برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1426 100 1

prevalence

/ˈprevələns/ /ˈprevələns/

معنی: شیوع، تفوق، پخش، نفوذ، رواج، غلبه، درجه شیوع

واژه prevalence در جمله های نمونه

1. They were very surprised by the prevalence of anti - government sentiments.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها از شیوع احساسات ضد دولتی بسیار شگفت‌زده شدند
[ترجمه گوگل]آنها از شیوع احساسات ضد حکومتی شگفت زده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In fact, East Anglia's sickness prevalence rate is 6 higher than the predicted 18 namely 20
[ترجمه ترگمان]در حقیقت، نرخ شیوع بیماری Anglia شرقی ۶ برابر بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده ۱۸ به ۲۰ است
[ترجمه گوگل]در واقع، میزان شيوع بيماری در شرق انگليس 6 برابر پيش بينی شده 18 است، بطوريكه 20
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In inner cities the prevalence of depression among mothers of young children is even greater.
[ترجمه ترگمان]در درونشهرها، شیوع افسردگی در میان مادران کودکان بزرگ‌تر است
[ترجمه گوگل]در شهرهای داخلی، شیوع افسردگی در مادران کودکان جوان بیشتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Consequently, it was forecast that the prevalence of heroin use might also begin to fall from 1988-
[ترجمه ترگمان]در نتیج ...

مترادف prevalence

شیوع (اسم)
accession , prevalence , outbreak , spread , rampancy , burst , break-out
تفوق (اسم)
prevalence , influence , advantage , excellence , superiority , supremacy , predominance , domination , ascendancy , vantage , ascendency , hegemony , headship , predominancy , pre-emimence
پخش (اسم)
release , prevalence , allotment , propagation , dispensation , broadcast , distribution , diffusion , dissemination , effluence
نفوذ (اسم)
influx , prevalence , force , influence , authority , leading , penetration , infiltration , permeation , dominance , importance , transpiration , transudation , insinuation , seepage , prestige
رواج (اسم)
prevalence , propagation , circulation , currency , vogue
غلبه (اسم)
win , prevalence , victory , conquest , predominance , domination , winning , dominance , prepotency
درجه شیوع (اسم)
prevalence

معنی prevalence در دیکشنری تخصصی

prevalence
[بهداشت] شیوع

معنی کلمه prevalence به انگلیسی

prevalence
• commonness, state of being widespread, currentness, predominance
• the prevalence of something is the fact that it is widespread and occurs commonly.

prevalence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد
انتشار و شیوع بیماری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی prevalence
کلمه : prevalence
املای فارسی : پرولنک
اشتباه تایپی : حقثرشمثدزث
عکس prevalence : در گوگل

آیا معنی prevalence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )