برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1400 100 1

plenty

/ˈplenti/ /ˈplenti/

معنی: کفایت، بسیاری، فراوانی، فراوان، متعدد، بمقدار فراوان، بسیار، خیلی زیاد
معانی دیگر: رونق، غنا، وفور، نعمت، (معمولا با: a) مقدار کافی، میزان بسنده، خیلی، (عامیانه) وافر، بسنده، کافی، (عامیانه) کاملا

بررسی کلمه plenty

اسم ( noun )
(1) تعریف: a full provision or supply.
مترادف: abundance, profusion, store
مشابه: bounty, cornucopia, hoard, lot, many, mine, much, plethora, quantity, sufficiency, wealth, well

- plenty of space for work
[ترجمه محمد حیدری] فضای کافی برای کار
|
[ترجمه ترگمان] فضای زیادی برای کار
[ترجمه گوگل] مقدار زیادی فضا برای کار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the state of being full or abundant.
مترادف: affluence, amplitude, plenitude, profusion, wealth
متضاد: destitution
مشابه: multitude, opulence, riches, sufficiency
صفت ( adjective )
• : تعریف: (informal) abundant.
مترادف: abundant, bountiful, copious, profuse
مشابه: ample
قید ( adverb )
• : تعریف: (informal) quite.
مترادف: extremely, highly, quite, very

واژه plenty در جمله های نمونه

1. plenty good
کاملا خوب

2. plenty of books
کتاب‌های فراوان

3. plenty of illustrative material is to be found in the book
کتاب حاوی مطالب توضیحی زیادی است.

4. a plenty of food
مقدار کافی خوراک

5. use plenty of sugar; don't skimp
خیلی شکر مصرف کن‌; خسیس بازی در نیار

6. in plenty
به مقدار زیاد،فراوان

7. he has plenty of friends
او دوستان زیادی دارد.

8. there was plenty of food and drink
خوردنی و نوشیدنی فراوان بود.

9. there was plenty of food on the table
غذای زیادی روی میز بود.

10. there were plenty of bear signs but no bears
ردپای خرس زیاد بود ولی خرسی وجود نداشت.

11. we have plenty of time before lunch
پیش از نهار وقت کافی داریم.

12. give someone plenty of rope
(خودمانی) به کسی اختیار و آزادی عمل زیاد دادن

13. a land of plenty
سرزمین نعمت

14. he has made plenty of mistakes
...

مترادف plenty

کفایت (اسم)
plenty , sufficiency , competence , adequacy , efficiency , autarchy , autarky
بسیاری (اسم)
many , plenty , exuberance , multitude
فراوانی (اسم)
plenty , aboundness , abundance , affluence , redundancy , profusion , amplitude , exuberance , ampleness , plenitude , great supply , lavishness , redundance , plentifulness , plentitude , superabundance
فراوان (صفت)
many , plenty , large , abundant , great , plentiful , numerous , manifold , strong , plural , affluent , voluminous , ample , bounteous , exuberant , profuse , copious , fulsome , multiple , prolific , umpteen , massed
متعدد (صفت)
many , plenty , numerous , manifold , plural , multiplex , innumerable , multitudinous , multiple , umpteenth , umpteen , massed
بمقدار فراوان (قید)
plenty
بسیار (قید)
very , many , much , far , lots , plenty , sorely , lot , precious , so much , galore
خیلی زیاد (قید)
a lot , very much , lots , very many , plenty , often

معنی عبارات مرتبط با plenty به فارسی

باران فراوان، باران کافی
روزها (یا سال های) رونق و فراوانی
نان بقدر کفایت هست، نان فراوان داریم
رجوع شود به: cornucopia، شا  نشان وفور نعمت

معنی کلمه plenty به انگلیسی

plenty
• abundance; large quantity; wealth; sufficient quantity; much
• abundant; existing in large amounts; sufficient
• very, to a great degree (slang)
• if there is plenty of something, there is more than enough of it. if there are plenty of things, there are more than enough of them.
plenty of
• a lot of -, much -
has plenty
• possesses in abundance, does not want for anything
horn of plenty
• horn-shaped container filled to the brim with fruits and vegetables
live in plenty
• have all that one needs

plenty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
To have plenty of something is to have more than you need
Rozhina
Plenty is as much or as many as you need a lot
x
بیش از اندازه‌ی نیاز
محمد حیدری
enough or more than enough
به اندازه کافی یا بیش از انداره کافی
کم نزاشتن
adverb: به عنوان تاکید قبل از کلمه استفاده می شه مثلا:it is (plenty) big این (واقعا) بزرگه
توجه:plenty of فقط قبل از اسم های غیر قابل شمارش (uncountable noun) به کار برده می شود
توجه:با ample مترادف نیست
ample به دلیل افراط در چیزی که نیاز دارید هستید یعنی زیاد روی بیش از اندازه
شهین
غنی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی plenty
کلمه : plenty
املای فارسی : پلنتی
اشتباه تایپی : حمثدفغ
عکس plenty : در گوگل

آیا معنی plenty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )