برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

otherwise

/ˈəðəˌrwaɪz/ /ˈʌðəwaɪz/

معنی: بطور متفاوت، بطریق دیگر، والا، وگرنه، در غیراینصورت، طور دیگر
معانی دیگر: غیر از این، جز این، جور دیگر، از جهات دیگر

بررسی کلمه otherwise

قید ( adverb )
(1) تعریف: in a different manner or other way.
متضاد: likewise
مشابه: other

- You may think otherwise, but I thought the food was excellent.
[ترجمه پریا- ر] ممکن است جور دیگری فکر کنید، اما من فکر می کنم غذا عالی بود.
|
[ترجمه بیتا] تو میتونی طور دیگری فکر کنی اما به نظر من غذا عالی بود
|
[ترجمه نیکو باور] می تونی جور دیگه فکر کنی، اما به نظرم غذای محشری بود.
|
[ترجمه ترگمان] ممکن است غیر از این فکر کنید، اما من فکر می‌کردم غذا عالی است
[ترجمه گوگل] ممکن است فکر کنید در غیر این صورت، اما فکر کردم غذا عالی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه otherwise در جمله های نمونه

1. . . . otherwise you're a beast in the shape of a man
. . . ورنه ددی به صورت انسان مصوری

2. an otherwise intelligent person
آدمی که از لحاظ دیگر باهوش است

3. go, otherwise i will tell your father!
برو والا به پدرت می‌گویم‌!

4. . . . give, otherwise the tyrant will take by force
. . . . بده وگرنه ستمگر به زور بستاند.

5. to believe otherwise is folly
اعتقاد به غیر از این حماقت است.

6. if conditions were otherwise
اگر شرایط غیر از این بود

7. i could not act otherwise
نمی‌توانستم جور دیگری عمل کنم.

8. the truth is quite otherwise
واقعیت با این کاملا فرق دارد.

9. his superb acting redeems this otherwise boring movie
ایفای (نقش) عالی او این فیلم از هر جهت ملال انگیز را توجیه می‌کند.

10. we must take a taxi, otherwise we will be late
بایستی تاکسی بگیریم والا دیرمان خواهد شد.

11. the flower bushes cushioned her fall, otherwise she would have been dead
بته‌های گل از شدت سقوط او کاستند و الا مرده بود.

12. i would love to come, but i am ...

مترادف otherwise

بطور متفاوت (قید)
differently , otherwise
بطریق دیگر (قید)
differently , otherwise
والا (قید)
otherwise
وگرنه (قید)
otherwise
در غیراینصورت (قید)
otherwise
طور دیگر (قید)
otherwise

معنی عبارات مرتبط با otherwise به فارسی

الکتریکی و غیر الکتریکی

معنی otherwise در دیکشنری تخصصی

otherwise
[ریاضیات] روش دوم، روش دیگر، در غیر این صورت، خلاف آن

معنی کلمه otherwise به انگلیسی

otherwise
• else; under other circumstances; if not; differently; in other respects; besides
• you use otherwise after stating a situation or fact, to say what the result or consequence would be if this situation or fact was not the case.
• you use otherwise when stating the general condition or quality of something after you have mentioned an exception to this general condition or quality.
• you use otherwise known as, when you give another and often better known name to something or someone you have just mentioned.
• otherwise is also used to refer to the opposite of something, or something very different from what was previously stated; a formal use.
• you use the expression or otherwise to refer to the opposite of the preceding word, especially in cases where either of them might be correct.
fate decreed otherwise
• all did not go as planned, events turned out differently than expected

otherwise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید سیاح نیا
طور دیگر
عاطفه موسوی
از طرف دیگر
We are waiting for him
وگرنه
Syn orelse
آسا
آن سوی
فرزانه کیاء
بعلاوه-علاوه بر
کاربر آبادیس
ازطرف دیگر، وگرنه
vv
used to state what the result would be if sth did not happen or if the situation were different
vv
در غیر این صورت

محدثه فرومدی
we don't want a president, elected or otherwise =
ما رئیس‌جمهور نمی‌خواهیم منتخب یا غیرمنتخب
ما رئیس‌جمهور نمی‌خواهیم منتخب یا غیر آن
محدثه فرومدی
(صفت):متفاوت، دیگر
يار دلواري
در غير اين صورت....
سروناز احمدی
مگر اینکه
میلاد علی پور
یا مثلا
Gabby
وگرنه
طوردیگر
ماریا
گاها، در بعضی موارد، بعضی اوقات ، بعضا
پروین
غیر از این...
m.javid
از جهات دیگر

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی otherwise

کلمه : otherwise
املای فارسی : اتهرویس
اشتباه تایپی : خفاثقصهسث
عکس otherwise : در گوگل

آیا معنی otherwise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )