برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1627 100 1
شبکه مترجمین ایران

peg

/ˈpeɡ/ /peɡ/

معنی: دندانه، چنگک، میخ، پا، درجه، میخ چوبی، میخکوب کردن محکم کردن، کوشش کردن، زحمت کشیدن، میخ زدن
معانی دیگر: کور میخ، گر میخ، گل میخ، میله ی چوبی، چوب میخ، با گیره (در جای خود) مستقر کردن، گیره زدن، با میخ چوبی محکم کردن، گرمیخ زدن، (در مورد قیمت و غیره) حد نصاب، حد معین، میزان، تثبیت کردن، در جا نگهداشتن، ثابت نگهداشتن، دستاویز، بهانه، وابسته کردن، مشروط کردن (به)، محدود کردن، حد بندی کردن، مرز بندی کردن (با کوبیدن دیرک های چوبی به زمین)، مورد ادعا قرار دادن، افراز کردن، پرتاب، پرتاب کردن، مشروب (به ویژه الکلی)، کوشیدن، (به طور مداوم و سخت) کار کردن، تقلا کردن، جدیت کردن، قلاب چوبی، رخت آویز (چوبی)، (انگلیس) گیره ی لباس (امریکا: clothespin)، (سازهای زهی) پیچ کوک، پیچ گوشی، (بشکه) سوراخ گیر، توپی، پای چوبی، پای ساختگی، (عامیانه) مردن، می  چوبی، عذر، می زدن، adj : pegged دربالا پهن ودرپایین نازک شبیه می

بررسی کلمه peg

اسم ( noun )
عبارات: take (someone) down a peg
(1) تعریف: a small, cylindrical or tapered piece, often made of wood, used to hold things together or in place, fill a hole, or act as a marker.
مشابه: pin, stake

(2) تعریف: a pin in the neck of a stringed musical instrument that may be turned to change the tension of a string.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: pegs, pegging, pegged
(1) تعریف: to fasten, plug, or mark with a peg or pegs.
مشابه: plug, stake

- We pegged the tent securely.
[ترجمه مهسا] چادر را با میخ محکم کردیم
|
[ترجمه ترگمان] با اطمینان به چادر خیره شدیم
[ترجمه گوگل] ما چادر ایمن بودیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to fix or set (a price) at a certain level.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: pegless (adj.), peglike (adj.)
• : تعریف: to work diligently ...

واژه peg در جمله های نمونه

1. peg away (at)
(به طور مداوم و سخت) کارکردن،جدیت کردن،کوشیدن

2. the peg for these comments is the recent strike by the oil company workers
علت این اظهارات اعتصاب اخیر کارگران شرکت نفت است.

3. to peg a notice to an electricity post
اعلامیه‌ای را با میخ چوبی به تیر برق کوبیدن

4. round peg in a square hole
(آدم یا چیز) ناباب،ناجور،نامناسب

5. off the peg
(انگلیس - بیشتر در مورد جامه) از پیش دوخته شده،آماده

6. take down a peg
(غرور یا جاه طلبی کسی را) کاستن،سر جای خود نشاندن،خوار کردن

7. his pride came down a peg
غرور او تا حدی کاهش یافت.

8. he poured himself out a stiff peg
او یک مشروب قوی برای خودش ریخت.

9. with his hammer he drove the peg into the hole
باچکش میخ چوبی را به داخل سوراخ راند.

10. He has not a peg to hang on.
[ترجمه ترگمان]او یک میخ برای ادامه دادن ندارد
[ترجمه گوگل]او هیچ مشکلی باقی نگذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Hang your overcoat on t ...

مترادف peg

دندانه (اسم)
tine , peg , leaf , dent , cog , nick , cam , tooth , indentation , serration , jag , denticle
چنگک (اسم)
drag , grapnel , peg , hook , gaff , tach , tache , prong , climbing irons , rake , quotation marks , inverted commas , crampon , hayfork
میخ (اسم)
pin , peg , nail , holdfast , spike
پا (اسم)
support , strength , partner , accident , chance , happening , foot , leg , paw , bottom , ground , end , account , part , power , peg , foundation , ped , pod , playmate
درجه (اسم)
measure , length , point , gage , gauge , mark , alloy , degree , grade , rating , scale , quantum , proportion , peg , gradation , thermometer , thermometre , pitch , stair , step
میخ چوبی (اسم)
stake , peg , spile , picket
میخکوب کردن محکم کردن (فعل)
peg
کوشش کردن (فعل)
labor , struggle , bend , assay , attempt , try , peg , strive
زحمت کشیدن (فعل)
work , labor , toil , peg , plod , labour
میخ زدن (فعل)
tack , peg , nail , stud

معنی عبارات مرتبط با peg به فارسی

(به طور مداوم و سخت) کارکردن، جدیت کردن، کوشیدن
بازی فرفره چرخابی در توی دایره معین
پای چوبی، پای ساختگی
دندان ناب، نیش، دندانه میخی یا تیز
(اسباب بازی کودکان) فرفره ی میخ دار، گلابی شکل، گلابی سان، فرفره می دار
شلواری که در کمرگشادو در قوزک تنگ است
شلواری که در کمرگشادودرقوزک تنگ است
گیره چوبی روی رجه لباس
ورزش : بیرون اوردن میخ کوهنوردى
(انگلیس - بیشتر در مورد جامه) از پیش دوخته شده، آماده
(غرور یا جاه طلبی کسی را) کاستن، سر جای خود نشاندن، خوار کردن

معنی peg در دیکشنری تخصصی

peg
[نساجی] سنجاق - میخ چوبی - توپی - خار - میخ زدن
[کوه نوردی] میخ
[زمین شناسی] میخ تنظیم تنظیم دستگاه ترازیاب حبابی یک دوربین ترازیابی به گونه ای که خط تلفیق آن با استفاده از دو درجه یا میخ ثابت (pegs)، به صورت موازی با محور ترازیابی حبابی درمی آید.
[کوه نوردی] صعود مصنوعی
[کوه نوردی] چکش سنگنوردی
[کوه نوردی] بیرون آوردن میخ
[عمران و معماری] میخ نشانه
[نساجی] صحیح قرار نگرفتن ماسوره در دوک خشاب اتوکنر - جا نیفتادن ماسوره در دوک خشاب اتوکنر

معنی کلمه peg به انگلیسی

peg
• wedge, spike; pin, dowel; clothespin, clip
• fasten with clothespin; strengthen with a wedge, reinforce with a spike
• a peg is a small hook or knob on a wall or door which is used for hanging things on.
• a peg is also a wooden or plastic object used to fix things in a particular place, for example to attach washing to a clothes line.
• if you peg the value of something at a particular figure, you fix it at that figure and try to prevent it changing.
• if you say that someone should be brought down a peg or two or taken down a peg or two, you mean that they should be made to realize that they are not as important or wonderful as they think they are.
• if you say that something is a peg on which to hang something else, you mean that the first thing can be used to explain the second or that it can be used as a way of trying to achieve the second thing.
peg at
• aim at
peg away at
• work diligently at, work very hard at
peg down
• reinforce with pegs, use stakes for reinforcement
peg in one's coffin
• humorous phrase referring to an alcoholic drink
peg leg
• a peg-leg is an artificial leg made out of wood; an old-fashioned, informal word.
peg out
• mark with pegs; hang out laundry; die (slang)
peg to hang on
• starting point, opportunity to do or talk about something
bust peg
• wooden frame used to support a sculpture of molded clay or wax (art)
clothes peg
• (british) clothes pin, clip used to fasten clothes to a clothes line
• a clothes peg is a small wooden or plastic devic ...

peg را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا
(پزشکی) پگ؛ مانند پگ اینترفرون(Peg-Interferon)
Azad
انگ زدن
Mehrdad Sayehban
گیره
مثال: گیره لباس Clothes Peg
a device used to fasten something into a particular place
Mahak
چوب لباسی و هم معنی coat hook
Shirinbahari
غیبت کسی را کردن
Kim is always pegging Jill
SuperSU
رابطه جنسی از پشت

انال سکس

فرو بردن چیزی در مقعد

کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی peg

کلمه : peg
املای فارسی : پیگ
اشتباه تایپی : حثل
عکس peg : در گوگل

آیا معنی peg مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )