برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

once bitten, twice shy


مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

once bitten, twice shy را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی once bitten, twice shy

کلمه : once bitten, twice shy
املای فارسی : انس بیتن، تویک شئ‌
اشتباه تایپی : خدزث ذهففثد, فصهزث ساغ
عکس once bitten, twice shy : در گوگل

آیا معنی once bitten, twice shy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )