برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

obligation

/ˌɑːbləˈɡeɪʃn̩/ /ˌɒblɪˈɡeɪʃn̩/

معنی: وظیفه، فرض، تعهد، عهده، ذمه، تکلیف، التزام، تکفل معاش
معانی دیگر: الزام، ناگزیری، ناچاری، واداشت، منت، دین، مدیون بودن، (حقوق) ذمه، قرارداد رسمی، قول، تعهد اخلاقی، وظیفه اخلاقی، محظور

بررسی کلمه obligation

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of binding oneself legally or morally to do or to refrain from doing something; contract.
مترادف: agreement, commitment, contract
مشابه: bond, compact, covenant, debt, deed, oath, pact, pledge, promise

(2) تعریف: the condition of being so bound; duty.
مترادف: commitment, duty, indebtedness
مشابه: charge, liability, responsibility, trust

(3) تعریف: that which one is bound to do or to refrain from doing.
مترادف: charge, duty, responsibility
مشابه: burden, care, debt, liabilities, need, office, onus, part

(4) تعریف: a favor or service for which one owes gratitude.
مترادف: debt
مشابه: courtesy, favor, help

(5) تعریف: the gratitude owed by one who has received a favor or service.
مترادف: gratefulness, gratitude
مشابه: debt, due

واژه obligation در جمله های نمونه

1. a moral obligation
تعهد اخلاقی

2. an accessory obligation
تعهد اضافی

3. clearance from obligation
برائت ذمه،فارغ از انجام تعهد

4. under an obligation
مشغول ذمه

5. under (an) obligation
ملزم،وظیفه دار،زیر بار منت

6. under no obligation
غیر ملزم،غیر متعهد

7. free from any responsibility and obligation
بدون هیچگونه مسئولیت و تعهد

8. the company's release from any tax obligation
بخشودگی شرکت از هرگونه مشمولیت مالیاتی

9. their repeated assistance filled me with a sense of obligation
کمک‌های مکرر آنها مرا قرین منت کرد.

10. When teachers assign homework, students usually feel an obligation to do it.
[ترجمه رویا صالحی] وقتی معلم ها به دانش آموزان تکلیف می دهند، معمولا دانش آموزان احساس مسولیت می کنند|
...

مترادف obligation

وظیفه (اسم)
assignment , service , function , office , task , work , duty , obligation , role , incumbency , taskwork
فرض (اسم)
hypothesis , supposition , liability , assumption , duty , guess , supposal , presumption , obligation
تعهد (اسم)
assumption , mandate , assurance , commitment , guarantee , obligation , warranty , onus , committal
عهده (اسم)
promise , responsibility , charge , engagement , duty , guarantee , obligation
ذمه (اسم)
due , obligation
تکلیف (اسم)
task , imposition , mission , duty , obligation
التزام (اسم)
obligation , requirement , recognizance
تکفل معاش (اسم)
obligation

معنی عبارات مرتبط با obligation به فارسی

غیر ملزم، غیر متعهد
ملزم، وظیفه دار، زیر بار منت

معنی obligation در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] تعهد
[حقوق] تعهد، تکلیف، الزام
[ریاضیات] تکلیف، التزام، بدهی، مسئولیت، تعهد
[حقوق] تعهد ناشی از الزامات قانون
[حقوق] تعهد تضامنی
[حقوق] مسئولیت تضامنی
[حقوق] تعهد تبعی
[حقوق] تعهد تبعی

معنی کلمه obligation به انگلیسی

obligation
• duty responsibility; indebtedness; agreement
• an obligation is a duty to do something.
obligation outstanding
• financial obligation that has not yet been settled, unpaid debt
as an obligation
• as a duty, as a responsibility
fulfilled his obligation
• performed his responsibility, carried out his duty
lease obligation
• promise to rent a property
moral obligation
• commitment to follow one's conscience
signed an obligation
• committed himself in writing, signed a promise
under an obligation
• committed to something, owing

obligation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Epsilon
وظیفه،،مسئولیت
Shivs
پایایی
Saeede
اجبار
Mahshad
Building/health/traffic obligations
رویا صالحی
وظیفه
^.^
تعهد؛وظیفه
(منظور این است که کسی مسئولیتی در قبال چیزی که مشخص شده ندارد.)
مینا عنایتی
الزام ، تعهد.
رضا
قانون،قوانین
Farhood
to lay somebody under an obligation to do something
کسی را زیر التزام/تعهد انجام کاری قرار دادن/گذاشتن
(شخصی را ملزم به انجام چیزی/کاری نمودن)
کیارش
التزام
واجب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی obligation

کلمه : obligation
املای فارسی : ابلیگتین
اشتباه تایپی : خذمهلشفهخد
عکس obligation : در گوگل

آیا معنی obligation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )