pile

/ˈpaɪl//paɪl/

معنی: مقدار زیاد، پایه، ستون، کومه، کپه، کرک، پارچه خزنما، ستون لنگرگاه، ستون پل، پرز قالی وغیره، توده، توده کردن، اندوختن، کومه کردن
معانی دیگر: توده (به ویژه چیزهای هم نوع)، کوت، تل، کوهه، کندله، انباشته، (آیین مرده سوزی) تل هیزم، (عامیانه) مقدار زیاد، یک عالمه، (عامیانه) پول زیاد، ثروت هنگفت، توده کردن یا شدن، تلنبار کردن، انباشتن، کپه کردن، تل ساختن، کوت کردن، (با: onto یا with) پر کردن، بار کردن، (دسته جمعی و به طور نامنظم) آمدن، رفتن، خارج شدن، وارد شدن، (اغلب با: up) گرد آوردن، بنای بزرگ، عمارت مجلل، ساختمان عظیم، (برق) پیل الکتریکی، باتری، قوه، (قدیمی) واکنشگر هسته ای، راکتور اتمی، پرز، موی نرم، (پایه ی چوبی یا فلزی یا بتونی پل و اسکله و غیره که در خاک یا ته آب فرو می کنند) پایه، خرپا، پیل پا، تیر پایه، خرپا بر زمین کار گذاشتن، پایه گذاری کردن، یک تارموی، خواب پارچه، موج شکن

جمله های نمونه

1. pile velvet
مخمل پرز بلند

2. pile it on
پر حرفی کردن،غلو کردن،گزافه گویی کردن

3. pile on the agony
چیزی را بدتر از آنچه هست پنداشتن یا جلوه دادن

4. a pile of books
یک کومه کتاب

5. a pile of brushwood and dry leaves
توده ای از خاشاک و برگ های خشک

6. a pile of gold coins
یک کپه سکه ی طلا

7. a pile of old newspapers and trash
توده ی روزنامه ی کهنه و زباله

8. a pile of rubble could be seen in front of the stone cutter's workshop
در جلو کارگاه سنگ تراشی یک توده خرده سنگ دیده می شد.

9. he made a pile and retired early
او ثروت کلانی به هم زد و زودتر از موعد بازنشسته شد.

10. there was a pile of ashes on the hearth
روی کف اجاق توده ای خاکستر جمع شده بود.

11. velvet with long, thick pile
مخملی که پرز آن بلند و انبوه است

12. her attention was riveted to the pile of jewels on the table
توجه او به توده ی جواهرات روی میز دوخته شده بود.

13. finally they put the corpse on the pile
در پایان نعش را روی تل هیزم می گذارند.

14. she had buried the gun under a pile of paper
هفت تیر را زیر توده ای از کاغذ پنهان کرده بود.

15. the earthquake turned the village into a pile of rubble
زلزله دهکده را به توده ای از خاک و خشت تبدیل کرد.

16. His mother came in carrying a pile of ironing in her arms.
[ترجمه سالار] مادر او با تعداد زیادی لباس اتوشده در آغوشش آمد
|
[ترجمه فرید رستمی] مادرش با یک دسته لباس اتو شده به بغل وارد شد.
|
[ترجمه گوگل]مادرش در حالی که انبوهی از اتو در آغوشش بود وارد شد
[ترجمه ترگمان]مادرش با یک مشت اتو در بغل او آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. Its brass feet dented the carpet's thick pile.
[ترجمه گوگل]پاهای برنجی آن پرز ضخیم فرش را فرو می‌برد
[ترجمه ترگمان]پای برنجی آن با توده ضخیم فرش شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. A sudden wind swept a pile of leaves in.
[ترجمه گوگل]باد ناگهانی انبوهی از برگ ها را به داخل برد
[ترجمه ترگمان]باد ناگهانی توده ای از برگ ها را جمع کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. The driver told us to pile in.
[ترجمه گوگل]راننده به ما گفت که داخل انباشته شویم
[ترجمه ترگمان]راننده به ما گفت که آن را جمع کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. The writer confronted his pile of work with determination.
[ترجمه گوگل]نویسنده با انبوه آثار خود با قاطعیت روبرو شد
[ترجمه ترگمان]نویسنده با عزمی راسخ با انبوهی از کار روبرو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. She looked in horror at the mounting pile of letters on her desk.
[ترجمه گوگل]او با وحشت به انبوهی از نامه ها روی میزش نگاه کرد
[ترجمه ترگمان]با وحشت به توده کاغذهای روی میزش نگاه کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. The children sailed into the pile of cakes and in minutes the cakes were gone.
[ترجمه گوگل]بچه ها با کشتی به داخل انبوه کیک ها رفتند و در عرض چند دقیقه کیک ها از بین رفتند
[ترجمه ترگمان]بچه ها به طرف توده کیک رفتند و در عرض چند دقیقه کیک از بین رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. Pile more coal on the fire; it is going out.
[ترجمه گوگل]زغال سنگ بیشتری روی آتش انباشته کنید داره بیرون میره
[ترجمه ترگمان]بیشتر زغال روی آتش بریز، بیرون می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

مقدار زیاد (اسم)
store, pile, lump, armful, scads, potful, most, slump, jillion

پایه (اسم)
base, stand, stock, measure, leg, ground, pile, status, prop, mark, degree, grade, basis, stalk, root, stage, mount, rank, stratum, buttress, stanchion, foundation, bedrock, radix, fulcrum, headstock, outrigger, cantilever, sill, column, pillar, phase, footpath, fundament, groundsel, groundwork, mounting, pediment, principium, thallus

ستون (اسم)
slip, pile, shaft, pole, pier, column, pillar, jamb

کومه (اسم)
stack, pile, heap, congeries, rick, dollop

کپه (اسم)
mass, pile, heap, congeries, ruck

کرک (اسم)
pile, fluff, down, wool, pubes, lint, fuzz

پارچه خز نما (اسم)
pile

ستون لنگرگاه (اسم)
pile

ستون پل (اسم)
pile

پرز قالی و غیره (اسم)
pile

توده (اسم)
gross, stack, aggregate, accumulation, agglomeration, cumulation, mass, pile, lump, bulk, heap, volume, aggregation, hill, congeries, shock, block, wad, barrow, bloc, clot, cob, ruck, rick, dollop, conglomeration, cumulus, midden, riffraff, oodles, tump

توده کردن (فعل)
stack, cumulate, amass, aggregate, pile, lump, heap, hill, shock, pack, ruck, stockpile

اندوختن (فعل)
lay in, accumulate, acquire, hive, salt away, store, reserve, pile, roll up, save, put by, salt down

کومه کردن (فعل)
stack, pile, rick

تخصصی

[عمران و معماری] شمع - شمعکوبی کردن - تیرپایه - پایه
[زمین شناسی] شمع، پایه، پل، تیر،تیرپایه، ستون - * وسیله ای باریک و بلند شبیه به ستون که به عنوان پی جهت بالا بردن ظرفیت باربری خاک یا سنگ قسمت زیر سطح زمین استفاده می گردد . - * جسم پایه ساختمانی دراز، نسبتاً باریک، معمولاً ساخته شده از چوب، فولاد یا بتون تقویت شده یا پیش ساخته که به درون زمین وارد می شود یا در محل گمانه کار گذاشته می شود. شمع ها برای نگهداری بارهای عمودی یا افقی، ایجاد دیواری در برابر آب خروجی یا ماده نرم یا مقاومت در برابر فشار آنها، فشرده ساختن زمین اطراف و یا ندرتاً برای حفظ سازه در مقابل نیروهای بالابرنده به کار می روند. -
[نساجی] پیل - پرز - خار - کرک - حلقه کردن - روی هم انباشتن - توده کردن - کندن پشم پوست دباغی
[ریاضیات] گروه اعداد
[نفت] شمع

انگلیسی به انگلیسی

• heap, mound; wealth, fortune; group of buildings; dike, levee
place one on top of other, heap; accumulate, gather, collect
a pile of things is a quantity of them lying on top of one another.
if you pile a quantity of things somewhere, you put them there so that they form a pile.
if something is piled with things, or is piled high with them, it is covered with piles of them.
a pile or piles of something is a large amount of it; an informal use.
if people pile into or out of a place, they all go into it or out of it in a disorganized way.
piles are painful swellings in the veins inside a person's anus.
the pile of a carpet is its soft surface, which consists of lots of little threads standing on end.
if you pile things up, you gather them together in a pile.
if things pile up, or if you pile up things, more and more of them happen or are acquired.

پیشنهاد کاربران

توده، پشته
مثال: There was a pile of books on the table.
توده ای از کتاب ها روی میز بود.
کلمه "pile" به معنی "توده" یا "ردیف" است. این کلمه می تواند برای بیان یک توده از چیزها یا حتی توده ای از خاک یا سنگ ها به کار رود. به عنوان مثال، "a pile of books" به معنی "توده ای از کتاب ها" است.

...
[مشاهده متن کامل]

همچنین، "pile" به معنی "پایه" یا "ستون" نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
منبعCHAT GPT4. 00

Don’t pile tragedy on tragedy
مصیبت روی مصیبت انباشه نکن
قمبل
Pile of silicone
قمبل سیلیکونی
pile ( مهندسی بسپار - الیاف )
واژه مصوب: خاب 2
تعریف: یکی از حالت های سطح پارچه که حاصل وجود نخ خاو ( tuft ) در حلقه های الیافِ بیرون آمده از بدنۀ پارچه است
The top of the pile ( محاوره )
بالای صفحه ، سر خط, بالاترین مقام یا موقعیت در جامعه یا یک تشکیلات
انباشته شده
ستون
کُپِهاندن چیزی = کپه کردن.
کُپهیدن/کپُستن = کپه شدن.
تلنباریدن = تلنبار کردن.
گولِّهیدن/گولستن = گوله شدن.
گولهاندن = گوله کردن.
تلنبار ، کپه، توپه
Advanced 1: a number of things put on top of each other
توده ی وسایل مثل لباس که کپه میشه.
قسمت - بخش
she divided the deck of cards into six piles=
او یک دسته ورق را به 6 قسمت تقسیم کرد.

تلنبار - تلنبار کردن
در بعضی مواقع معنی بواسیر میدهد
دسته
Clothes were arranged in seperate pil
لباس ها در دسته های جداگانه مرتب شده بود
A lot
پی شمع
یه عالمه
انباشته
انبوه
مقدار زیاد ( کلی )
توده، کپه
a mass of something that has been placed somewhere = توده
گولّه ، گولّه شدن
گذاشتن
شمع ( عمران و معماری )
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٦)

بپرس