برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1687 100 1
شبکه مترجمین ایران

quiet

/ˈkwaɪət/ /ˈkwaɪət/

معنی: ارامش، سکون، رفاه، بی صدا، ملایم، ساکن، خاموش، اهسته، خموش، ساکت، دوستانه، فراخ، ارام، ساکت کردن، تسکین دادن، ارام کردن
معانی دیگر: آرام، بی موج، خونسرد، بی سر و صدا، خلوت، دور افتاده، (بازرگانی) کساد، کم فعالیت، کم معامله، سکوت، بی صدایی، آرامش، ناجنبایی، آرامی، صفا، خونسردی، ملایمت، آرام کردن، آراماندن، آسودن، فرو نشاندن، (با: down) فرو نشستن، بی حرکت، بی تکان، آسوده، (حقوق) قباله را معتبر کردن

بررسی کلمه quiet

صفت ( adjective )
حالات: quieter, quietest
(1) تعریف: making little or no sound or noise.
مترادف: noiseless, silent, soundless, still
متضاد: clamorous, loud, noisy, obstreperous, stentorian
مشابه: hushed, low, muffled, mute, soft

- Because he's a quiet child, he doesn't get as much attention as some of the others.
[ترجمه ستايش] چون او يك پسر بچه آرام است او محبت زيادي از ديگران دريافت نميكند
|
[ترجمه محمد م] چون که اون یک پسر بچه آرام (خونسرد) است ، او‌به اندازه برخی از بقیه افراد مورد توجه قرار نمی گیرد.
|
[ترجمه کیوان] چون او یک پسر ساکتی است از بعضی از افراد توجهی جلب نمیکند
|
[ترجمه Bilatman] از آنجا که او پسر بچه کم حرفیست، خیلی مورد توجه دیگران نیست.
...

واژه quiet در جمله های نمونه

1. a quiet carefree life
زندگی آرام و بی دغدغه

2. a quiet corner
یک گوشه‌ی خلوت

3. a quiet day at the stock exchange
یک روز کم معامله در بازار سهام

4. a quiet disposition
خلق و خوی آرام

5. a quiet manner
رفتار یا روش ملایم

6. a quiet place
یک مکان آرام

7. a quiet sea
دریای آرام

8. a quiet village that has become a retreat for the city's writers and artists
یک دهکده‌ی آرام که ملجا نویسندگان و هنرمندان شهر شده است.

9. be quiet or else i'll crack you on the head!
ساکت باش والا می‌کوبم تو سرت‌!

10. the quiet waters of the lake
آب بی‌موج دریاچه

11. (as) quiet as a mouse
بی سر و صدا،پاورچین،کاملا آرام

12. keep quiet (about something)
(درباره‌ی چیزی) سخن نگفتن،حرف نزدن

13. on the quiet
محرمانه،زیر جلی

14. a comely and quiet girl
دوشیزه‌ای ملیح و آر ...

مترادف quiet

ارامش (اسم)
composure , peace , calm , quiet , solace , calmness , silence , pacification , equilibrium , repose , lull , quietness , tranquility , serenity , placidity , quietude , taciturnity
سکون (اسم)
calm , quiet , inertia , slack , quiescence , repose , lull , quietness , inactivity , quiescency , immovability , quietude
رفاه (اسم)
quiet , welfare
بی صدا (صفت)
dumb , quiet , silent , mute , atonic , noiseless , whist , consonantal , surd , soundless , voiceless
ملایم (صفت)
good-tempered , easy , calm , quiet , moderate , gentle , meek , soft , peaceful , downy , smooth , benign , mild , bland , clement , sedate , lenient , good-natured , temperate , peaceable
ساکن (صفت)
calm , quiet , still , stilly , resting , inert , static , stationary , motionless , quiescent , irenic , waveless
خاموش (صفت)
off , quiet , silent , still , extinct , whist , tacit , tight-lipped , tight-mouthed , extinguished , wordless , taciturn , uncommunicative , quiescent , soundless , relaxed
اهسته (صفت)
light , quiet , gentle , slow , lagging , low , indistinct , languid , gradual , slow-footed , lentamente
خموش (صفت)
quiet , silent , mute
ساکت (صفت)
calm , acquiescent , quiet , silent , mute , soothed , imperturbable , still , stilly , dormant , noiseless , reticent , serene , soundless , soft-spoken
دوستانه (صفت)
quiet , friendly , amicable , fraternal , cosh , sociable , blithe , matey
فراخ (صفت)
wide , quiet , ample , merry , spacious , capacious , gay
ارام (صفت)
calm , quiet , silent , imperturbable , moderate , gentle , still , stilly , appeasable , peaceful , placid , tranquil , whist , bland , placable , composed , self-composed , daft , sedate , serene , staid , taciturn , irenic , pacific , peaceable , self-possessed , unruffled , waveless
ساکت کردن (فعل)
conciliate , calm , appease , soothe , quiet , still , silence , pacify , quieten , shush , talk down
تسکین دادن (فعل)
mitigate , appease , soothe , quiet , pacify , propitiate , quell , smooth , salve , mollify , temporalize , palliate , placate , quieten
ارام کردن (فعل)
assuage , acquiesce , conciliate , calm , appease , soothe , quiet , gentle , still , cool , allay , alleviate , solace , silence , pacify , smooth , becalm , lull , mollify , placate , quieten

معنی quiet در دیکشنری تخصصی

quiet
[برق و الکترونیک] آرام
[مهندسی گاز] ساکن ، آرام ، ساکت کردن
[حقوق] مصون (داشتن) از تعرض و مزاحمت
[حقوق] شرط مندرج در اجاره نامه یا سند انتقال، مبنی بر تضمین استفاده بلامعارض و بدون مزاحمت از ملک، واگذاری مطلق
[حقوق] دعوی (احراز) از مالکیت زمین
[برق و الکترونیک] تنظیم ساکت مدار تنظیمی که خروجی گیرنده رادیویی را تا وقتی که به درستی روی موج حامل ورودی تنظیم شود ، ساکت نگه می دارد .
[نفت] چاه آرام
[زمین شناسی] زون آرام - زون نیمه سطحی که تأثیرگذار نیست؛ به عنوان مثال زون آرامی که با بی هنجاری های مغناطیسی یا جاذبه همراه نمی شود.

معنی کلمه quiet به انگلیسی

quiet
• silence, noiselessness; stillness, tranquility; muteness, speechlessness; peacefulness, calmness
• make silent, make noiseless; pacify, calm; be pacified, be calmed; be reticent, remain silent; become quiet
• silent, noiseless; peaceful, tranquil; still, lacking activity; speaking very little
• something or someone that is quiet makes only a small amount of noise.
• if a place is quiet, there is very little noise there.
• quiet is silence.
• if you are quiet, you do not say anything.
• you also say that a place is quiet when nothing exciting or important happens there.
• you describe activities as quiet when they happen in secret or in such a way that people do not notice.
• you describe colours or clothes as quiet when they are not bright or noticeable.
• if something is done on the quiet, it is done secretly, or so that people do not notice; used showing disapproval.
• if you keep quiet about something, you do not say anything about it.
• to quiet down means to become less noisy, less active, or calmer; used in american english.
quiet sea
• sea without many waves
quiet voice
• still voice, weak voice, hushed voice
be quiet
• be silent, shut up!
found peace and quiet
• reached a state of calmness and serenity
keeping quiet
• being quiet, not making any noise
please be quiet
• shhh! , kindly be silent

quiet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
[کسب و کار] :کساد
[زندگی] :آرام، آسوده
[شخص] :موقر، متین
[رنگ] :ملایم
مینا
به معنی ساکت و آرام بودن است.مثال:.You must be quiet

به معنی شما باید ساکت باشید.
سینا
سکوت وبی صدا و ملایم و..............

Sara
کاملا
Azar
دنج
متین
ساکت
ثریا
صبور پر طاقت رنج کشیده. مانند مادر♥️♥️♥️
saman
quietبه معنی آرام بی صدا هست.
با quiteبه معنی کاملا اشتباهش نکنین
Matin
آرام، ساکت
میلاد علی پور
کم حرف، گوشه گیر
tinabailari
ساکت
I will turn off the TV and will keep quiet 🌆
تلویزیون را خاموش خواهم کرد و ساکت خواهم شد
nil
quiet=ساکت
quiet#talkative
quiet=calm
زهرا کاشی
تقریبا.کاملا.به طور کلی
🙃ANZM😝
quiet#talkative
ب معنی کسی ک آرام است🙂
tinabailari
ساکت
Students are expected to be quiet in the classroom
انتظار می‌رود که دانش آموزان در کلاس ساکت باشند 🔁🔁
آیتوس-شریوش
به نظر من این واژه از عربی به انگلیسی وارد شده که برگرفته از واژگانِ عربی یِ - ساکت - و -سکوت- می باشد
بدون نام
quite: به معنی ساکت،آرام،بدون سر و صدا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی quiet

کلمه : quiet
املای فارسی : قویت
اشتباه تایپی : ضعهثف
عکس quiet : در گوگل

آیا معنی quiet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )