برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

opposite

/ˈɑːpəzət/ /ˈɒpəzɪt/

معنی: ضد، ضد، روبرو، وارونه، متناقض، نقیض، مقابل، معکوس، از روبرو
معانی دیگر: فرارون، فراروی، مخالف، پاد، پادگر، (هندسه) متقابل، همارا، (گیاه شناسی - طرز قرارگیری برگ بر ساقه) رو به رو، همرو (در برابر: یک در میان alternate)، در طرف مقابل، روبروی، عکس قضیه

بررسی کلمه opposite

صفت ( adjective )
(1) تعریف: located at or on the sides opposing each other; facing.
مترادف: facing
مشابه: adverse, cross, on the contrary

- opposite walls
[ترجمه ترگمان] روبروی دیوارها قرار داشت
[ترجمه گوگل] دیوارهای مقابل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: as unlike as possible.
مترادف: contrary, converse
متضاد: identical, same
مشابه: conflicting, contradictory, contrasting, other, reverse

- the opposite opinion
[ترجمه ترگمان] برعکس،
[ترجمه گوگل] نظر مخالف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
(1) تعریف: a person or thing that faces or is contrary to another.
مشابه: contrary, negative

(2) تعریف: a person or thing as unlike another as possible.
مترادف: antithesis, contrary, converse
مشابه: antipode, antonym, contrast, inverse, reverse

(3) تعریف ...

واژه opposite در جمله های نمونه

1. opposite angles
گوشه‌های همارا (زوایای متقابل)

2. the opposite direction
جهت مخالف

3. on the opposite side of the road
در طرف مقابل جاده

4. the very opposite of the truth
کاملا خلاف واقع (یا حقیقت)

5. a people of opposite political inclinations
مردمی با گرایش‌های سیاسی متضاد

6. he and i hold opposite views on this issue
در این باره او و من عقاید متضادی داریم.

7. he is the direct opposite of his brother
او درست نقطه‌ی مقابل برادرش است.

8. this word has two opposite meanings
این واژه دو معنی مخالف دارد.

9. love and hate are two opposite extremes
عشق و تنفر دو نقطه‌ی مقابل هم هستند.

10. his shop is on ferdowsi avenue opposite bank melli
مغازه‌ی او در خیابان فردوسی روبروی بانک ملی است.

11. mina burst in excitedly through the opposite door
مینا سراسیمه از در مقابل پرید تو.

12. an individual is presumed innocent unless the opposite is proven
هر فرد بی‌گناه فرض می‌شود مگر آنکه خلاف آن ث ...

مترادف opposite

ضد (اسم)
opponent , adversary , hostile , foe , antagonist , opposite , contrast
ضد (صفت)
contrary , opponent , adversary , hostile , opposite , antagonistic
روبرو (صفت)
adverse , opposite , head-on
وارونه (صفت)
opposite , converse , reverse , inverse , topsy-turvy , upside-down , head over heels , resupinate
متناقض (صفت)
contradictory , incompatible , opposite , inconsistent , conflicting , repugnant , discrepant
نقیض (صفت)
contrary , contradictory , opposite
مقابل (صفت)
contrary , equal , opposite , equivalent , inverse
معکوس (صفت)
contrary , opposite , reverse , reverberate , inverse , inverted , turned upside down , echoic , reflected , repercussive
از روبرو (صفت)
opposite

معنی عبارات مرتبط با opposite به فارسی

معنی متضاد، معنی وارونه
(شخص) همتا، هم شان، هم مقام
روبروی خانه، مقابل خانه
روبروی خانه

معنی opposite در دیکشنری تخصصی

opposite
[برق و الکترونیک] مقابل ، مخالف
[فوتبال] روبرو-مقابل
[مهندسی گاز] مقابل ، روبرو ، معکوس
[ریاضیات] مقابل، متقابل، مخالف، روبرو
[ریاضیات] زاویه ی مقابل، زاویه های متقابل، زوایای روبرو، زوایای متقابل
[ریاضیات] فلش متقابل، پیکان متقابل
[برق و الکترونیک] جهت مقابل
[برق و الکترونیک] غیر هم فاز
[ریاضیات] عدد مخالف
[ریاضیات] مخالف
[ریاضیات] سوی متقابل
[ریاضیات] نامساوی های مختلف الجهت
[ریاضیات] اضلاع روبرو
[زمین شناسی] کِشند مخالف مدی که در مقابل یک مد مستقیم و در سمت دیگری از زمین نسبت به آن، رخ می دهد.
[ریاضیات] قطرا متقابل، متقاطر

معنی کلمه opposite به انگلیسی

opposite
• contrast; something contrary
• facing, across from; contrary; reverse; different; antithetical
• on or towards an opposite side; contrarily
• across from, facing
• if one thing is opposite another, it is facing it.
• the opposite side or part of something is the one that is farthest away from you.
• opposite is used to describe things of the same kind which are as different as possible in a particular way. for example, north and south are opposite directions, and winning and losing are opposite results in a game.
• if two things of the same kind are completely different in a particular way, you can say that one is the opposite of the other.
opposite angle
• angle which is parallel to the angle of the vertex
opposite direction
• other direction, totally different direction
opposite number
• your opposite number is a person who does the same job as you, but works in a different department, firm, or organization.
opposite sex
• other sex, opposite gender (female if one is male and male if one is female)
opposite to
• in front of, on the other side of the road from
exact opposite
• total opposite, negative, on the contrary
just the opposite
• exactly the reverse, on the contrary, the opposite is the correct one

opposite را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

MOONIKA
مخالف
Sunflower
As a noun

تضاد،
مغایرت،
ضد و نقیض،


Ex:
Rule number 35 of Shams of Tabriz
In this world, it is not the similarities and regulations that takes us step forward, but blunt opposites.
حاجی
عکس،مخالف،متضاد
T.h
متضاد
یاسر اتابکی
روبرو، مقابل
The bus stop is opposite the garage
فرهنگ
پادنهاد
رسول امینی
رو به رو، چشم تو چشم، دهن به دهن
(حرف اضافه، حرف اضافه مکان)
Fatemeh
مخالف
ضد
Shayan
Adj عکس/ روبرو
Adv روبرویی
Preposition روبروی
Noun خلاف
Opposing مخالف
Farhood
مخالف

It's not always easy to meet members of the opposite sex
yasamin.rezapour
تفاوت ، مخالف
A.F
متضاد یک کلمه ، تضاد ، مخالف ، تفاوت ، خلاف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی opposite

کلمه : opposite
املای فارسی : اپپسیت
اشتباه تایپی : خححخسهفث
عکس opposite : در گوگل

آیا معنی opposite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )