play role

پیشنهاد کاربران

نقش بازی کردن گرته برداری است، بهتر است به جای آن بگوییم: نقش داشتن یا تأثیر داشتن
نقش ایفا کردن، نقش داشتن
نقش بازی کردن

بپرس