برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

probationary

/proˈbeɪʃəˌneri/ /prəˈbeɪʃnri/

معنی: وابسته به التزام
معانی دیگر: وابسته به دوره کاراموزی یا ازمایشی

واژه probationary در جمله های نمونه

1. After a six - month probationary period, she was confirmed in her post.
[ترجمه ترگمان]بعد از یک دوره آزمایشی شش‌ماهه، او در پست خود مورد تایید قرار گرفت
[ترجمه گوگل]پس از یک دوره آزمایشی شش ماه، او در پست او تأیید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Teachers should have a probationary period of two years.
[ترجمه ترگمان]معلمان باید یک دوره مشروط از دو سال داشته باشند
[ترجمه گوگل]معلمان باید یک دوره آزمایشی دو ساله داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After a six-month probationary period, her position was confirmed.
[ترجمه ترگمان]بعد از یک دوره آزمایشی شش‌ماهه، موقعیت او تایید شد
[ترجمه گوگل]پس از شش ماه دوره آزمایشی، موقعیت او تایید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His probationary period nearly over, he was suddenly hauled before the committee on evangelisation and told that he was unsuitable.
[ترجمه ترگمان]دوره آزمایشی او تقریبا تمام شده‌بود، ناگهان در برابر کمیته on به او حمله کرد و به او گفت که نامناسب است
...

مترادف probationary

وابسته به التزام (صفت)
probationary

معنی کلمه probationary به انگلیسی

probationary
• test, trial, experimental; of a test, of an experiment, of a trial
• probationary is used to describe someone who has finished their training in a particular job or profession, but who is still being assessed to see if they will be allowed to continue.
• probationary is also used to describe the time during which someone is assessed at the beginning of their career before they are allowed to continue.

probationary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد نظری
دوره کار آموزی ( کار ورزی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی probationary

کلمه : probationary
املای فارسی : پربتینری
اشتباه تایپی : حقخذشفهخدشقغ
عکس probationary : در گوگل

آیا معنی probationary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )