برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1360 100 1

provoke

/prəˈvoʊk/ /prəˈvəʊk/

معنی: بر انگیختن، تحریک کردن، خشمگین کردن، بر افروختن، دامن زدن
معانی دیگر: انگیزاندن، پیش انگیز کردن، ایجاد کردن، (دعوا و غیره) دامن زدن، شوراندن، عصبانی کردن، خشم (کسی را) برانگیختن، بر آشفتن، به وجود آوردن، باعث شدن، موجب شدن، (با تحریک و تهییج به کاری) واداشتن، وادار کردن

بررسی کلمه provoke

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: provokes, provoking, provoked
مشتقات: provokingly (adv.), provoker (n.)
(1) تعریف: to incite (a person) to anger, annoyance, deep emotion, or action.
مترادف: agitate, anger, excite, irk, move, rile, stir, vex
متضاد: allay, appease, calm, conciliate, placate, propitiate
مشابه: actuate, bait, enrage, exasperate, fire up, impel, incense, incite, induce, infuriate, motivate, needle, nettle, prompt, rouse, work

- I'd never seen my father this angry, and I wondered what had provoked him.
[ترجمه سعید پارساپور] هرگز پدرم را تا این اندازه عصبانی ندیده بودم، در شگفتم چه چیزی اورا اینچنین بر انگیخته بود
|
[ترجمه ترگمان] من هرگز پدرم را این قدر عصبانی ندیده بودم و در این فکر بودم که چه چیزی او را عصبانی کرده بود
[ترجمه گوگل] من هرگز پدرم را عصبانی ندیدم، و من تعجب کردم که چه چیزی او را تحریک کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- By these demonstrations, they hoped to provoke politicians into taking action.
[ترجمه ترگمان] با این تظاهرات، آن‌ها امیدوار بودند که سیاستمداران را تحریک کنند که اقدام کنند
[ترجمه ...

واژه provoke در جمله های نمونه

1. to provoke a fight between two dogs
دو سگ را به جنگ هم انداختن

2. to provoke a smile
باعث لبخند شدن

3. to provoke jamshid, he kept on coughing repeatedly
او برای برانگیختن خشم جمشید پی‌درپی سرفه می‌کرد.

4. to provoke jeaiousy
موجب حسادت شدن

5. to provoke vomiting by fingering the throat
با انگشت زدن به سق استفراغ ایجاد کردن

6. Dairy products may provoke allergic reactions in some people.
[ترجمه ترگمان]محصولات لبنی ممکن است واکنش‌های آلرژیک را در برخی از مردم تحریک کنند
[ترجمه گوگل]محصولات لبنی ممکن است برخی از واکنش های آلرژیک را تحریک کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. If one firm goes under it could provoke a cascade of bankruptcies.
[ترجمه ترگمان]اگر یک شرکت در زیر آن فرو رود می‌تواند آبشاری از آن‌ها را تحریک کند
[ترجمه گوگل]اگر یک شرکت تحت آن قرار گیرد، می تواند یک آبشار ورشکستگی ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. This is likely to provoke a further row about the b ...

مترادف provoke

بر انگیختن (فعل)
abet , cheer , prod , arouse , infuse , roust , excite , abrade , stimulate , act , actuate , evince , exacerbate , exasperate , nettle , sick , heat , irritate , whet , impulse , put out , impassion , prompt , foment , instigate , provoke
تحریک کردن (فعل)
arouse , excite , pique , abrade , stimulate , annoy , incense , agitate , prime , edge , inspirit , move , actuate , goad , incite , prick , fuel , vitalize , motivate , fillip , drive , bestir , knock up , egg on , impassion , foment , ginger , hypo , instigate , provoke , steam up
خشمگین کردن (فعل)
annoy , incense , aggravate , exasperate , anger , infuriate , vex , make angry , disgruntle , spite , irritate , enrage , make furious , provoke
بر افروختن (فعل)
fire , glow , kindle , inflame , enflame , overheat , enkindle , ignify , provoke , relume
دامن زدن (فعل)
provoke

معنی کلمه provoke به انگلیسی

provoke
• anger, irritate, annoy; incite, instigate; stimulate, arouse; cause, induce, bring out
• if you provoke someone, you deliberately annoy them and try to make them behave in an aggressive way.
• if something provokes a violent or unpleasant reaction, it causes it.
provoke a reaction
• cause a response

provoke را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
تحریک کردن، خشمگین کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی provoke
کلمه : provoke
املای فارسی : پروک
اشتباه تایپی : حقخرخنث
عکس provoke : در گوگل

آیا معنی provoke مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )