برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1441 100 1

part

/ˈpɑːrt/ /pɑːt/

معنی: جزء، قطعه، پاره، بخش، پا، نقطه، عضو، برخه، شقه، نصیب، جزء مرکب چیزی، جزء مساوی، اسباب یدکی اتومبیل، نقش بازگیر، تفکیک شدن، جدا شدن، تقسیم کردن، تفکیک کردن، جدا کردن
معانی دیگر: قسمت، جز، بهر، ورشیم، دانگ، (بدن) عضو، اندام، (جمع) اندام های تناسلی و مقعد، شرمگاهان، (نمایش و موسیقی و غیره) نقش، رل، سهم، (معمولا جمع) ناحیه (نواحی)، سرزمین، منطقه، سو، طرف، جانب، پیمانه، گیروانه، برابر، استعداد، توانایی، جربزه، (شانه کردن گیسو) خط مو، فرق، (فرق) باز کردن، بخش کردن، (به قطعات مجزا) تقسیم کردن، جدا کردن یا شدن، منشعب کردن یا شدن، سوا کردن، نسبی، وابسته به یک بخش، تا اندازه ای، (معمولا با: from) عزیمت کردن، رهسپار شدن، مردن، (ریاضی) جز (اجزای) عدد، خرد، عنصراصلی، مکان، مقسوم

بررسی کلمه part

اسم ( noun )
عبارات: for the most part, take (someone's) part
(1) تعریف: a separate portion or segment of a whole.
مترادف: piece, portion, section
متضاد: entirety, total, whole
مشابه: allotment, aspect, bit, branch, chapter, chunk, component, constituent, division, element, fraction, fragment, member, particle, partition, proportion, segment, slice

- The new desk came in parts that needed to be assembled.
[ترجمه ترگمان] میز جدید بخش‌هایی بود که باید مونتاژ می‌شد
[ترجمه گوگل] میز جدید در قسمت هایی بود که مورد نیاز بود مونتاژ شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an important basic component or quality.
مترادف: characteristic, feature
مشابه: aspect, component, constituent, element, ingredient

- Hard work was part of the reason she succeeded.
[ترجمه ترگمان] کار سخت بخشی از دلیل آن بود که او موفق شد
[ترجمه گوگل] کار سخت بخشی از دلیل او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a role, as in some process or activity.

- Physi ...

واژه part در جمله های نمونه

1. part of his work is to counsel juvenile delinquents
بخشی از کار او اندرز دادن به جوانان بزهکار است.

2. part of the decedent's estate was given to his creditors
بخشی از ماترک شخص متوفی به طلبکاران او داده شد.

3. part of the medicine injected in me calcified and years later had to be removed surgically
بخشی از دارویی که به من ترزیق شده بود سخت و آهکی شد و سال‌ها بعد با عمل جراحی آن را در آوردند.

4. part payments
پرداخت‌های قسطی

5. part and parcel (of something)
بخش عمده و اساسی چیزی

6. part company
1- (با: with) ترک همنشینی کردن،ترک رابطه کردن 2- جدا شدن (و در دو جهت مختلف رفتن)

7. part company
از هم جدا شدن

8. part with
رها کردن،دادن،(از سرچیزی) گذشتن

9. a part of my life
بخشی از عمر من

10. a part of the bread was covered by mildew
بخشی از نان از کپک پوشیده شده بود.

11. a part of the year
بخشی از سال

12. a part truth
حقیقت نسبی

13. each part of sugar needs five parts of flour
...

مترادف part

جزء (اسم)
part , portion , clause , appurtenance , gadget , component , ingredient , member , detail , sector , gizmo
قطعه (اسم)
section , tract , lump , bit , part , share , portion , lot , passage , stretch , fragment , segment , mainland , block , panel , piece , goblet , dab , bloc , plank , slab , plat , plot , doit , internode , nugget , pane , snip
پاره (اسم)
bit , part , portion , rag , bribe , fragment , fritter , piece , shred , mammock , scrap
بخش (اسم)
section , party , region , leg , part , share , portion , sect , lot , division , fate , distribution , precinct , segment , canton , branch , member , zone , district , subregion , department , item , piece , heritage , quarter , borough , parish , sector , parcel , commune , county , riding , moiety , installment , squadron , wing of building
پا (اسم)
support , strength , partner , accident , chance , happening , foot , leg , paw , bottom , ground , end , account , part , power , peg , foundation , ped , pod , playmate
نقطه (اسم)
stop , ace , speck , point , spot , dot , part , jot , period , mark , prick , mote , minim , iota , plot , fleck , full stop , splotch , punctation , speckle , tittle
عضو (اسم)
part , organ , member , limb , employee , corporator , office worker
برخه (اسم)
part , portion , fraction
شقه (اسم)
part , portion , half
نصیب (اسم)
part , portion
جزء مرکب چیزی (اسم)
part
جزء مساوی (اسم)
part
اسباب یدکی اتومبیل (اسم)
part
نقش بازگیر (اسم)
part
تفکیک شدن (فعل)
part
جدا شدن (فعل)
part , dispart , dissent , dissever
تقسیم کردن (فعل)
partition , part , administer , admeasure , divide , distribute , apportion , intersect , administrate , compartment
تفکیک کردن (فعل)
disconnect , partition , part , separate , break up , centrifuge
جدا کردن (فعل)
chop , cut off , disconnect , intercept , rupture , analyze , choose , part , divide , dispart , amputate , separate , unzip , detach , segregate , try , calve , select , rive , cleave , unlink , pick out , sequester , insulate , dissociate , disassociate , individuate , disunite , draw off , enisle , excide , exscind , lixiviate , uncouple , prescind , seclude , sequestrate , sever , sunder , untwist

معنی عبارات مرتبط با part به فارسی

بخش عمده و اساسی چیزی، جز لازم، جز لاینفک، بخش جدانشدنی
1- (با: with) ترک همنشینی کردن، ترک رابطه کردن 2- جدا شدن (و در دو جهت مختلف رفتن)، از هم جدا شدن
شماره قطعه
علوم دریایى : گروه بندى کار
(دستور زبان) بحر سخن، نوع کلمه، جز سخن، ادات سخن مانند اسم، صفت، ضمیر وغیره، بخش گفتار
علوم مهندسى : جدا کردن
(موسیقی) آواز دسته جمعی بدون ساز، اهنگ ملودی چهار بخشی بدون ساز
پاره وقت، نیمه وقت، برخه کار، برخه کاری
رها کردن، دادن، (از سرچیزی) گذشتن
جز نشانی
قسمت بیشتر
تا آنجایی که مربوط به کسی می شود
بیشتر، اغلب، معمولا
جز کسری
...

معنی part در دیکشنری تخصصی

part
[عمران و معماری] جزء - قطعه
[برق و الکترونیک] قسمت تکه ای که بخشی از یک زیرمجموعه است و معمولاً بهتنهایی مفید نیست و نمی توان آنرا برای استفاده های دیگر جدا کرد . از این واژه اغلب برای قسمتهای ساختاری دستگاههای الکترونیکی استفاده می شود ، مثلاً بردهای مدار ، دکمه ها ، بستها و پوششها . ترانزیستورها ، مقاومتها ، خزانها ، پیچکها ، سوییچها ، رله ها ، ترانسفورماتورها و موارد مشابه دیگر که دارای مشخصه های الکتریکی تعریف شده ای هستند ، معمولاً اجزای مدار نامیده می شوند. - جزء ، قسمت - جدا کردن
[فوتبال] قطعه –جزء
[صنعت] قطعه ، بخش ، قسمت
[نساجی] قطعه
[ریاضیات] قسمت، جزء، بخش، قطعه، قطعه ی کار، پاره
[کامپیوتر] فرستنده ی رادیویی که را می تواند بدون مجوز part 15 از مقررات کمیسیون مخابرات فدرال ( که برای حقوقدانان به صورت 47CFR15 شناخته شده است ) عمل کند . نمونه های این فرستنده ی رادیویی عبارتند از ، تلفنهای بی سیم و انواع دستگاههای مخابراتی کامپیوتری بیسیم (LANهای بی سیم ) . با توجه به آنکه فرستنده های منفرد PART 15 مجوزند ، هیچ تضمینی برای عدم تداخل آنها با یکدیگر وجود ندارد. در مقابل ف فرستندهای مجاز می توانند استفاده ی انحضاری از فرکانس خاصی را در ناحیه ای خاص داشته باشند . نگاه کنید به SPREAD SPECTRUM .
[پلیمر] قسمت وزنی
[ریاضیات] همبستگی جزئی
[ریاضیات] شماره ی قطعه، شماره ی جنس
[ریاضیات] قسمت یک مجموعه
[عمران و معماری] جزء قوس
...

معنی کلمه part به انگلیسی

part
• section, piece; region; role, function; side in an agreement
• divide, separate; be divided; apportion, allocate
• partly, somewhat
• partly, somewhat; partially, in part, not wholly
• if one thing is a part of another thing or part of it, the first thing is one of the pieces, sections, or elements that the second thing consists of.
• a part thing or state is not whole or complete.
• you can use part when you are talking about the proportions of substances in a mixture.
• a part in a play or film is one of the roles in it.
• your part in something that happens is your involvement in it.
• the part in someone's hair is the line along their head where their hair has been combed in different directions; used in american english.
• if things which are touching part or are parted, they move away from each other.
• when people part, they leave each other; a formal use.
• if people are parted, they are prevented from being together.
• if your hair is parted, it is combed in two different directions so that there is a straight line across your head.
• see also parting, partly.
• if you take part in an activity, you are one of the people involved in it.
• if you play a large or important part in something, you are very involved in it and have an important effect on what happens.
• you can refer to what someone feels or does as a feeling or action on their part; a formal expression.
• for the most part means mostly.
• in part means partly.
• if you say that one thing is part and parcel of another, you are emphasizing that it is involved or included in it.
• if something happened for the best part of or the better part of a period of time, it happened for most of that time.
• when two people who have been working together to achieve something part company, they stop working together, usually because they disagree about something.
• you also say that two people ...

part را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aaa
پار
p�r
جزیی
Part جزء
ساناز غلامپور
نیمه
طاهر
قسمت
مالايي
جداشدن
يكتا آزاد
تفكيك شدن
مريم جواهري
part of speech:نقش دستوري(كلمه)
لیلی موسوی
to part with
از خیر چیزی گذشتن،بیخیال چیزی شدن
هومن حاجی کریمی
play a part
if something or someone plays a part in something else, they are involved in it
play a part in
Health education will play a part in preparing us for old age.
Britain should play its full part in the negotiations.

در چیزی نقش داشتن- ایفای نقش کردن
tinabailari
بخش ، قسمت
she doesn't usually take part in any of the class activities
اون معمولاٌ در هیچ کدوم از فعالیت های کلاسی شرکت نمی کنه 💑
لیلی
معنی on someone’s part
done or experienced by someone: توسط کسی انجام یاتجربه شود.
مثال:
.a lack of judgment on his part
.a mistake on the part of the authorities

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی part
کلمه : part
املای فارسی : پرت
اشتباه تایپی : حشقف
عکس part : در گوگل

آیا معنی part مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )