناسی] گسل راست رو - گسلی که جابجایی روی آن به صورت، جدایش راست رو است. مترادف: گسل راستگرد. -
[زمین شناسی] گسل راست لغز () - گسل امتداد لغزی را گویند که بر روی آن، طرف مخالف بیننده به سمت راست جابجا شده است. -
[ریاضیات] نگاشت خطی الحاقی راست
[عمران و معماری] زاویه قائمه - زاویه راست
[ریاضیات] زاویه ی قائمه، گوشه ی راست
[عمران و معماری] تصادف 90 درجه - تصادف عمومی
[عمران و معماری] درجه - برخورد عمودی - تصادم عمودی - برخورد - تصادم
[عمران و معماری] تقاطع با زاویه قائم
...

معنی کلمه Right به انگلیسی

right
• conservative political party or parties, right wing, political party or parties generally opposed to liberalism
• privilege, prerogative, something to which a person is entitled; proprietary interest; side that is opposite the left side; turn towards the right side; something which is just or virtuous; hand on the right side of the body; correctness, justness
• restore to good condition; set in an upright position; correct, make right
• pertaining to the right side; correct; morally correct, just, fair; normal; suitable, fitting; best, most desirable; in good order or condition; in good health; perpendicular, intersecting at or containing a 90-degree angle; straight
• correctly, accurately; immediately; directly, straight; completely, entirely; appropriately, properly; morally, in a just manner; very, quite
• if something is right, it is correct and in accordance with the facts.
• if someone is right about something, they are correct in what they say or think about it.
• if something such as a choice, action, or decision is the right one, it is the best or most suitable one.
• if a situation isn't right, there is something unsatisfactory about it.
• if someone is right to do something, they are morally justified in doing it.
• right is used to refer to actions that are considered to be morally good and acceptable.
• if you refer to the right people or places, you are referring to people and places that are socially admired.
• the right side of a piece of material is the side that is intended to be seen when it is made into clothes or furnishings.
• you say `right' in order to attract someone's attention.
• if you have a right to do or have something, you are morally or legally entitled to do it or have it.
• the right is one of two opposite directions, sides, or positions. in the word `to', the `o' is to the right of the `t'. singular noun here but can also be used as an a ...

Right را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
حق با کسی بودن :
حق با اوست . He's right
نه ؟
?But you know the manager, right
زینب شفیع زاده
ترجمه‌های right
صفت
راست
right, upright, truthful, straight, true, erect
درست
right, correct, true, just, accurate, authentic
صحیح
correct, right, accurate, true, good, valid
بجا
proper, right, timely, apropos, fitting, just
درست کار
honest, right, righteous, upright
قائم
upright, right, orthogonal, erect, upstanding
ذیحق
rightful, beneficiary, right
واقعی
real, actual, true, genuine, factual, right
محقق
certain, ascertained, unquestionable, unquestioning, incontestable, right
اسم
حق
right, law, due, title
قید
در سمت راست
right
فعل
درست کردن
fix, make, right, devise, trim, make up
درست شدن
get up, right
اصلاح کردن
improve, reclaim, modify, correct, rectify, right
دفع ستم کردن از
right
قائم نگاداشتن
right
زینب شفیع زاده
تعریف‌های right
صفت
morally good, justified, or acceptable.
I hope we're doing the right thing
مترادف‌ها: just, fair, proper, good, upright, righteous, virtuous, moral, ethical, honorable, honest, lawful, legal
قید
to the furthest or most complete extent or degree (used for emphasis).
the car spun right off the track
مترادف‌ها: completely, fully, totally, absolutely, utterly, thoroughly, quite
اسم
that which is morally correct, just, or honorable.
she doesn't understand the difference between right and wrong
مترادف‌ها: goodness, righteousness, virtue, integrity, rectitude, propriety, morality, truth, honesty, honor, justice, fairness, equity, lawfulness, legality
فعل
restore to a normal or upright position.
we righted the capsized dinghy
مترادف‌ها: set upright, turn back over
علامت تعجب
used to indicate one's agreement with a suggestion or to acknowledge a statement or order.
“Barry's here.” “Oh, right”
زینب شفیع زاده
تعریف‌های right
صفت
morally good, justified, or acceptable.
I hope we're doing the right thing
مترادف‌ها: just, fair, proper, good, upright, righteous, virtuous, moral, ethical, honorable, honest, lawful, legal
قید
to the furthest or most complete extent or degree (used for emphasis).
the car spun right off the track
مترادف‌ها: completely, fully, totally, absolutely, utterly, thoroughly, quite
اسم
that which is morally correct, just, or honorable.
she doesn't understand the difference between right and wrong
مترادف‌ها: goodness, righteousness, virtue, integrity, rectitude, propriety, morality, truth, honesty, honor, justice, fairness, equity, lawfulness, legality
فعل
restore to a normal or upright position.
we righted the capsized dinghy
مترادف‌ها: set upright, turn back over
علامت تعجب
used to indicate one's agreement with a suggestion or to acknowledge a statement or order.
“Barry's here.” “Oh, right”
9 تعریف دیگر
همچنین ببینید
Right!, Right, all right, right now, right away, be right back, turn right, that's right, on the right, right here, right hand, to the right
ترجمه‌های right
صفت
راست
right, upright, truthful, straight, true, erect
درست
right, correct, true, just, accurate, authentic
صحیح
correct, right, accurate, true, good, valid
بجا
proper, right, timely, apropos, fitting, just
درست کار
honest, right, righteous, upright
قائم
upright, right, orthogonal, erect, upstanding
ذیحق
rightful, beneficiary, right
واقعی
real, actual, true, genuine, factual, right
محقق
certain, ascertained, unquestionable, unquestioning, incontestable, right
اسم
حق
right, law, due, title
قید
در سمت راست
right
فعل
درست کردن
fix, make, right, devise, trim, make up
درست شدن
get up, right
اصلاح کردن
improve, reclaim, modify, correct, rectify, right
دفع ستم کردن از
right
قائم نگاداشتن
right
عليرضا كريمي وند
راست، درست، صحيح
عليرضا كريمي وند
راست ، درست، صحيح،بجا، درستكار
ریحانه
مستقیم ،راست
حدیث ایران
درست- حق
Hanw
درست؛سمت راست
مینا🤗
.the person who has invited the guests
ياور اذري
No eye left
Your eye is right
چشم چپ نه
چشم راست تو مد نظر هست
مهر
Right
� But with increasing profits
درست
اما با سود افزايشي
آروىن
راست
مهران
راست درست
sara
راست
هادی
صحیح/راست/درست
كمال
That's right
I need some books to read
� And that score should have belonged to me to get the score
Don't write too much
� I believe you could fall in love or be in love
افرين كارت درسته
كتابهايي ايندمم حتما بخون
و اون نمره هم بايد بهم تعلق ميگرفت كه نمره رو كسب كردم
ديگه زيادي ننويس
باورم ميشه سخت عاشق بودي يا دلت گيره
اهميتي نداره ⚽️
احسان
در علم عمران شاخه ی راه right می تونه به معنی حریم باشه.
Right of way به معنی حریم راه
صبا راد
?Right
درسته؟
tinabailari
خوب ، درست ، راست ، سمت راست 🍋🍋
you got three answers right and two wrong
سه تا پاسخ درست و دو تا پاسخ غلط داشتی
بهمن عنایتی کاریجانی
هو
حق ،عدالت ،صحت ودرستی.
علی اصغر سلحشور
قانون، عدالت
مجتبی امیری
Right versus wrong, right versus right
حق در برابر ناحق، حق بودن در برابر حق داشتن
Amy
Right بیشتر به معنی درست و راست است.
برای مثال : Mobina is right
یعنی مبینا درست یا راست می گوید .😊⁦♥️⁩
یلدا کریم زاده
برحق
حق به جانب
فرهاد سليمان‌نژاد
اختيار (در جمع اختيارات)
فرشتهِ عشق
راست
Lounge right room
اتاق سالن راست
S S S
صحیح ، درست
𝐣𝐞𝐨𝐧 𝐦𝐢𝐚
درست، صحیح
Arsham *_*
㋡درست .درست کار، قائم، صحیح، درست، واقعی، راست، بجا، محقق، ذیحق، اصلاح کردن، درست کردن، درست شدن، دفع ستم کردن از، قائم نگاداشتن، در سمت راست.(در اصل) مستقیم، (خط) راست، قائمه، (گوشه) راست، ایستا، مناسب، درخور، سزاوار، جور، شایسته، منصفانه، (طرف خوب یا روی هر چیز) رو، رویه، سالم، بهنجار، سلیم، عاقل، بسامان، مرتب، منظم، سرجا، در وضع رضایت بخش، (طرف) راست (در برابر: چپ left)، (سیاست) محافظه کار، دست راستی، (قدیمی) واقعی، غیر مصنوعی، اصیل، نیک، خوب، نیکی، خوبی، حق (حقوق)، (معمولا جمع) حق مالکیت، ادعا (به ملک و غیره)، (چرخش یا قرارگیری و غیره) به سوی راست، در دست راست، بخش راست، (مشت بازی) ضربه با دست راست، مستقیما، یک سره، سر راست، یکراست، کاملا، تماما، کلا، خیلی، بسی، دقیقا، همین، فورا، هم اکنون، بی درنگ، (در برخی عنوان ها) بسیار، مستطاب، راست (می گویید)، درست (است)، بلی، حق با شماست، بسیار خوب، آری، بله، قائم کردن، ایستاندن، به پا داشتن، (چیز واژگون یا چپه شده را) راست کردن، صحیح کردن، مرتب کردن، منظم کردن، سامان دادن، (نسبت به کسی) عادلانه رفتار کردن، منصف بودن، جبران کردن، تلافی کردن، انتقام گرفتن، صاف کردن یا شدن، شق کردن یا شدن، راست کردن یا شدن، (با: to be) حق داشتن، (با: the) واقعی، حقیقی، راستین، (بازرگانی) حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید با تخفیف، سند حق تقدم (که قابل خرید و فروش است)، عمودی، قائم نگاهداشتن
ilay
ساده و مختصر باید عرض کنم که رایت دو معنی داره
اولیش*سمت راست*
دومیش*درسته/مگه نه*
و اینکه کدوم معنی میشه رو باید از جمله ات بفهمی.


اگه مفید بود لایک کن پلیز*--*
حمیدرضا
Right your hand:دستت رو بالا ببر(برای مثال بالا بردن دست در کلاس برای اجازه گرفتن و یا پاسخ به سوال)
معنی right 💖
Right یعنی درست و سمت راست.
معنیright به انگلیسی :Right means sure

جمله های نمونه : They have to choose the right way to do the riddle.
انها باید راه درست را انتخاب کنند تا معما حل شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی right

کلمه : right
املای فارسی : رایت
اشتباه تایپی : قهلاف
عکس right : در گوگل

آیا معنی Right مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )