برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

Problem

/ˈprɑːbləm/ /ˈprɒbləm/

معنی: سختی، چیستان، مشکل، موضوع، مسئله
معانی دیگر: فرنهاد، پرسمان، دشگیر، چیستا، دارای مشکل یا گرفتاری، مسئله آفرین، معضل، گرفتاری، دردسر، معما

بررسی کلمه Problem

اسم ( noun )
(1) تعریف: a question or circumstance that causes difficulty or uncertainty.
مترادف: difficulty, knot, question
مشابه: business, case, challenge, complication, conflict, dilemma, issue, matter, mystery, perplexity, poser, predicament, puzzle, quandary, riddle, rub, trouble

- Pollution is one of the problems that began with the industrial revolution.
[ترجمه parisa] الودگی یکی از مشکلاتی است که با انقلاب صثنعتی اغاز شد.
|
[ترجمه ترگمان] آلودگی یکی از مشکلاتی است که با انقلاب صنعتی آغاز شد
[ترجمه گوگل] آلودگی یکی از مشکلاتی است که از انقلاب صنعتی آغاز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Some people think they can solve any problem with money.
[ترجمه ارین جمشیدی] بعضی ها فکر میکنند که میتوانند مشکلات را با پول حل کنند.|
...

واژه Problem در جمله های نمونه

1. a problem child
بچه‌ی مسئله آفرین

2. a problem of great nicety
مسئله‌ای بسیار پر حساسیت

3. a problem that claims attention
مسئله‌ای که درخور توجه است (توجه می‌طلبد).

4. a problem that defies solution
مسئله‌ای که جوابی بر آن متصور نیست

5. a problem that has recurred many times
مسئله‌ای که بارها تکرار شده است

6. a problem that has stopped the industrial experts
مسئله‌ای که کارشناسان صنعتی را سردرگم کرده است

7. a problem that overshadowed all others
مسئله‌ای که سایر مسائل را تحت‌الشعاع قرار داد

8. continuum problem
مسئله‌ی مجموعه‌ی متصله،مسئله‌ی پیوستار

9. no problem
اشکالی ندارد.

10. the problem is discussed at large in my article
مسئله به‌طور کامل در مقاله‌ی من مورد بحث قرار گرفته است.

11. the problem is more involved than you think
مسئله از آنچه تو فکر می‌کنی پیچیده‌تر است.

12. the problem of prostitution was slurred over
مسئله‌ی فحشا را ماست مالی کردند.

13 ...

مترادف Problem

سختی (اسم)
resistance , hardship , privation , rigor , intensity , calamity , distress , severity , violence , tenacity , adversity , hardness , difficulty , trouble , discomfort , rigidity , inclemency , solidity , intension , obstruction , complication , problem , cumber , implacability , inexorability , inflexibility , rigorism
چیستان (اسم)
puzzle , riddle , conundrum , enigma , crux , problem
مشکل (اسم)
knot , difficulty , obstacle , problem
موضوع (اسم)
matter , object , subject , story , point , issue , subject matter , question , fable , plot , theme , problem , topic , leitmotiv , motif
مسئله (اسم)
question , quandary , problem , moot point

معنی عبارات مرتبط با Problem به فارسی

تعریف مسئله
تشریح مسئله
پرونده مسئله ای
مسئله گرا
نمایشی که موضوع ان مسئله ای باشد
برنامه مسئله ای
حالت مسئله ای
مسئله مقابله ای
مسئله ایی که یک یا چندراه حل معین دارد
مسئله ای نیست، اشکال ندارد
حل یک مسئله
راه حل یک مسئله
مسئله ازمابنده

معنی Problem در دیکشنری تخصصی

problem
[فوتبال] مسئله-مشکل
[ریاضیات] مشکل، مسأله، مسئله
[آمار] مسئله
[کامپیوتر] تجزیه و تحلیل مسئله
[حسابداری] تعریف مسئله
[کامپیوتر] تعریف مسئله
[حسابداری] گزارش امکان سنجی وضع موجود
[کامپیوتر] شرح مسئله
[کامپیوتر] بازشناسی مشکل ،شناسایی مسئله
[آمار] مسئله امتیازها
[ریاضیات] مسأله ی صدق
[آب و خاک] مسئله گرا
[کامپیوتر] زبان با گرایش مسئله، زبان مسئله گرا
[کامپیوتر] برنامه ای که به هنگام قرار گرفتن واحد پردازش مرکزی در حالت مسئله اجرا می شود ،برنامه مسئله ای
[ریاضیات] مسأله ی آبل
[ریاضیات] مسأله ی مقدا ...

معنی کلمه Problem به انگلیسی

problem
• difficulty, situation that requires a solution; question (on a test)
• troublesome, presenting a problem, presenting a difficulty
• a problem is an unsatisfactory situation that causes difficulties for people.
• a problem is also a puzzle that requires logical thought or a mathematical process to solve it.
problem analysis
• careful examination of a problem
problem child
• child who is different from his peers for physical or psychological reasons
problem exists between chair and keyboard
• pebcak, the user is the problem, the computer operator is the source of the malfunction (said by technical supporters)
problem exists between keyboard and chair
• the user is the problem, the computer operator is the source of the malfunction (said by technical supporters), pebkac
problem oriented language
• (computer programming) language intended to solve a specific type of problem (such as simulation, list management, etc.)
problem solving
• problem-solving is the activity of finding solutions to problems, especially in your job or work.
alleviate a problem
• lessen a problem, allay a problem, ease a difficulty
arising problem
• emerging difficulty, ensuing complication
baffling problem
• problem or situation that is confusing and bewildering
behavior problem
• disturbance in conduct, conduct disorder
behavioral problem
• problem of improper behavior, difficulty in acting properly
...

Problem را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

R.s
Means difficulty
R.s
Means difficulty
فرهید
سخت _ سختی _ دشوار
Mahdis
مشکل
مصطفی
مشکل
کوثر
Means difficulty
hasti
مشکل😕😑
niya
مسئله، مشکل
Amir-Hosean
مشکل -مسئله
مترادف:trouble-issue-hinder-matter-difficulty- hard ship
امیرحسین
مشکل-مسئله
مترادف:trouble-issue-matter-hinder-difficulty-hardship
Dina-2gfm
Problem means difficulty
مشکل,سختی
Lee shin hye
مشکل _ جمله : l have a big problem with my brother at home
Lee shin hye
مشکل : means difficulty. کانون زبان ایران. ترم Reach3
sportwoman
مشکل
مسـئله
Amir Mahdi Amiri
مشکلwhats the problem
nazanin
معضل
Sara
مشکل
ایراد
I have a lot of problem
روشنک درخشانی
What is the problem that you keep your eyes open and do not discuss the essence of the issue?
چه مشکلی هست که عین چشم کور نگه مینداری و اصل موضوع رو بهم مطرح نمیکنی
محمد شفیعی
Adversityمشکلات
تقی قیصری
[اسم] مسأله، مشکل، ایراد
[صفت] ۱-ناساز، ناسازگار، ۲-دشوار، بغرنج، پیچیده،
تینا
چالش
متین
Problem means difficulty
Sunflower
مخمصه - چالش

challenge
مبینا
What's your problem چه مشکلی داری
b.kosar2006
Problem means difficulty

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی problem

کلمه : problem
املای فارسی : پرابلم
اشتباه تایپی : حقخذمثئ
عکس problem : در گوگل

آیا معنی Problem مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )